Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Saint-Gobain Construction Products, s.r.o.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
51 435 538 € 45 894 713 € 40 343 570 € 39 563 863 € 38 865 638 € 38 188 627 € 35 441 260 € 36 709 373 € 37 189 314 € 31 113 810 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 061 481 € 27 827 546 € 27 972 861 € 27 048 636 € 26 245 095 € 25 884 246 € 24 338 302 € 24 938 002 € 23 930 415 € 18 278 161 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
524 990 € 496 681 € 519 961 € 854 542 € 1 241 826 € 1 502 897 € 1 981 315 € 2 367 325 € 2 652 358 € 483 063 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
182 303€ 189 850€ 268 968€ 263 476€ 271 898€ 281 956€ 410 567€ 298 615€ 264 233€ 183 690€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
74 808€ 88 725€ 102 641€ 116 559€ 130 477€ 144 396€ 157 726€ 171 056€ 184 386€ 263 331€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€ 351 554€ 703 110€ 1 054 666€ 1 406 222€ 1 757 778€ 2 109 334€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
230 379€ 150 632€ 146 351€ 120 952€ 132 863€ 16 879€ 6 800€ 139 876€ 94 405€ 36 042€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
37 500€ 67 474€ 2 000€ 2 000€ 3 478€ 5 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
26 536 491 € 27 330 865 € 27 452 899 € 26 194 094 € 25 003 269 € 24 381 349 € 22 356 987 € 22 570 677 € 21 278 057 € 17 795 098 €
012
A.II.1
Pozemky
6 382 567€ 6 382 567€ 6 382 567€ 6 382 567€ 6 382 567€ 6 390 410€ 6 390 410€ 6 390 410€ 6 390 410€ 5 712 402€
013
A.II.2
Stavby
10 074 902€ 10 332 759€ 10 521 262€ 10 720 395€ 9 979 076€ 9 812 955€ 9 556 331€ 10 635 313€ 10 828 785€ 9 222 901€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 351 104€ 9 361 697€ 7 634 303€ 6 425 163€ 5 092 030€ 4 397 224€ 4 855 810€ 5 096 836€ 3 101 768€ 2 413 040€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 8 796€ 4 979€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
850 670€ 240 404€ 1 155 887€ 1 957 235€ 3 101 555€ 2 799 778€ 722 640€ 314 326€ 462 766€ 316 260€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
868 452€ 1 004 642€ 1 750 084€ 699 938€ 439 245€ 972 186€ 823 000€ 124 996€ 485 532€ 125 516€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
24 286 683 € 18 013 128 € 12 299 869 € 12 458 261 € 12 566 850 € 12 240 599 € 11 061 055 € 11 722 037 € 13 205 800 € 12 813 634 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
7 025 449 € 5 527 261 € 4 557 759 € 4 513 727 € 4 764 893 € 4 414 958 € 3 677 787 € 4 245 634 € 4 338 151 € 2 800 318 €
035
B.I.1
Materiál
3 354 370€ 2 934 559€ 2 567 309€ 2 588 827€ 2 892 606€ 2 508 517€ 1 753 253€ 2 381 475€ 2 372 835€ 1 417 702€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
270 098€ 187 748€ 129 405€ 156 410€ 184 454€ 160 387€ 111 294€ 188 034€ 270 770€ 151 583€
037
B.I.3
Výrobky
629 372€ 517 153€ 292 679€ 335 632€ 319 691€ 384 572€ 435 512€ 312 578€ 379 885€ 257 618€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
2 771 609€ 1 887 801€ 1 568 366€ 1 432 858€ 1 368 141€ 1 361 482€ 1 377 728€ 1 363 547€ 1 314 661€ 973 415€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
894 151 € 502 346 € 429 491 € 382 522 € 456 039 € 501 153 € 633 131 € 669 947 € 604 414 € 149 191 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 € 0 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
0€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
894 151€ 502 346€ 429 491€ 382 522€ 456 039€ 501 153€ 633 131€ 669 947€ 604 414€ 149 191€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
16 355 379 € 11 981 176 € 7 305 450 € 7 555 782 € 7 316 873 € 7 295 955 € 6 741 209 € 6 781 689 € 8 242 112 € 9 854 545 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
5 171 973 € 7 303 514 € 5 422 456 € 6 152 816 € 6 103 051 € 7 294 096 € 6 334 407 € 6 770 337 € 7 832 976 € 5 939 442 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
677 139€ 947 514€ 975 934€ 739 377€ 805 730€ 746 537€ 326 108€ 571 828€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
4 494 834€ 6 356 000€ 4 446 522€ 5 413 439€ 5 297 321€ 6 547 559€ 6 008 299€ 6 198 509€ 7 832 976€ 5 939 442€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
11 070 233€ 4 560 590€ 1 543 843€ 1 333 425€ 1 210 918€ 404 920€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 3 913 064€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
0€ 259 511€ 392 530€ 489€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
113 173€ 117 072€ 79 640€ 69 541€ 2 905€ 1 859€ 1 882€ 11 352€ 16 606€ 1 550€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
11 704 € 2 345 € 7 169 € 6 230 € 29 045 € 28 533 € 8 928 € 24 767 € 21 123 € 9 580 €
072
B.V.1.
Peniaze
2 825€ 2 345€ 7 169€ 6 230€ 21 785€ 21 273€ 1 668€ 17 507€ 13 861€ 9 580€
073
B.V.2.
Účty v bankách
8 879€ 0€ 0€ 7 260€ 7 260€ 7 260€ 7 260€ 7 262€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
87 374 € 54 039 € 70 841 € 56 967 € 53 693 € 63 782 € 41 903 € 49 334 € 53 099 € 22 015 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
77 361€ 54 023€ 70 826€ 56 946€ 53 672€ 63 761€ 41 903€ 49 334€ 52 833€ 21 571€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 21€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
10 013€ 16€ 15€ 20€ 21€ 266€ 444€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
51 435 538 € 45 894 713 € 40 343 570 € 39 563 863 € 38 865 638 € 38 188 627 € 35 441 260 € 36 709 373 € 37 189 314 € 31 113 810 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
32 861 739 € 30 715 464 € 28 000 448 € 27 927 280 € 28 083 679 € 26 506 212 € 26 171 332 € 24 993 869 € 24 018 008 € 24 905 484 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
0€ 0€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 636 € 2 656 € 2 656 € 2 656 € 2 656 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 € 2 655 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 636€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 656€ 2 655€ 2 655€ 2 655€ 2 655€ 2 655€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
27 060 168 € 26 474 153 € 25 952 986 € 25 338 385 € 25 506 880 € 25 065 908 € 24 984 574 € 23 682 715 € 24 239 189 € 23 964 286 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
27 060 168€ 26 474 153€ 25 952 986€ 25 580 354€ 25 748 849€ 25 307 877€ 25 226 543€ 23 924 684€ 24 250 683€ 23 975 780€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ -241 969€ -241 969€ -241 969€ -241 969€ -241 969€ -11 494€ -11 494€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
5 792 276 € 4 232 016 € 2 038 167 € 2 579 601 € 2 567 505 € 1 431 010 € 1 177 464 € 1 301 860 € -230 475 € 931 904 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
18 573 798 € 15 179 233 € 12 343 107 € 11 636 563 € 10 775 133 € 11 680 894 € 9 249 423 € 11 639 575 € 13 066 798 € 6 187 826 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 685 803 € 1 474 577 € 1 329 455 € 1 276 819 € 1 267 633 € 1 150 193 € 1 220 960 € 2 300 181 € 1 991 125 € 811 103 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
76 336€ 53 702€ 25 593€ 24 741€ 11 960€ 4 673€ 14 249€ 23 798€ 22 229€ 7 269€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 989 749€ 924 321€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
1 609 467€ 1 420 875€ 1 303 862€ 1 252 077€ 1 255 674€ 1 145 520€ 1 206 711€ 1 286 634€ 1 044 575€ 803 834€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
242 154 € 260 634 € 245 353 € 177 722 € 173 255 € 130 626 € 100 566 € 80 903 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
242 154€ 260 634€ 245 353€ 177 722€ 173 255€ 130 626€ 100 566€ 80 903€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
12 549 810 € 10 827 645 € 8 588 394 € 8 219 254 € 7 946 749 € 9 190 750 € 6 739 335 € 8 190 422 € 10 060 363 € 4 425 748 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 663 921 € 8 362 604 € 6 970 643 € 6 634 722 € 6 276 405 € 6 181 412 € 5 472 569 € 5 638 594 € 5 733 309 € 3 832 300 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 471 721€ 3 268 030€ 2 386 100€ 2 099 166€ 2 619 933€ 2 510 127€ 1 840 948€ 1 691 308€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 192 200€ 5 094 574€ 4 584 543€ 4 535 556€ 3 656 472€ 3 671 285€ 3 631 621€ 3 947 286€ 5 733 309€ 3 832 300€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 1 690 867€ 958 562€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 2 965 607€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€ 0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
673 397€ 579 825€ 561 351€ 503 604€ 460 109€ 400 084€ 370 184€ 391 984€ 359 087€ 205 358€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
428 580€ 471 173€ 415 663€ 365 501€ 355 562€ 285 500€ 280 924€ 273 013€ 261 934€ 144 215€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
1 770 772€ 1 400 645€ 626 633€ 699 550€ 837 609€ 617 608€ 598 610€ 907 901€ 545 129€ 224 092€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
13 140€ 13 398€ 14 105€ 15 877€ 17 064€ 15 279€ 17 048€ 20 368€ 195 297€ 19 783€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
3 299 264 € 1 988 251 € 1 511 899 € 1 286 551 € 1 083 066 € 1 092 478 € 975 192 € 742 944 € 749 478 € 581 430 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
401 732€ 287 238€ 273 310€ 294 963€ 271 764€ 270 258€ 272 137€ 225 213€ 433 718€ 306 738€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 897 532€ 1 701 013€ 1 238 589€ 991 589€ 811 302€ 822 220€ 703 055€ 517 731€ 315 760€ 274 692€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
796 767€ 628 126€ 668 007€ 676 218€ 304 430€ 116 847€ 213 370€ 325 125€ 265 832€ 369 545€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
1 € 16 € 15 € 20 € 6 825 € 1 521 € 20 505 € 75 929 € 104 508 € 20 500 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
1€ 16€ 15€ 20€ 21€ 21€ 5€ 44€ 931€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 55 385€ 83 077€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€ 0€ 6 804€ 1 500€ 20 500€ 20 500€ 20 500€ 20 500€