Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠTÚDIO KOLIBA a.s. [zrušená]

2015 2014 2013
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
1 415 709€ 1 501 600€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
1 421 663 € 1 535 028 € 1 664 904 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
1 017 948€ 1 087 278€ 1 142 610€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
16 188€ 9 140€ 69 711€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
387 527€ 438 610€ 452 583€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
2 836 208 € 1 859 573 € 1 902 416 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
52 656€ 43 199€ 77 347€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
317 914€ 271 269€ 272 994€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
2 437 € 15 322 € 56 708 €
16
E.1.
Mzdové náklady
1 725€ 11 608€ 42 585€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
712€ 3 512€ 13 552€
19
E.4.
Sociálne náklady
202€ 571€
20
F.
Dane a poplatky
92 661€ 99 193€ 97 819€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 208 186€ 189 386€ 189 214€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
181 627€ 189 386€ 189 214€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 026 559€
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
49 510€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
24 564€ 58 291€ 3 376€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 088 280€ 1 182 913€ 1 204 958€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-1 414 545 € -324 545 € -237 512 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
647 378 € 772 810 € 792 269 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
1 € 1 € 11 987 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
1 € 1 € 11 987 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
1€ 1€ 11 987€
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
1 739 475 € 1 713 569 € 1 636 010 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
1 738 969 € 1 713 355 € 1 635 566 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
77 878€
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
1 738 969€ 1 635 477€ 1 635 566€
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
506€ 214€ 444€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 739 474 € -1 713 568 € -1 624 023 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
-3 154 019 € -2 038 113 € -1 861 535 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 880 € 44 541 € 34 137 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 880€ 2 880€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
41 661€ 34 137€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
-3 156 899 € -2 082 654 € -1 895 672 €