Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Baumit, spol. s r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 830 398 € 24 079 674 € 19 380 899 € 18 199 434 € 16 817 838 € 15 975 417 € 16 029 383 € 16 246 850 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 374 085 € 7 321 336 € 8 341 838 € 6 352 359 € 6 304 803 € 7 286 834 € 8 749 269 € 9 770 461 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
28 646 € 73 807 € 18 503 € 9 342 € 57 201 € 106 408 € 122 823 € 102 532 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
28 646€ 73 807€ 18 503€ 9 342€ 57 201€ 106 408€ 122 823€ 8 497€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 94 035€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 345 439 € 7 247 529 € 8 323 335 € 6 343 017 € 6 247 602 € 7 180 426 € 8 626 446 € 9 667 929 €
012
A.II.1
Pozemky
80 363€ 80 363€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€ 765 966€
013
A.II.2
Stavby
2 297 959€ 2 651 042€ 2 704 922€ 3 120 021€ 3 623 621€ 4 154 876€ 4 686 130€ 5 196 991€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 866 260€ 4 453 220€ 2 599 185€ 1 592 374€ 1 731 180€ 2 150 249€ 2 756 672€ 3 254 045€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
7 022€ 7 022€ 5 230€ 7 022€ 8 516€ 8 516€ 8 516€ 8 516€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
90 695€ 38 880€ 2 197 032€ 331 314€ 118 319€ 100 819€ 409 162€ 442 411€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
3 140€ 17 002€ 51 000€ 526 320€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 € 0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
16 188 161 € 16 644 498 € 10 932 352 € 11 735 315 € 10 479 727 € 8 646 166 € 7 205 003 € 6 436 991 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 380 063 € 3 258 467 € 3 481 724 € 2 947 500 € 2 350 725 € 2 361 662 € 2 518 015 € 2 546 736 €
035
B.I.1
Materiál
1 578 498€ 1 614 878€ 1 592 275€ 1 219 696€ 1 240 044€ 1 099 799€ 1 457 093€ 1 137 241€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
1 371 132€ 1 205 045€ 1 399 388€ 1 381 450€ 745 501€ 907 571€ 754 250€ 1 085 155€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
430 433€ 438 544€ 490 061€ 346 354€ 365 180€ 354 292€ 306 672€ 324 340€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
285 268 € 130 137 € 26 904 € 13 397 € 27 082 € 98 317 € 29 462 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
4 155 € 0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 155€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
67 375€ 74 515€ 26 904€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
213 738€ 55 622€ 13 397€ 27 082€ 98 317€ 29 462€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 120 189 € 2 431 613 € 2 056 102 € 2 491 502 € 2 142 644 € 1 528 170 € 2 377 504 € 2 028 641 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 104 830 € 2 415 661 € 1 983 318 € 2 423 139 € 2 074 480 € 1 526 490 € 2 287 899 € 2 024 026 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
308 758€ 491 268€ 1 732 866€ 260 313€ 52 814€ 234 739€ 276 551€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
250 452€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
796 072€ 1 924 393€ 2 162 826€ 2 021 666€ 1 291 751€ 2 011 348€ 2 024 026€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
404€ 87 040€ 1 663€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
15 359€ 15 548€ 72 784€ 68 363€ 68 164€ 1 680€ 2 565€ 2 952€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 402 641 € 10 824 281 € 5 367 622 € 6 282 916 € 5 959 276 € 4 658 017 € 2 280 022 € 1 861 614 €
072
B.V.1.
Peniaze
12 223€ 11 298€ 8 979€ 7 414€ 6 503€ 8 858€ 7 807€ 7 632€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 390 418€ 10 812 983€ 5 358 643€ 6 275 502€ 5 952 773€ 4 649 159€ 2 272 215€ 1 853 982€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
268 152 € 113 840 € 106 709 € 111 760 € 33 308 € 42 417 € 75 111 € 39 398 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
185€ 2 203€ 290€ 1 089€ 629€ 8 443€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
230 827€ 111 637€ 106 246€ 110 671€ 32 679€ 33 974€ 75 111€ 39 398€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
37 140€ 173€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 830 398 € 24 079 674 € 19 380 899 € 18 199 434 € 16 817 838 € 15 975 417 € 16 029 383 € 16 246 850 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
17 940 381 € 19 183 015 € 14 028 808 € 13 710 246 € 13 056 087 € 12 487 677 € 12 452 085 € 12 766 276 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 € 2 000 631 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€ 2 000 631€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€ 3 638 970€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 € 200 093 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€ 200 093€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
3 343 321 € 3 089 115 € 615 574 € 716 392 € 647 983 € 612 391 € 526 394 € 671 521 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
3 343 321€ 3 089 115€ 615 574€ 716 392€ 647 983€ 612 391€ 526 394€ 671 521€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 757 366 € 10 254 206 € 7 573 540 € 7 154 160 € 6 568 410 € 6 035 592 € 6 085 997 € 6 255 061 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
4 889 920 € 4 896 524 € 5 352 091 € 4 489 188 € 3 761 751 € 3 482 451 € 3 574 498 € 3 474 974 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
70 946 € 59 601 € 75 827 € 32 265 € 18 944 € 20 549 € 13 274 € 43 393 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 141 € 141 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
141€ 141€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
70 946€ 59 601€ 46 507€ 32 265€ 18 944€ 20 408€ 13 133€ 24 164€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
29 320€ 19 229€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 € 0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
4 236 807 € 4 351 062 € 4 833 642 € 4 038 456 € 3 335 740 € 3 123 514 € 3 188 679 € 3 051 065 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
3 602 515 € 3 123 297 € 4 219 772 € 3 474 040 € 2 762 425 € 2 622 912 € 2 752 196 € 2 758 468 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
716 739€ 521 729€ 905 899€ 1 119 276€ 753 726€ 943 282€ 732 322€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 885 776€ 2 601 568€ 3 313 873€ 2 354 764€ 2 008 699€ 1 679 630€ 2 019 874€ 2 758 468€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
221 888€ 207 111€ 197 173€ 177 652€ 187 278€ 166 125€ 167 049€ 148 013€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
147 494€ 137 885€ 128 429€ 118 029€ 107 076€ 102 736€ 101 398€ 91 740€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
254 910€ 872 769€ 279 468€ 259 935€ 270 161€ 231 741€ 167 888€ 52 844€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 000€ 10 000€ 8 800€ 8 800€ 8 800€ 148€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
582 167 € 485 861 € 442 622 € 418 467 € 407 067 € 338 388 € 372 545 € 380 516 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
251 696€ 211 930€ 203 924€ 185 351€ 134 232€ 128 224€ 161 127€ 380 516€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
330 471€ 273 931€ 238 698€ 233 116€ 272 835€ 210 164€ 211 418€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
97 € 135 € 0 € 0 € 5 289 € 2 800 € 5 600 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
97€ 135€ 5 289€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
2 800€ 5 600€