Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Magnólia, a.s. [zrušená]

2011 2010 2009
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
974 901 € 1 041 491 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
890 302 € 963 858 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
1 424 €
005
A.I.2
Software
1 424€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
890 302 € 962 434 €
012
A.II.1
Pozemky
147 925€ 147 925€
013
A.II.2
Stavby
672 512€ 777 393€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
10 381€ 18 409€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
1 195€ 1 195€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
58 289€ 58 289€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
-40 777€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
82 162 € 76 429 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
18 493 € 19 799 €
032
B.I.1
Materiál
17 636€ 18 202€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
036
B.I.5
Tovar
857€ 1 597€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
1 183 € 1 177 €
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
1 183€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
56 929 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
43 391€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 964€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
11 574€ 1 166€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
5 557 € 12 599 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 153€ 6 662€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 404€ 5 937€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 437 € 1 204 €
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 437€ 1 204€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
974 901 € 1 041 491 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
670 800 € 807 162 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
850 000 € 850 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
850 000€ 850 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
8 940 € 8 940 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
8 940€ 8 940€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-51 778 € 155 270 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
621 253€ 621 253€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-673 031€ -465 983€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
-136 362 € -207 048 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
291 823 € 206 156 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
12 173 € 12 387 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 173€ 12 387€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
11 227 € 10 646 €
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
779€ 198€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
10 448€ 10 448€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
268 423 € 183 123 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
99 231€ 72 354€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
1 701€ 877€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
89 684€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 264€ 16 179€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
28 614€ 32 495€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
16 374€ 11 168€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
16 555€ 50€
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
12 278 € 28 173 €
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 278€ 28 173€