Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

B.M.T. SPEDITION, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
231 083 € 232 099 € 235 309 € 494 269 € 492 326 € 706 656 € 821 449 € 1 049 872 € 1 104 156 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
218 592 € 218 592 € 218 593 € 218 593 € 218 592 € 298 523 € 376 656 € 516 240 € 584 633 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
218 592 € 218 592 € 218 593 € 218 593 € 218 592 € 298 523 € 376 656 € 413 130 € 472 192 €
012
A.II.1
Pozemky
218 592€ 218 592€ 218 593€ 218 593€ 218 592€ 220 627€ 220 627€ 220 626€ 218 593€
013
A.II.2
Stavby
52 049€ 154 616€ 179 579€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
77 896€ 103 980€ 37 888€ 74 020€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
103 110 € 112 441 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
5 104€ 5 567€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
98 006€ 106 874€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 491 € 13 507 € 16 716 € 275 672 € 273 437 € 406 121 € 442 510 € 412 702 € 415 826 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
10 971 € 12 862 € 11 760 € 275 666 € 237 401 € 278 944 € 337 321 € 209 952 € 211 909 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
255 874€ 143 769€ 192 612€ 204 994€ 109 693€ 114 355€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
11 607€ 11 172€ 12 721€ 10 104€ 3 486€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
6€ 1 070€ 463€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
153€ 8 620€ 14 422€ 12 200€ 36 757€ 12 746€ 14 582€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
10 965€ 11 792€ 66 489€ 64 028€ 92 084€ 87 050€ 82 972€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
1 520 € 645 € 4 956 € 6 € 36 036 € 127 177 € 105 189 € 202 750 € 203 917 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 520€ 645€ 4 956€ 4 307€ 2 123€ 3 068€ 5 539€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6€ 36 036€ 122 870€ 103 066€ 199 682€ 198 378€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 € 297 € 2 012 € 2 283 € 120 930 € 103 697 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4€ 297€ 2 012€ 2 283€ 3 701€ 4 681€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
117 229€ 99 016€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
231 083 € 232 099 € 235 309 € 494 269 € 492 326 € 706 656 € 821 449 € 1 049 872 € 1 104 156 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-210 511 € -223 050 € -236 717 € -246 978 € -226 859 € -204 545 € -248 493 € -124 510 € -44 710 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 € 1 431 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 431€ 1 431€ 1 431€ 1 431€ 1 431€ 1 431€ 1 431€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-231 121 € -244 788 € -255 048 € -274 822 € -215 690 € -227 114 € -232 007 € -94 205 € -59 848 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
161 652€ 141 878€ 141 878€ 127 379€ 95 842€ 95 842€ 123 534€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-416 700€ -416 700€ -357 568€ -354 493€ -327 849€ -190 047€ -183 382€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
12 540 € 13 668 € 10 261 € 19 774 € -19 239 € 14 499 € -24 556 € -38 375 € 7 068 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
441 594 € 455 149 € 413 804 € 655 100 € 605 113 € 769 038 € 900 020 € 976 535 € 923 094 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
2 351 € 33 255 € 200 170 € 137 603 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
33 255€ 200 170€ 137 603€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 351€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
18 € 18 € 18 € 60 018 € 60 018 € 104 777 € 122 706 € 60 000 € 60 231 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
18€ 18€ 18€ 231€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
60 000€ 60 000€ 104 777€ 122 706€ 60 000€ 60 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
441 576 € 455 131 € 413 786 € 595 082 € 545 095 € 661 910 € 744 059 € 716 365 € 725 260 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
25€ 1€ 6 893€ 6 223€ 113 970€ 91 038€ 35 517€ 35 019€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
190€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
51 259€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
439 165€ 455 106€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 142€ 3 129€ 3 076€ 171 775€ 279 685€ 309 161€ 316 561€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
1 876€ 2 635€ 3 951€ 4 931€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
871€ 1 644€ 1 551€ 1 040€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
2 411€ 960€ 793€ 8 216€ 5 041€ 1 183€ 164€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
409 683€ 585 060€ 535 003€ 365 202€ 364 016€ 364 812€ 316 286€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
58 222 € 86 147 € 114 072 € 142 163 € 169 922 € 197 847 € 225 772 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
166€
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
30 297€ 58 222€ 86 147€ 114 072€ 141 997€ 169 922€ 197 847€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
27 925€ 27 925€ 27 925€ 27 925€ 27 925€ 27 925€ 27 925€