Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

REHAU s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
35 256 233 € 45 624 341 € 46 678 877 € 45 585 085 € 40 957 713 € 52 267 875 € 27 487 613 € 18 345 941 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
2 032 863 € 2 115 160 € 2 093 787 € 2 160 907 € 2 203 515 € 2 109 349 € 1 762 717 € 1 826 502 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
113 337 € 157 826 € 183 780 € 255 855 € 319 500 € 385 977 € 9 308 € 16 653 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
113 337€ 157 826€ 183 780€ 255 855€ 318 469€ 383 821€ 6 027€ 12 247€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
1 031€ 2 156€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
3 281€ 4 406€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 919 526 € 1 957 334 € 1 910 007 € 1 905 052 € 1 884 015 € 1 723 372 € 1 753 409 € 1 809 849 €
012
A.II.1
Pozemky
767 283€ 767 283€ 767 283€ 767 283€ 767 283€ 767 283€ 767 283€ 767 283€
013
A.II.2
Stavby
1 031 496€ 993 435€ 1 015 128€ 1 035 887€ 1 012 495€ 890 521€ 921 720€ 955 043€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
119 142€ 118 625€ 127 596€ 101 882€ 104 237€ 49 873€ 64 406€ 87 523€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 605€ 77 991€ 15 695€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
30 665 324 € 43 500 225 € 44 516 709 € 43 384 833 € 38 397 514 € 48 094 451 € 21 213 941 € 16 292 833 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 134 238 € 22 684 602 € 8 874 557 € 4 883 819 € 4 280 950 € 4 062 475 € 3 257 034 € 2 912 460 €
035
B.I.1
Materiál
1 724 847€ 2 178 318€ 3 263 238€ 3 455 188€ 2 891 225€ 2 933 596€ 1 857 589€ 1 163 843€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
4 277 402€ 56€ 38 107€
037
B.I.3
Výrobky
879€ 940€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
968 984€ 20 384 902€ 1 231 798€ 1 315 172€ 1 351 618€ 1 127 939€ 1 399 445€ 1 748 617€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
440 407€ 121 382€ 102 119€ 112 524€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
1 043 427 € 372 845 € 1 203 295 € 1 168 451 € 655 115 € 1 091 879 € 409 197 € 40 825 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 043 427€ 372 845€ 1 203 295€ 1 168 451€ 655 115€ 1 091 879€ 409 197€ 40 825€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
26 486 240 € 20 441 556 € 34 358 754 € 37 193 485 € 33 284 221 € 42 817 028 € 17 400 010 € 12 907 152 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
7 731 384 € 14 400 601 € 7 446 303 € 8 031 250 € 10 609 270 € 9 333 074 € 15 362 034 € 6 024 356 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
896 787€ 481 936€ 122 404€ 216 659€ 893 750€ 441 376€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 834 597€ 13 918 665€ 7 323 899€ 7 814 591€ 9 715 520€ 8 891 698€ 15 362 034€ 6 024 356€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
18 385 470€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
5 082 683€ 25 936 387€ 29 018 255€ 20 917 648€ 32 746 564€ 843 474€ 6 879 362€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
254 282€ 851 730€ 830 310€ 1 610 770€ 491 440€ 946 312€ 137€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
115 104€ 106 542€ 145 754€ 143 980€ 146 533€ 245 950€ 248 190€ 3 297€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 419 € 1 222 € 80 103 € 139 078 € 177 228 € 123 069 € 147 700 € 432 396 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 419€ 1 694€ 2 009€ 3 044€ 8 955€ 6 561€ 2 261€ 1 899€
073
B.V.2.
Účty v bankách
-472€ 78 094€ 136 034€ 168 273€ 116 508€ 145 439€ 430 497€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 558 046 € 8 956 € 68 381 € 39 345 € 356 684 € 2 064 075 € 4 510 955 € 226 606 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 967€ 8 956€ 36 032€ 22 168€ 17 731€ 492 313€ 4 482 912€ 224 295€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
2 556 079€ 32 349€ 17 177€ 338 953€ 1 571 762€ 28 043€ 2 311€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
35 256 233 € 45 624 341 € 46 678 877 € 45 585 085 € 40 957 713 € 52 267 875 € 27 487 613 € 18 345 941 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
18 707 863 € 22 869 471 € 29 702 684 € 28 481 615 € 30 801 526 € 24 157 336 € 15 426 487 € 15 160 973 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 € 2 655 514 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€ 2 655 514€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
265 551 € 265 551 € 265 551 € 265 551 € 265 551 € 265 551 € 265 551 € 265 551 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€ 265 551€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
14 948 406 € 16 781 618 € 21 560 550 € 18 880 464 € 21 236 271 € 12 505 423 € 8 739 908 € 8 624 996 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 948 406€ 16 781 618€ 21 560 550€ 18 880 464€ 21 236 271€ 12 505 423€ 8 739 908€ 8 624 996€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
838 392 € 3 166 788 € 5 221 069 € 6 680 086 € 6 644 190 € 8 730 848 € 3 765 514 € 3 614 912 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
15 966 452 € 22 437 086 € 16 906 117 € 17 103 470 € 9 837 951 € 28 182 785 € 12 061 126 € 3 184 968 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
2 617 € 2 156 € 1 929 € 2 335 € 2 975 € 3 455 € 17 148 € 17 496 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
13 244€ 13 244€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 617€ 2 156€ 1 929€ 2 335€ 2 975€ 3 455€ 3 904€ 4 252€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
10 184 327 € 18 248 124 € 10 674 515 € 11 139 347 € 6 362 228 € 22 750 189 € 4 304 546 € 2 728 581 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 006 762 € 18 078 656 € 7 674 051 € 8 583 097 € 5 095 663 € 20 992 344 € 3 728 809 € 2 217 650 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
8 443 993€ 17 815 076€ 6 116 084€ 8 132 077€ 4 238 683€ 20 411 838€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
562 769€ 263 580€ 1 557 967€ 451 020€ 856 980€ 580 506€ 3 728 809€ 2 217 650€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
91 842€ 89 058€ 93 841€ 78 465€ 72 129€ 74 154€ 77 869€ 67 009€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
65 743€ 60 708€ 63 329€ 54 593€ 52 137€ 53 452€ 44 832€ 39 096€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 019 980€ 19 702€ 2 843 294€ 2 157 143€ 1 142 299€ 1 630 239€ 453 036€ 404 826€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
266 049€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
5 779 508 € 4 186 806 € 6 229 673 € 5 961 788 € 3 472 748 € 5 429 141 € 7 739 432 € 438 891 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
55 904€ 62 749€ 103 566€ 70 614€ 81 694€ 67 402€ 53 106€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
5 723 604€ 4 124 057€ 6 126 107€ 5 891 174€ 3 391 054€ 5 361 739€ 7 739 432€ 385 785€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
581 918 € 317 784 € 70 076 € 318 236 € -72 246 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
581 918€ 317 784€ 70 076€ -3 120€ -72 246€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
321 356€