Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TECHNO PLUS, a. s. [zrušená]

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 030 186 317 € 206 823 503 € 66 779 137 € 64 316 069 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
887 642 000 € 64 314 117 € 64 313 617 € 64 313 617 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
887 642 000 € 64 314 117 € 64 313 617 € 64 313 617 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
887 642 000€ 64 313 617€ 64 313 617€ 64 313 617€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
500€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
142 544 317 € 142 509 386 € 2 465 520 € 2 452 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
142 538 129 € 142 504 398 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
142 107 066€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
140 000 000€ 314€ 298€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
500€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
63€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
431 063€ 2 503 898€ 2 459 236€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
6 188 € 4 988 € 5 907 € 2 154 €
056
B.IV.1
Peniaze
15€ 164€ 179€ 202€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 173€ 4 824€ 5 728€ 1 952€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 030 186 317 € 206 823 503 € 66 779 137 € 64 316 069 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
836 610 401 € 205 246 195 € 65 160 953 € 3 999 158 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 200 € 33 200 € 33 200 € 33 200 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 200€ 33 200€ 33 200€ 33 200€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
638 948 184 € 7 619 801 € 7 619 801 € 7 619 801 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 616 482€ 7 616 482€ 7 616 482€ 7 616 482€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
631 328 383€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 321 € 3 321 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 321€ 3 321€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
197 623 289 € 57 504 631 € -3 653 843 € -1 670 479 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
197 623 289€ 61 158 474€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-3 653 843€ -3 653 843€ -1 670 479€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
2 407 € 140 085 242 € 61 161 795 € -1 983 364 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
193 575 916 € 1 577 308 € 1 618 184 € 60 316 911 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
193 575 916 € 1 577 308 € 1 618 184 € 60 316 911 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
142 000 543€ 537€ 1 125€ 549€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
5 000€ 5 398€ 6 199€ 3 949€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
51 570 373€ 1 571 373€ 1 570 373€ 1 570 373€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
116
B.III.10
Ostatné záväzky
40 487€ 58 742 040€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé