Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
37 842 847 € 55 449 862 € 85 424 837 € 101 727 331 € 104 430 123 € 188 186 891 € 243 935 918 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
23 400 339 € 48 734 083 € 71 607 735 € 99 826 861 € 99 557 313 € 182 541 090 € 236 007 274 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € -12 715 € 545 € 39 843 €
006
A.I.3
Oceniteľné práva
545€ 39 843€
007
A.I.4
Goodwill
0€ -12 715€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
15 764 € 16 324 € 34 413 € 65 934 € 103 553 € 129 520 € 59 914 €
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
560€ 18 649€ 50 170€ 87 789€ 113 756€ 44 150€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
15 764€ 15 764€ 15 764€ 15 764€ 15 764€ 15 764€ 15 764€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
23 384 575 € 48 717 759 € 71 586 037 € 99 760 927 € 99 453 760 € 182 411 025 € 235 907 517 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
11 287 492€ 37 978 195€ 64 567 677€ 62 907 118€ 159 953 665€ 195 714 605€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
30 245 302€ 30 245 302€ 30 245 302€ 30 245 302€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
3 003 992€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
1 184 965€ 1 755 075€ 3 311 668€ 6 301 340€ 22 457 360€ 40 192 912€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
20 380 583€ 6 000 000€ 1 607 465€ 1 636 280€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
14 261 868 € 6 704 142 € 13 804 678 € 1 887 621 € 4 861 768 € 5 632 252 € 7 914 821 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
135 € 196 € 197 € 263 €
032
B.I.1
Materiál
135€ 196€ 197€ 263€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
31 289 € 884 703 € 28 598 € 41 523 € 19 038 € 214 937 €
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
855 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
31 289€ 29 703€ 28 598€ 41 523€ 19 038€ 214 937€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
7 396 207 € 28 631 € 11 699 € 12 041 € 14 195 € 28 910 € 285 567 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
535€ 18 799€ 4 578€ 7 290€ 7 226€ 27 789€ 284 669€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
106 890€ 5 081€ 2 370€ 6 969€ 12€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
7 288 782€ 4 751€ 4 751€ 4 751€ 1 121€ 886€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
6 865 661 € 6 644 087 € 12 908 080 € 1 846 785 € 4 805 787 € 5 584 304 € 7 414 317 €
056
B.IV.1
Peniaze
542€ 580€ 882€ 1 088€ 1 589€ 1 213€ 1 609€
057
B.IV.2
Účty v bankách
6 865 119€ 6 643 507€ 12 904 198€ 1 842 697€ 4 801 198€ 5 578 091€ 7 412 708€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
3 000€ 3 000€ 3 000€ 5 000€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
180 640 € 11 637 € 12 424 € 12 849 € 11 042 € 13 549 € 13 823 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
159€ 180€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
10 329€ 11 637€ 12 424€ 12 690€ 10 862€ 11 916€ 13 496€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
170 311€ 1 633€ 327€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
37 842 847 € 55 449 862 € 85 424 837 € 101 727 331 € 104 430 123 € 188 186 891 € 243 935 918 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
34 901 401 € 50 536 843 € 85 060 520 € 88 879 074 € 87 011 822 € 168 937 883 € 215 444 580 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
26 132 400 € 26 132 400 € 65 334 000 € 65 334 000 € 65 334 000 € 65 334 000 € 109 020 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
26 132 400€ 26 132 400€ 65 334 000€ 65 334 000€ 65 334 000€ 65 334 000€ 109 090 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
-70 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
7 771 302 € 4 911 742 € 2 148 252 € 2 464 073 € 35 825 675 € 42 869 135 € -1 701 022 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
7 771 302€ 7 825 802€ 1 292 702€ 1 292 702€ 35 879 664€ 43 610 500€ 27 500€
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
-2 812 640€ 1 345 650€ 2 105 854€ 880 494€ 590 457€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-101 420€ -490 100€ -934 483€ -934 483€ -1 331 822€ -1 728 522€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
5 226 480 € 13 066 800 € 13 069 800 € 13 069 800 € 13 069 800 € 59 786 742 € 60 051 742 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
5 226 480€ 13 066 800€ 13 069 800€ 13 069 800€ 13 069 800€ 21 952 000€ 22 217 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
37 834 742€ 37 834 742€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
14 320 721 € 4 548 047 € 2 029 219 € 7 369 308 € 11 839 785 € 17 559 043 € 43 603 383 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
14 320 721€ 4 548 047€ 2 029 219€ 7 369 308€ 11 839 785€ 17 559 043€ 43 603 383€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
-18 549 502 € 1 877 854 € 2 479 249 € 641 893 € -39 057 438 € -16 611 037 € 4 470 477 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
2 912 593 € 4 913 019 € 364 317 € 12 848 257 € 17 418 301 € 19 248 870 € 28 491 178 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
5 558 € 108 575 € 129 015 € 141 358 € 197 352 € 126 838 € 128 242 €
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
93 467€ 100 000€ 100 000€ 100 785€ 689€ 947€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 558€ 15 108€ 29 015€ 41 358€ 96 567€ 126 149€ 127 295€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
15 922 € 8 610 € 8 593 € 1 622 € 2 283 € 5 172 € 5 183 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
8 482€ 8 610€ 8 593€ 1 622€ 2 283€ 5 172€ 5 183€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
7 440€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
2 891 113 € 4 795 834 € 226 709 € 172 276 € 1 920 755 € 365 994 € 5 488 121 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
9 896€ 45 572€ 18 800€ 93 949€ 29 658€ 37 052€ 48 652€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
712€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 000 000€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
6 701€ 24 901€ 190 969€ 48 713€ 1 766 370€ 147 908€ 61 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
2 392€ 1 966€ 3 650€ 9 109€ 29 929€ 35 250€ 53 507€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 888€ 4 041€ 4 055€ 6 596€ 20 137€ 29 770€ 36 196€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
975€ 1 715 851€ 5 384€ 9 141€ 14 669€ 56 037€ 5 223 757€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 869 261€ 3 503€ 3 851€ 4 768€ 59 992€ 59 977€ 64 297€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
12 533 001 € 15 297 911 € 18 750 866 € 22 869 632 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
12 533 001€ 15 297 911€ 18 750 866€ 22 869 632€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
28 853 € 138 € 160 €
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
138€ 160€
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
28 853€