Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

GLOBAMERICA, s.r.o.

2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
571 399 € 516 440 € 513 711 € 489 863 € 416 396 € 470 539 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
7 270 € 15 745 € 29 400 €
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
7 270 € 15 745 € 29 400 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 270€ 15 745€ 29 400€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
571 399 € 516 440 € 513 711 € 482 593 € 400 651 € 385 025 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
159 559 € 231 524 € 245 111 € 201 875 € 168 506 € 99 096 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
129 498€ 186 415€ 181 307€ 161 715€ 77 134€ 97 095€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 194€ 11 013€ 5 462€ 3 565€ 4 777€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 001€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
26 867€ 34 096€ 58 342€ 36 595€ 86 595€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
411 840 € 284 916 € 268 600 € 280 718 € 232 145 € 285 929 €
056
B.IV.1
Peniaze
411 840€ 284 916€ 268 600€ 280 718€ 232 145€ 998€
057
B.IV.2
Účty v bankách
284 931€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
56 114 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 643€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
54 471€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
571 399 € 516 440 € 513 711 € 489 863 € 416 396 € 470 539 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
79 401 € 45 253 € 296 177 € 226 508 € 168 778 € 125 011 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
37 950 € 219 205 € 161 475 € 117 708 € 73 007 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
73 007€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
34 148 € 37 950 € 69 669 € 57 730 € 43 767 € 44 701 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
491 998 € 471 187 € 217 534 € 263 355 € 247 618 € 345 528 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
85 € 1 045 € 1 190 € 1 570 € 1 733 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
85€ 1 045€ 1 190€ 1 570€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
1 733€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 238 € 1 211 € 1 209 € 1 015 € 824 € 634 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
634€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
290 675 € 269 976 € 15 280 € 61 150 € 45 224 € 43 161 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
61 604€ 35 302€ 20 984€ 33 247€ 27 254€ 34 615€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
-438€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
224 336€ 223 159€ -13 923€ 19 690€ 12 317€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
343€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 099€ 10 956€ 4 107€ 3 850€ 4 240€ 2 685€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 594€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
636€ 559€ 4 112€ 4 363€ 1 413€ 4 362€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 200 000 € 300 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 200 000€ 300 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé