Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
22 897 242 € 9 613 242 € 9 813 254 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
21 917 865 € 9 288 777 € 9 415 746 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
20 122 € 20 594 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
14 466€ 17 897€
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
5 656€ 2 697€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
21 897 743 € 9 268 183 € 9 415 746 €
012
A.II.1
Pozemky
16 683 268€ 3 882 021€ 3 882 021€
013
A.II.2
Stavby
4 998 176€ 5 132 221€ 5 320 888€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
11 610€ 416€ 832€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
49 510€ 49 510€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
204 689€ 204 015€ 162 495€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
913 926 € 321 601 € 393 791 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
888 701 € 274 541 € 254 550 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
871 678 € 269 884 € 247 895 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
871 678€ 269 884€ 247 895€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
17 023€ 4 657€ 6 655€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
25 225 € 47 060 € 139 241 €
072
B.V.1.
Peniaze
4 040€ 2 517€ 1 421€
073
B.V.2.
Účty v bankách
21 185€ 44 543€ 137 820€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
65 451 € 2 864 € 3 717 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
9 616€ 2 842€ 3 246€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
55 835€ 22€ 471€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
22 897 242 € 9 613 242 € 9 813 254 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-24 856 970 € -35 866 607 € -33 783 953 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
999 137 € 999 137 € 999 137 €
082
A.I.1
Základné imanie
999 137€ 999 137€ 999 137€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
2 038 140€ 2 038 140€ 2 038 140€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
200 000 € 200 000 € 200 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
200 000€ 200 000€ 200 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
13 883 150 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
13 883 150€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-38 820 498 € -37 021 230 € -35 125 558 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
505 751€ 505 751€ 505 751€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-39 326 249€ -37 526 981€ -35 631 309€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-3 156 899 € -2 082 654 € -1 895 672 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
47 699 235 € 45 478 108 € 43 588 986 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
1 045 174 € 283 386 € 1 724 723 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
800 410€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
1 045 174€ 668 827€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
13 761€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
283 386€ 241 725€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
14 237 847 € 13 490 324 € 10 154 267 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
867 382 € 798 504 € 861 265 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
867 382€ 798 504€ 861 265€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
12 797 208€ 875 210€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
11 050 847€ 9 260 587€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
435€ 4 731€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 927€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
2 880€ 2 880€ 1 206€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
570 377€ 762 448€ 24 551€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
2 332 € 5 598 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
2 332€ 5 598€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
32 413 882€ 31 704 398€ 31 704 398€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
54 977 € 1 741 € 8 221 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
6 619€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
54 977€ 1 741€ 1 602€