Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

PosAm, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
23 499 100 € 24 265 551 € 23 231 184 € 19 618 103 € 20 270 625 € 21 058 806 € 19 640 758 € 26 875 664 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 774 324 € 9 201 392 € 8 560 026 € 3 974 023 € 3 481 075 € 2 928 863 € 2 137 610 € 2 305 819 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
2 823 882 € 2 649 555 € 2 452 610 € 2 268 804 € 1 711 279 € 1 300 607 € 1 139 325 € 1 014 864 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
2 283 681€ 2 174 855€ 2 283 715€ 1 966 205€ 1 480 463€ 1 225 112€ 1 123 156€ 584 508€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
19 032€ 16 163€ 28 347€ 40 542€ 51 655€ 9 261€ 6 169€ 8 405€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
521 169€ 458 537€ 140 548€ 261 457€ 179 161€ 66 234€ 10 000€ 421 951€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
600€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
2 423 156 € 2 024 551 € 1 580 130 € 1 705 219 € 1 769 796 € 1 628 256 € 998 285 € 1 290 955 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
154 258€ 178 900€ 204 784€ 179 661€ 154 286€ 164 205€ 3 455€ 4 547€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 069 004€ 1 588 123€ 1 356 190€ 1 488 105€ 1 596 894€ 1 226 141€ 988 413€ 1 281 560€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
199 894€ 257 528€ 19 156€ 19 503€ 17 816€ 237 910€ 6 417€ 4 848€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
17 950€ 800€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
4 527 286 € 4 527 286 € 4 527 286 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
4 527 286€ 4 527 286€ 4 527 286€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
12 929 460 € 14 376 686 € 13 976 106 € 15 055 632 € 16 106 212 € 17 353 979 € 16 954 345 € 23 423 412 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
108 918 € 45 264 € 66 789 € 109 724 € 91 456 € 205 152 € 48 151 € 418 720 €
035
B.I.1
Materiál
158€ 97€ 237€ 339€ 470€ 357€ 390€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
58 739€ 45 167€ 66 552€ 109 385€ 90 986€ 204 795€ 47 761€ 418 720€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
50 021€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
282 032 € 279 395 € 265 278 € 67 655 € 147 334 € 398 510 € 206 369 € 221 088 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
12 004 € 12 004 € 12 004 € 12 004 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
12 004€ 12 004€ 12 004€ 12 004€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
270 028€ 267 391€ 253 274€ 55 651€ 147 334€ 398 510€ 206 369€ 221 088€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
7 071 148 € 7 407 875 € 9 056 489 € 7 601 879 € 9 586 364 € 6 142 454 € 8 492 623 € 16 764 013 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
4 689 364 € 5 446 783 € 8 537 665 € 7 179 266 € 8 589 030 € 5 771 513 € 7 583 761 € 16 004 781 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 041 459€ 1 266 475€ 3 202 502€ 1 580 881€ 2 125 742€ 2 122 858€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 647 905€ 4 180 308€ 5 335 163€ 5 598 385€ 6 463 288€ 3 648 655€ 7 583 761€ 16 004 781€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 041 578€ 1 552 169€ 426 121€ 263 266€ 458 221€ 330 073€ 876 831€ 701 896€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
311 550€ 391 192€ 78 995€ 147 746€ 527 519€ 2 827€ 19 819€ 44 340€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
28 656€ 17 731€ 13 708€ 11 601€ 11 594€ 38 041€ 12 212€ 12 996€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 467 362 € 6 644 152 € 4 587 550 € 7 276 374 € 6 281 058 € 10 607 863 € 8 207 202 € 6 019 591 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 224€ 8 255€ 6 100€ 7 926€ 12 249€ 12 326€ 12 493€ 12 582€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 466 138€ 6 635 897€ 4 581 450€ 7 268 448€ 6 268 809€ 10 595 537€ 8 194 709€ 6 007 009€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
795 316 € 687 473 € 695 052 € 588 448 € 683 338 € 775 964 € 548 803 € 1 146 433 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
