Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TOP Seminar spol. s r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
-
-
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
6 616 851 € 6 453 513 € 6 639 898 € 7 200 485 € 7 354 646 € 6 964 852 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 079 071 € 2 071 099 € 2 272 277 € 3 002 854 € 3 304 524 € 3 452 809 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 €
012
A.II.1
Pozemky
284 433€ 284 433€ 284 433€
013
A.II.2
Stavby
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
284 433€ 284 433€ 284 433€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
1 794 638 € 1 786 666 € 1 987 844 € 2 718 421 € 3 020 091 € 3 168 376 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
1 794 638€ 1 786 666€ 1 987 844€ 2 718 421€ 3 020 091€ 3 168 376€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
4 537 780 € 4 382 414 € 4 367 621 € 4 197 631 € 4 050 122 € 3 512 043 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
4 172 269 € 3 494 306 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 566 854€ 1 566 854€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
2 605 415€ 1 927 452€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
4 526 958 € 4 371 746 € 4 348 204 € 4 032 867 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 567 440€ 1 567 414€ 1 567 301€ 1 566 854€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
2 959 518€ 2 804 332€ 2 780 903€ 2 466 013€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
10 822 € 10 668 € 19 417 € 25 362 € 17 255 € 17 737 €
056
B.IV.1
Peniaze
342€ 662€ 8 033€
057
B.IV.2
Účty v bankách
14 340€ 7 371€ 9 036€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
10 480€ 10 006€ 11 384€ 11 022€ 9 884€ 8 701€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€ 0€ 0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
6 616 851 € 6 453 513 € 6 639 898 € 7 200 485 € 7 354 646 € 6 964 852 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-4 532 939 € -4 377 069 € -4 379 463 € -3 298 968 € -2 399 793 € -2 052 401 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
-2 182 170 € -2 190 142 € -1 988 964 € -1 258 387 € -956 717 € -808 432 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-1 258 387€ -956 717€ -808 432€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-2 193 566 € -2 397 139 € -2 047 219 € -1 449 715 € -860 583 € -1 063 378 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
490 626€ 490 626€ 490 626€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-1 940 341€ -1 351 209€ -1 554 004€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-163 842 € 203 573 € -349 919 € -597 505 € -589 132 € -187 230 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
11 149 790 € 10 830 582 € 11 019 361 € 10 499 453 € 9 754 439 € 9 017 253 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
1 800 € 1 800 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
1 800€ 1 800€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
195 006 € 6 € 6 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
195 000€
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
6€ 6€ 6€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
3 617 525 € 3 429 522 € 3 238 698 € 2 660 564 € 2 419 746 € 2 005 598 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 520 923€ 3 334 779€ 3 143 798€ 2 567 333€ 2 332 016€ 1 922 391€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
96 122€ 94 263€ 94 420€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 261€ 1 155€ 1 103€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 960€ 480€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
91 010€ 86 095€ 82 104€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
7 532 265€ 7 401 060€ 7 780 663€ 7 643 883€ 7 332 887€ 7 009 849€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
120
B.V.1
Bežné bankové úvery