Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TOP Seminar spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
6 745 363 € 6 734 630 € 6 616 851 € 6 453 513 € 6 639 898 € 7 200 485 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
2 079 071 € 2 079 071 € 2 079 071 € 2 071 099 € 2 272 277 € 3 002 854 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 € 284 433 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
284 433€ 284 433€ 284 433€ 284 433€ 284 433€ 284 433€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
1 794 638 € 1 794 638 € 1 794 638 € 1 786 666 € 1 987 844 € 2 718 421 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
1 794 638€ 1 794 638€ 1 794 638€ 1 786 666€ 1 987 844€ 2 718 421€
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
4 666 292 € 4 655 559 € 4 537 780 € 4 382 414 € 4 367 621 € 4 197 631 €
015
B.I.
Zásoby
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
4 656 286 € 4 644 589 € 4 526 958 € 4 371 746 € 4 348 204 € 4 172 269 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 567 401€ 1 567 452€ 1 567 440€ 1 567 414€ 1 567 301€ 1 566 854€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
3 088 885€ 3 077 137€ 2 959 518€ 2 804 332€ 2 780 903€ 2 605 415€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
10 006 € 10 970 € 10 822 € 10 668 € 19 417 € 25 362 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
227€ 288€ 342€ 662€ 8 033€ 14 340€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
9 779€ 10 682€ 10 480€ 10 006€ 11 384€ 11 022€
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
6 745 363 € 6 734 630 € 6 616 851 € 6 453 513 € 6 639 898 € 7 200 485 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-2 404 466 € -4 840 505 € -4 532 939 € -4 377 069 € -4 379 463 € -3 298 967 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
-2 182 170€ -2 182 170€ -2 182 170€ -2 190 142€ -1 988 964€ -1 258 387€
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-378 702€ -2 357 408€ -2 193 566€ -2 397 139€ -2 047 219€ -1 449 715€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
149 767 € -307 566 € -163 842 € 203 573 € -349 919 € -597 504 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
9 149 829 € 11 575 135 € 11 149 790 € 10 830 582 € 11 019 361 € 10 499 452 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
1 808 038 € 3 983 751 € 3 617 525 € 3 429 522 € 3 238 698 € 2 855 570 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
1 714 809€ 3 886 866€ 3 520 923€ 3 334 779€ 3 143 798€ 2 762 333€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
480€ 480€ 480€ 960€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
93 229€ 96 885€ 96 122€ 94 263€ 94 420€ 92 277€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
7 341 791€ 7 591 384€ 7 532 265€ 7 401 060€ 7 780 663€ 7 643 882€