Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Železnice Slovenskej republiky

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
31.12.2014
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
512 438 000 € 499 242 000 € 509 285 000 € 495 563 000 € 466 083 000 € 466 537 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
153 843 000€ 147 033 000€ 159 806 000€ 165 303 000€ 161 506 000€ 162 949 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 469 000€ 3 555 000€ 12 388 000€ 13 876 000€ 11 016 000€ 10 317 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
350 126 000€ 348 654 000€ 337 091 000€ 316 384 000€ 293 561 000€ 293 271 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
535 809 000 € 516 326 000 € 508 788 000 € 489 767 000 € 461 687 000 € 454 749 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
108 529 000€ 100 756 000€ 117 336 000€ 110 955 000€ 109 671 000€ 103 194 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
46 040 000€ 36 340 000€ 44 014 000€ 50 941 000€ 43 322 000€ 37 305 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
294 259 000 € 286 533 000 € 273 472 000 € 252 500 000 € 233 776 000 € 233 088 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
201 316 000€ 196 482 000€ 186 076 000€ 172 294 000€ 159 875 000€ 156 353 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
76 934 000€ 74 964 000€ 71 044 000€ 65 904 000€ 61 015 000€ 59 139 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
16 009 000€ 15 087 000€ 16 352 000€ 14 302 000€ 12 886 000€ 17 596 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
78 406 000€ 81 338 000€ 78 166 000€ 92 743 000€ 87 765 000€ 85 725 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
78 406 000€ 81 338 000€ 78 166 000€ 92 743 000€ 87 765 000€ 85 725 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 797 000€ 2 433 000€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 778 000€ 8 926 000€ -4 200 000€ -17 372 000€ -12 847 000€ -4 563 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-23 371 000 € -17 084 000 € 497 000 € 5 796 000 € 4 396 000 € 11 788 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
-726 000 € 9 937 000 € -1 544 000 € 3 407 000 € 8 513 000 € 22 450 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 000 € 704 000 € 16 000 € 0 € 688 000 € 348 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
4 000 € 3 000 € 11 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
2 000€ 701 000€ 5 000€ 0€ 688 000€ 348 000€
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
333 000 € 408 000 € 341 000 € 127 000 € 127 000 € 188 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
283 000 € 366 000 € 128 000 € 127 000 € 127 000 € 188 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
50 000€ 42 000€ 213 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-327 000 € 296 000 € -325 000 € -127 000 € 561 000 € 160 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-23 698 000 € -16 788 000 € 172 000 € 5 669 000 € 4 957 000 € 11 948 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
-4 069 000 € -1 612 000 € 2 479 000 € 5 497 000 € 4 855 000 € 3 775 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
-4 069 000€ -1 612 000€ 2 479 000€ 5 497 000€ 4 855 000€ 3 775 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-19 629 000 € -15 176 000 € -2 307 000 € 172 000 € 102 000 € 8 173 000 €