Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

HB REAVIS MANAGEMENT spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.12.2015
30.11.2016
01.12.2014
30.11.2015
01.01.2014
30.11.2014
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
86 802 686€ 129 594 088€ 93 548 796€ 59 957 471€ 78 946 157€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
87 022 240 € 129 689 095 € 93 576 890 € 59 957 471 € 78 969 696 € 99 717 538 € 55 051 835 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
86 802 686€ 129 594 088€ 93 548 796€ 58 293 512€ 78 946 157€ 99 698 057€ 55 033 059€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
172 309€ 1 653 388€ 18 234€ 3 333€ 18 460€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
47 245€ 95 007€ 28 094€ 10 571€ 5 305€ 16 148€ 316€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
86 557 814 € 130 474 872 € 91 324 290 € 58 800 877 € 70 196 884 € 90 575 293 € 45 099 499 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 505 283€ 2 962 218€ 1 950 075€ 2 605 699€ 2 741 038€ 2 288 606€ 999 486€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
80 678 752€ 121 986 627€ 84 228 733€ 50 742 900€ 63 637 247€ 85 165 008€ 41 475 987€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
3 874 098 € 5 232 845 € 4 751 205 € 3 775 665 € 3 472 856 € 2 944 948 € 2 613 917 €
16
E.1.
Mzdové náklady
2 806 634€ 3 871 741€ 3 469 809€ 2 795 155€ 2 682 452€ 2 272 199€ 2 029 903€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
964 498€ 1 246 448€ 1 209 054€ 924 986€ 741 436€ 629 011€ 542 673€
19
E.4.
Sociálne náklady
102 966€ 114 656€ 72 342€ 55 524€ 48 968€ 43 738€ 41 341€
20
F.
Dane a poplatky
7 597€ 3 935€ 8 486€ 12 334€ 10 850€ 20 345€ 6 980€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
110 501€ 136 012€ 91 492€ 4 480€ 4 480€ 6 432€ 8 567€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
85 168€ 113 514€ 91 492€ 4 480€ 4 480€ 6 432€ 8 567€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
25 333€ 22 498€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
171 555€ 1 653 388€ 21 593€ 0€ 18 260€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
153 553€ 147 206€ 280 700€ -6 730€ 9 956€ -60 036€ -42 108€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
56 475€ 6 029€ 13 599€ 13 141€ 298 864€ 209 990€ 18 410€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
464 426 € -785 777 € 2 252 600 € 1 156 594 € 8 772 812 € 9 142 245 € 9 952 336 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
4 618 651 € 4 645 243 € 7 369 988 € 4 944 913 € 12 567 872 € 12 244 443 € 12 557 586 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
3 502 598 € 3 069 947 € 1 335 194 € 416 997 € 4 380 849 € 4 190 438 € 4 296 431 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
3 502 207 € 2 923 685 € 1 328 085 € 257 665 € 2 010 481 € 2 877 624 € 3 977 704 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 494 792€ 2 916 202€ 1 320 610€ 167 140€ 2 002 506€ 2 877 617€ 0€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
7 415€ 7 483€ 7 475€ 90 525€ 7 975€ 7€ 3 977 704€
42
XII.
Kurzové zisky
391€ 146 262€ 7 109€ 159 332€ 2 370 368€ 1 312 814€ 318 727€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 911 143 € 8 358 427 € 9 540 440 € 8 965 793 € 11 488 912 € 11 260 361 € 11 793 431 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
3 888 340 € 8 117 221 € 9 346 177 € 8 737 624 € 9 132 705 € 9 911 087 € 11 381 054 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
1 763 530€ 6 372 534€ 8 582 220€ 8 650 557€ 8 582 220€ 8 675 257€ 0€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
2 124 810€ 1 744 687€ 763 957€ 87 067€ 550 485€ 1 235 830€ 11 381 054€
52
O.
Kurzové straty
16 697€ 144 444€ 16 791€ 67 226€ 2 350 883€ 1 338 004€ 362 985€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
6 106€ 96 762€ 177 472€ 160 943€ 5 324€ 11 270€ 49 392€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-408 545 € -5 288 480 € -8 205 246 € -8 548 796 € -7 108 063 € -7 069 923 € -7 497 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
55 881 € -6 074 257 € -5 952 646 € -7 392 202 € 1 664 749 € 2 072 322 € 2 455 336 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
49 747 € 2 € 405 902 € 2 880 € 11 293 € -129 703 € -8 621 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
49 747€ 2€ 405 902€ 2 880€ 2 880€ 2 881€ 2 640€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
8 413€ -132 584€ -11 261€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 134 € -6 074 259 € -6 358 548 € -7 395 082 € 1 653 456 € 2 202 025 € 2 463 957 €