94 647€ 90 953€ 137 584€ 131 178€ 135 517€ 151 800€ 114 090€ 178 031€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
700 669€ 596 520€ 547 015€ 457 270€ 547 821€ 624 164€ 434 713€ 968 402€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 453€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
23 499 100 € 24 265 551 € 23 231 184 € 19 618 103 € 20 270 625 € 21 058 806 € 19 640 758 € 26 875 664 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 412 575 € 15 443 811 € 13 344 989 € 12 851 013 € 12 324 046 € 11 829 010 € 10 941 011 € 9 618 976 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 € 170 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€ 170 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 € 17 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€ 17 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 879 998 € 12 503 185 € 11 848 381 € 11 032 750 € 9 928 455 € 9 084 464 € 8 262 150 € 7 092 324 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 879 998€ 12 503 185€ 11 848 381€ 11 032 750€ 9 928 455€ 9 084 464€ 8 262 150€ 7 092 324€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
1 345 577 € 2 753 626 € 1 309 608 € 1 631 263 € 2 208 591 € 2 557 546 € 2 491 861 € 2 339 652 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
7 346 606 € 8 176 978 € 9 192 883 € 6 085 936 € 7 424 779 € 8 318 843 € 7 960 082 € 15 959 935 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
44 769 € 41 262 € 282 812 € 27 358 € 12 170 € 24 173 € 18 317 € 11 592 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
10 897 € 10 897 € 10 897 € 10 897 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
10 897€ 10 897€ 10 897€ 10 897€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
250 000€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
33 872€ 30 365€ 21 915€ 16 461€ 12 170€ 24 173€ 18 317€ 11 592€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
33 287 € 55 524 € 53 944 € 24 467 € 39 190 € 62 402 € 77 261 € 173 805 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
33 287€ 55 524€ 53 944€ 24 467€ 39 190€ 62 402€ 77 261€ 173 805€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
6 276 679 € 6 608 261 € 7 454 425 € 5 472 824 € 6 435 334 € 6 310 572 € 6 596 854 € 14 267 135 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
4 378 925 € 4 566 928 € 5 117 333 € 3 573 249 € 4 670 632 € 4 376 772 € 5 100 515 € 11 975 731 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
80 479€ 85 675€ 143 741€ 79 238€ 36 938€ 97 403€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
4 298 446€ 4 481 253€ 4 973 592€ 3 494 011€ 4 633 694€ 4 279 369€ 5 100 515€ 11 975 731€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
250 000€ 250 000€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
652 198€ 691 901€ 612 549€ 615 048€ 649 451€ 655 547€ 568 204€ 562 509€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
510 338€ 453 195€ 488 878€ 417 245€ 361 697€ 351 140€ 325 281€ 330 860€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
734 832€ 645 811€ 983 340€ 866 682€ 752 994€ 924 643€ 602 788€ 1 389 913€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
386€ 426€ 2 325€ 600€ 560€ 2 470€ 66€ 8 122€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
986 412 € 1 463 212 € 1 390 363 € 551 954 € 929 416 € 1 908 052 € 1 258 276 € 1 498 428 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
213 923€ 200 678€ 182 131€ 230 501€ 196 345€ 167 743€ 207 953€ 217 935€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
772 489€ 1 262 534€ 1 208 232€ 321 453€ 733 071€ 1 740 309€ 1 050 323€ 1 280 493€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
5 459€ 8 719€ 11 339€ 9 333€ 8 669€ 13 644€ 9 374€ 8 975€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
739 919 € 644 762 € 693 312 € 681 154 € 521 800 € 910 953 € 739 665 € 1 296 753 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
128 100€ 146 316€ 171 326€ 230 210€ 173 787€ 184 358€ 114 452€ 124 706€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
611 819€ 498 446€ 521 986€ 450 944€ 348 013€ 726 595€ 625 213€ 1 172 047€