Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SALESIANER MIETTEX s. r. o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2020
31.03.2021
01.04.2019
31.03.2020
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
11 441 187 € 11 849 888 € 12 264 603 € 11 649 622 € 12 592 638 € 12 619 895 € 4 483 886 € 3 317 898 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 685 700 € 10 411 746 € 10 366 426 € 10 711 812 € 10 716 236 € 9 514 081 € 2 844 595 € 1 542 098 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
96 588 € 9 878 € 33 666 € 192 453 € 216 240 € 93 586 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
96 588€ 9 878€ 33 666€ 57 453€ 81 240€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 135 000€ 135 000€ 93 586€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 589 112 € 10 401 868 € 10 332 760 € 10 519 359 € 10 499 996 € 9 420 495 € 2 844 595 € 1 542 098 €
012
A.II.1
Pozemky
1 305 058€ 1 305 058€ 1 305 058€ 1 305 058€ 1 305 058€ 1 281 551€ 1 280 364€
013
A.II.2
Stavby
4 668 286€ 4 850 560€ 4 211 591€ 4 218 340€ 4 337 692€ 116 958€ 435 391€ 546 587€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 056 040€ 4 241 052€ 4 758 508€ 4 967 636€ 4 769 972€ 1 135 838€ 944 195€ 987 928€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
934€ 1 500€ 2 683€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
508 979€ 5 198€ 20 803€ 28 325€ 87 274€ 6 875 714€ 83 145€ 4 900€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
50 749€ 36 800€ 9 500€ 100 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 688 215 € 1 241 416 € 1 818 622 € 867 679 € 1 831 843 € 3 059 478 € 1 573 159 € 1 721 899 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
19 435 € 22 948 € 21 374 € 13 501 € 15 096 € 16 161 € 11 735 € 9 597 €
035
B.I.1
Materiál
2 271€ 3 378€ 2 534€ 2 209€ 624€ 379€ 1 187€ 239€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
17 164€ 19 570€ 18 840€ 11 292€ 14 472€ 15 782€ 10 548€ 9 358€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
263 028 € 248 184 € 134 476 € 163 973 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
51 004 € 48 004 € 48 004 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
51 004€ 48 004€ 48 004€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
33 334€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
263 028€ 197 180€ 86 472€ 82 635€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
927 402 € 1 001 417 € 1 186 687 € 823 068 € 884 468 € 798 385 € 1 077 369 € 858 818 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
831 566 € 914 600 € 1 017 960 € 801 366 € 853 554 € 650 378 € 708 737 € 807 184 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
153 698€ 194 375€ 296 684€ 250 114€ 247 477€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
677 868€ 720 225€ 721 276€ 551 252€ 606 077€ 650 378€ 708 737€ 807 184€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
36 028€ 43 333€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
73 460€ 6 854€ 2 234€ 599€ 5 249€ 135 001€ 321 019€ 144€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
22 376€ 79 963€ 166 493€ 21 103€ 25 665€ 13 006€ 11 585€ 8 157€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
741 378 € 217 051 € 610 561 € 31 110 € 669 251 € 1 996 748 € 349 579 € 689 511 €
072
B.V.1.
Peniaze
3 713€ 2 156€ 1 429€ 840€ 803€ 1 539€ 78€ 478€
073
B.V.2.
Účty v bankách
737 665€ 214 895€ 609 132€ 30 270€ 668 448€ 1 995 209€ 349 501€ 689 033€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
67 272 € 196 726 € 79 555 € 70 131 € 44 559 € 46 336 € 66 132 € 53 901 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
5 179€ 34€ 49€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
42 075€ 51 194€ 19 195€ 19 618€ 6 954€ 17 846€ 6 912€ 6 029€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
20 018€ 145 498€ 60 311€ 50 513€ 37 605€ 28 490€ 59 220€ 47 872€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
11 441 187 € 11 849 888 € 12 264 603 € 11 649 622 € 12 592 638 € 12 619 895 € 4 483 886 € 3 317 898 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 453 194 € 766 537 € 1 527 050 € 1 751 627 € 1 271 252 € 2 607 782 € 3 101 295 € 2 856 020 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 € 165 970 €
082
A.I.1
Základné imanie
165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€ 165 970€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
4 770 146€ 3 170 146€ 3 170 146€ 3 170 146€ 170 146€ 170 146€ 170 146€ 170 146€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 € 16 929 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€ 16 929€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-2 586 508 € -1 825 995 € -1 601 419 € 918 214 € 2 254 737 € 2 748 250 € 2 502 975 € 1 933 281 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
918 214€ 2 254 737€ 2 748 250€ 2 502 975€ 1 933 281€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 586 508€ -1 825 995€ -1 601 419€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-913 343 € -760 513 € -224 576 € -2 519 632 € -1 336 530 € -493 513 € 245 275 € 569 694 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
9 987 993 € 11 083 351 € 10 737 553 € 9 897 995 € 11 321 386 € 10 012 113 € 1 382 591 € 461 860 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 131 167 € 7 116 858 € 7 115 299 € 6 755 470 € 6 662 665 € 7 561 730 € 809 972 € 8 546 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
28 505 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
28 505€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 100 000€ 7 100 000€ 7 100 000€ 6 735 218€ 6 650 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 550 000€ 800 000€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
5 283€ 10 564€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
2 662€ 16 858€ 10 016€ 9 688€ 12 665€ 11 730€ 9 972€ 8 546€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
2 417 € 1 865 € 2 805 € 3 872 € 643 € 260 € 71 € 25 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
2 417€ 1 865€ 2 805€ 3 872€ 643€ 260€ 71€ 25€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 783 865 € 3 885 850 € 3 510 009 € 3 014 970 € 4 584 079 € 2 400 487 € 525 337 € 396 966 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
393 143 € 1 751 440 € 1 681 428 € 697 452 € 2 727 636 € 1 851 718 € 448 337 € 243 844 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
211 021€ 1 352 626€ 1 350 646€ 441 101€ 1 922 400€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
182 122€ 398 814€ 330 782€ 256 351€ 805 236€ 1 851 718€ 448 337€ 243 844€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
2 223 113€ 1 912 756€ 1 566 112€ 2 054 438€ 1 670 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
450 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
88 685€ 104 277€ 140 974€ 146 479€ 102 920€ 64 409€ 48 598€ 44 371€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
48 524€ 42 683€ 63 333€ 68 669€ 51 528€ 31 049€ 24 939€ 24 206€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
20 020€ 52 807€ 10 013€ 8 611€ 11 421€ 2 151€ 926€ 81 789€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
10 380€ 21 887€ 48 149€ 39 321€ 20 574€ 1 160€ 2 537€ 2 756€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
67 424 € 72 502 € 102 295 € 118 945 € 64 767 € 45 523 € 45 345 € 54 828 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
31 092€ 51 011€ 57 895€ 35 990€ 43 992€ 31 230€ 45 045€ 54 028€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
36 332€ 21 491€ 44 400€ 82 955€ 20 775€ 14 293€ 300€ 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 120€ 6 276€ 7 145€ 4 738€ 9 232€ 4 113€ 1 866€ 1 495€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
18 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
18€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé