Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
125 798 781 € 143 199 289 € 120 511 894 € 96 253 025 € 92 073 571 € 101 803 735 € 118 259 450 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
59 787 484 € 58 961 519 € 37 494 678 € 10 892 461 € 21 800 553 € 21 058 566 € 45 777 848 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
710 713 € 989 934 € 1 125 946 € 1 057 248 € 2 595 198 € 2 621 271 € 2 627 703 €
012
A.II.1
Pozemky
497 640€ 531 998€ 531 998€ 531 998€ 531 998€ 553 591€ 553 591€
013
A.II.2
Stavby
21 861€ 105 031€ 215 183€ 29 428€ 32 160€ 34 683€ 37 205€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 996€ 4 994€ 8 356€ 3 322€ 5 443€ 7 400€ 11 310€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 232€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€ 145 429€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
179 984€ 202 482€ 224 980€ 347 071€ 1 880 168€ 1 880 168€ 1 880 168€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
59 076 771 € 57 971 585 € 36 368 732 € 9 835 213 € 19 205 355 € 18 437 295 € 43 150 145 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
8 385€ 8 385€ 8 385€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
100€ 100€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€ 5 975€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
59 070 796€ 56 391 252€ 36 359 822€ 9 826 403€ 19 043 196€ 18 249 136€ 38 412 463€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
2 835€ 2 835€ 2 835€ 2 835€ 28 835€ 4 578 358€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
1 571 423€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
144 964€ 144 964€ 144 964€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
65 851 972 € 81 722 972 € 82 530 702 € 85 281 350 € 67 459 311 € 78 161 993 € 69 722 284 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 84 538 € 86 773 € 0 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 € 6 178 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€ 6 178€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
78 360€ 86 773€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
65 054 418 € 81 205 627 € 81 998 901 € 84 745 194 € 66 580 692 € 75 676 597 € 69 192 592 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
28 824 484 € 36 393 093 € 27 533 048 € 26 789 604 € 19 931 550 € 53 001 126 € 33 144 117 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
23 369 457€ 30 681 874€ 22 723 235€ 23 808 663€ 18 561 217€ 19 528 964€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
83 098€ 3 545€ 13 318€ 205 250€ 47 721€ 18 009 726€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
5 371 929€ 5 707 674€ 4 796 495€ 2 775 691€ 1 322 612€ 15 462 436€ 33 144 117€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 2 558 130€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
35 533 126€ 43 508 653€ 53 511 552€ 57 253 009€ 46 074 489€ 22 116 412€ 32 756 560€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
696 808€ 1 153 731€ 762 160€ 573 320€ 452 244€ 428 905€ 423 277€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
150 150€ 192 141€ 129 261€ 122 409€ 130 154€ 310 508€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
791 376 € 511 167 € 525 623 € 529 978 € 794 081 € 2 398 623 € 529 692 €
072
B.V.1.
Peniaze
8 470€ 1 189€ 16 800€ 21 273€ 10 830€ 31 679€ 3 663€
073
B.V.2.
Účty v bankách
782 906€ 509 978€ 508 823€ 508 705€ 783 251€ 2 366 944€ 526 029€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
159 325 € 2 514 798 € 486 514 € 79 214 € 2 813 707 € 2 583 176 € 2 759 318 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
17 318€ 17 524€ 17 937€ 18 145€ 18 350€ 18 557€ 32 498€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
11 515€ 3 096€ 12 787€ 20 006€ 16 446€ 54 168€ 61 108€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
130 492€ 2 494 178€ 455 790€ 41 063€ 2 778 911€ 2 510 451€ 2 665 712€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
125 798 781 € 143 199 289 € 120 511 894 € 96 253 025 € 92 073 571 € 101 803 735 € 118 259 450 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
15 653 503 € 18 998 893 € -10 498 271 € -4 139 723 € -6 878 435 € -8 531 891 € -10 733 917 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 € 57 858 €
082
A.I.1
Základné imanie
57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€ 57 858€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
46 250 000€ 46 250 000€ 12 250 000€ 12 250 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-4 159 541 € -808 017 € -2 379 440 € -2 379 440 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-4 159 541€ -808 017€ -2 379 440€ -2 379 440€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-26 500 948 € -20 426 689 € -14 068 141 € -6 673 059 € -8 589 749 € -10 791 774 € -13 255 732 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-26 500 948€ -20 426 689€ -14 068 141€ -6 673 059€ -8 589 749€ -10 791 774€ -13 255 732€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 134 € -6 074 259 € -6 358 548 € -7 395 082 € 1 653 456 € 2 202 025 € 2 463 957 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
109 009 194 € 123 039 369 € 130 015 175 € 99 580 125 € 94 478 404 € 104 951 674 € 123 735 554 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
266 € 29 102 118 € 62 101 687 € 62 120 219 € 62 132 062 € 62 133 743 € 65 181 315 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
29 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 62 100 000€ 65 100 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
266€ 2 118€ 1 687€ 20 219€ 32 062€ 33 743€ 35 504€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 45 811€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
55 000 000€ 55 000 000€ 16 269 297€ 9 826 403€ 10 803 041€ 12 681 824€ 35 973 070€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
52 411 497 € 35 881 065 € 29 941 921 € 27 277 020 € 19 330 961 € 27 979 517 € 19 853 360 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
17 166 990 € 20 959 074 € 13 259 533 € 7 940 761 € 11 741 763 € 16 903 495 € 11 880 608 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
1 357 617€ 11 823€ 30 433€ 633 479€ 171 588€ 61 041€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
15 809 373€ 20 947 251€ 13 229 100€ 7 307 282€ 11 570 175€ 16 842 454€ 11 880 608€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
21 531 298€ 12 416 017€ 11 920 054€ 14 720 532€ 6 799 954€ 10 366 196€ 439 022€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
13 425 381€ 2 489 266€ 4 330 184€ 4 332 276€ 47 372€ 22 495€ 6 299 063€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
158 262€ 11 073€ 15 576€ 140 052€ 482 778€ 444 788€ 525 300€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
96 296€ 98 920€ 130 036€ 111 095€ 106 969€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
28 584€ 405 902€ 35 399€ 129 058€ 131 448€ 597 584€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
4 686€ 5 635€ 10 672€ 9 080€ 0€ 4 814€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
1 597 107 € 3 055 083 € 1 700 531 € 355 729 € 331 746 € 273 474 € 271 629 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
144 852€ 511 959€ 564 243€ 182 261€ 222 746€ 273 474€ 271 629€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
1 452 255€ 2 543 124€ 1 136 288€ 173 468€ 109 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
324€ 1 103€ 20 001 739€ 754€ 1 880 594€ 1 883 116€ 2 449 180€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 7 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 136 084 € 1 161 027 € 994 990 € 812 623 € 4 473 602 € 5 383 952 € 5 257 813 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
541 858€ 516 547€ 303 870€ 74 862€ 3 683 364€ 3 696 098€ 4 371 599€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
543 985€ 594 239€ 642 680€ 689 321€ 741 798€ 790 249€ 837 773€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
50 241€ 50 241€ 48 440€ 48 440€ 48 440€ 897 605€ 48 441€