Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

RDF International, spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 364 919 € 1 521 635 € 1 537 675 € 1 659 109 € 1 837 229 € 2 578 328 € 1 871 616 € 471 160 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
1 350 813 € 1 434 146 € 1 517 480 € 1 600 815 € 1 684 149 € 1 767 482 € 1 408 239 € 353 405 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 350 813 € 1 434 146 € 1 517 480 € 1 600 815 € 1 684 149 € 1 767 482 € 1 408 239 € 353 405 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
1 343 479€ 1 382 800€ 1 422 121€ 1 461 443€ 1 500 764€ 1 540 085€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 334€ 51 346€ 95 359€ 139 372€ 183 385€ 227 397€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 408 239€ 353 405€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
13 531 € 85 865 € 18 620 € 57 761 € 152 440 € 810 308 € 462 092 € 96 205 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
968 € 14 902 € 12 143 € 50 833 € 51 837 € 520 071 € 242 180 € 43 757 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
252 € 14 508 € 11 792 € 8 629 € 8 253 € 3 588 € 56 633 € 2 414 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
252€ 14 508€ 11 792€ 8 629€ 8 253€ 3 588€ 56 633€ 2 414€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
42 104€ 43 484€ 510 484€ 41 913€ 40 343€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
716€ 5 899€ 143 534€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
394€ 351€ 100€ 100€ 100€ 100€ 1 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
12 563 € 70 963 € 6 477 € 6 928 € 100 603 € 290 237 € 219 912 € 52 448 €
072
B.V.1.
Peniaze
841€ 7 604€ 1 542€ 1 267€ 873€ 2 651€ 372€ 832€
073
B.V.2.
Účty v bankách
11 722€ 63 359€ 4 935€ 5 661€ 99 730€ 287 586€ 219 540€ 51 616€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
575 € 1 624 € 1 575 € 533 € 640 € 538 € 1 285 € 21 550 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
575€ 581€ 533€ 533€ 640€ 538€ 73€ 550€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 043€ 1 042€ 1 212€ 21 000€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 364 919 € 1 521 635 € 1 537 675 € 1 659 109 € 1 837 229 € 2 578 328 € 1 871 616 € 471 160 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
56 718 € 142 777 € 111 590 € 200 700 € 138 178 € 266 460 € 73 504 € 25 198 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
38 174 € 38 174 € 38 174 € 38 174 € 38 174 € 38 174 € 38 174 € 38 174 €
082
A.I.1
Základné imanie
38 174€ 38 174€ 38 174€ 38 174€ 38 174€ 38 174€ 38 174€ 38 174€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
790 000€ 740 000€ 640 000€ 640 000€ 490 000€ 490 000€ 23 000€ 23 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
3 817 € 3 817 € 3 817 € 3 817 € 3 817 € 3 817 € 3 817 € 3 006 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 817€ 3 006€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-639 214 € -570 401 € -481 291 € -393 813 € -265 531 € -39 794 € -65 059 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 147€ 27 147€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-639 214€ -570 401€ -481 291€ -393 813€ -265 531€ -66 941€ -92 206€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-136 059 € -68 813 € -89 110 € -87 478 € -128 282 € -265 531 € 48 307 € 26 077 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
886 468 € 923 402 € 936 820 € 935 365 € 1 141 881 € 1 720 919 € 1 666 158 € 445 962 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 571 € 1 289 € 978 € 654 € 401 € 161 € 449 105 € 409 572 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 571€ 1 289€ 978€ 654€ 401€ 161€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
449 105€ 409 572€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
858 702€ 897 030€ 914 896€ 914 896€ 1 124 974€ 1 124 973€ 810 251€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
5 870 € 20 687 € 18 948 € 16 436 € 12 886 € 592 477 € 406 349 € 36 055 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
5 798 € 12 275 € 8 549 € 6 971 € 4 690 € 100 662 € 390 657 € 31 476 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
5 798€ 12 275€ 8 549€ 6 971€ 4 690€ 100 662€ 390 657€ 31 476€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
865€ 865€ 865€ 865€ 865€ 865€ 865€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
4 199€ 3 662€ 3 468€ 2 947€ 2 725€ 332€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 797€ 2 824€ 2 612€ 2 277€ 2 204€ 571€ 513€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
72€ 469€ 2 958€ 2 432€ 2 041€ 1 006€ 13 924€ 3 201€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
82€ 90€ 88€ 66€ 485 015€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
634 € 4 396 € 1 998 € 3 379 € 3 620 € 3 308 € 453 € 335 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
3 497€ 1 196€ 2 685€ 2 946€ 2 086€ 453€ 335€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
634€ 899€ 802€ 694€ 674€ 1 222€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
19 691€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
421 733 € 455 456 € 489 265 € 523 044 € 557 170 € 590 949 € 131 954 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1 533€ 1 475€ 1 505€ 1 504€ 1 850€ 1 850€ 1 221€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
404 410€ 420 201€ 453 980€ 487 760€ 521 540€ 555 315€ 130 733€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
15 790€ 33 780€ 33 780€ 33 780€ 33 780€ 33 784€