Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

JOHNSON CONTROLS INTERNATIONAL spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.10.2019
30.09.2020
01.01.2019
31.12.2019
30.09.2017
29.09.2018
30.09.2016
29.09.2017
30.09.2015
29.09.2016
01.10.2014
30.09.2015
01.10.2013
30.09.2014
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
106 797 477€ 65 001 000€ 689 011 547€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
77 525 000 € 98 582 000 € 123 508 000 € 83 814 528 € 65 207 000 € 670 979 078 € 637 093 850 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
85 000€ 709 000€ 959 000€ 524 709€ 36 348€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
0€ 3 794 000€ 513 529 390€ 530 063 306€
05
III.
Tržby z predaja služieb
75 102 000€ 90 844 000€ 107 197 000€ 80 252 668€ 61 207 000€ 112 582 305€ 103 277 987€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 387 341€ 84 051€
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
0€ 144 324€ 162 590€ 25 095€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
2 338 000€ 7 029 000€ 15 352 000€ 2 892 827€ 206 000€ 46 055 786€ 3 643 411€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
73 259 000 € 96 062 000 € 112 933 000 € 85 255 537 € 61 139 000 € 623 063 255 € 617 294 685 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
3 135 000€ 3 376 000€ 3 205 000€ 4 111 328€ 2 457 000€ 432 725 711€ 438 405 484€
13
C.
Opravné položky k zásobám
23 369€ 337 679€ 322 227€
14
D.
Služby
20 341 000€ 38 021 000€ 49 790 000€ 44 233 685€ 8 030 000€ 83 005 446€ 88 164 100€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
42 626 000 € 47 361 000 € 43 568 000 € 33 772 126 € 27 192 000 € 78 091 324 € 78 089 425 €
16
E.1.
Mzdové náklady
29 509 000€ 33 106 000€ 23 256 076€ 18 749 000€ 54 845 599€ 55 204 347€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
10 572 000€ 12 084 000€ 8 406 568€ 6 760 000€ 19 184 312€ 19 087 904€
19
E.4.
Sociálne náklady
2 545 000€ 2 171 000€ 2 109 482€ 1 683 000€ 4 061 413€ 3 797 174€
20
F.
Dane a poplatky
4 637€ 12 723€ 18 559€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
4 674 000€ 449 000€ 331 000€ 882 008€ 490 000€ 6 314 116€ 8 346 627€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
882 008€ 490 000€ 6 314 116€ 8 346 627€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
170 204€ 6 028€ 727 885€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-2 934€ -15 503€ -90 044€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
2 483 000€ 6 855 000€ 16 039 000€ 2 061 114€ 22 970 000€ 22 585 731€ 3 310 422€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
4 266 000 € 2 520 000 € 10 575 000 € -1 441 009 € 4 068 000 € 47 915 823 € 19 799 165 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
51 711 000 € 50 156 000 € 55 161 000 € 32 408 995 € 54 514 000 € 108 691 866 € 106 533 533 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 520 000 € 2 696 000 € 5 045 000 € 74 747 817 € 15 800 000 € 17 257 500 € 18 422 204 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
62 110 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
62 110€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 520 000 € 2 696 000 € 5 045 000 € 6 556 744 € 15 755 000 € 16 645 128 € 18 043 651 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
0€ 12 000€ 1 361 000€ 16 645 128€ 18 043 651€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1 520 000€ 2 684 000€ 5 045 000€ 6 556 744€ 14 394 000€
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 38 651 380€ 45 000€ 550 262€ 378 553€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
29 539 693€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 324 000 € 12 430 000 € 14 948 000 € 70 264 898 € 17 975 000 € 18 787 354 € 19 961 759 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 324 000 € 12 430 000 € 14 948 000 € 18 284 581 € 17 825 000 € 17 591 664 € 19 193 327 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
274 000€ 54 000€ 18 284 581€ 752 000€ 17 591 664€ 19 193 327€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 050 000€ 12 376 000€ 14 948 000€ 17 073 000€
52
O.
Kurzové straty
38 825 025€ 150 000€ 668 834€ 156 513€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
13 155 292€ 526 856€ 611 919€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
196 000 € -9 734 000 € -9 903 000 € 4 482 919 € -2 175 000 € -1 529 854 € -1 539 555 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 462 000 € -7 214 000 € 672 000 € 3 041 910 € 1 893 000 € 46 385 969 € 18 259 610 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 355 000 € 741 000 € 1 938 000 € 4 405 576 € 2 841 000 € 10 840 171 € 1 142 713 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
919 000€ 810 000€ 4 260 664€ 728 000€ 10 576 441€ 5 056 373€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
436 000€ -69 000€ 144 912€ 2 113 000€ 263 730€ -3 913 660€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 107 000 € -7 955 000 € -1 266 000 € -1 363 666 € -948 000 € 35 545 798 € 17 116 897 €