Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

COMPAREX Slovakia spol. s r.o. [zrušená]

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.04.2019
31.12.2019
01.04.2018
31.03.2019
01.04.2017
31.03.2018
01.04.2016
31.03.2017
01.04.2015
31.03.2016
01.04.2014
31.03.2015
01.04.2013
31.03.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
540 041 € 407 646 € 532 997 € 934 550 € 529 260 € 400 278 € 749 322 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
702 € 3 534 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 289 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 € 0 € 0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€ 0€ 0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
702 € 3 534 € 0 € 0 € 0 € 0 € 3 289 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
702€ 3 534€ 0€ 0€ 0€ 0€ 3 289€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
518 036 € 338 601 € 408 956 € 781 577 € 444 497 € 362 525 € 694 874 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 638 € 4 684 € 10 905 € 11 926 € 12 318 € 7 400 € 18 615 €
035
B.I.1
Materiál
0€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
037
B.I.3
Výrobky
0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€
039
B.I.5
Tovar
3 638€ 4 684€ 10 905€ 11 926€ 12 318€ 7 400€ 18 615€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
12 759 € 27 025 € 14 157 € 27 358 € 20 495 € 20 544 € 29 241 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
4 160€ 537€ 16 031€ 17 031€ 16 031€ 16 706€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
12 759€ 22 865€ 13 620€ 11 327€ 3 464€ 4 513€ 12 535€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
470 103 € 262 429 € 277 572 € 412 283 € 356 956 € 180 943 € 227 706 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
440 771 € 262 429 € 277 572 € 412 283 € 356 956 € 179 943 € 196 448 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
163 284€ 189 413€ 1 769€ 2 548€ 604€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
277 487€ 73 016€ 275 803€ 409 735€ 356 352€ 179 943€ 196 448€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
25 172€ 25 258€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
4 160€ 1 000€ 6 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
31 536 € 44 463 € 106 322 € 330 010 € 54 728 € 153 638 € 419 312 €
072
B.V.1.
Peniaze
7€ 17€ -240€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
31 536€ 44 463€ 106 315€ 329 993€ 54 968€ 153 638€ 419 312€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
21 303 € 65 511 € 124 041 € 152 973 € 84 763 € 37 753 € 51 159 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
9 341€ 36 991€ 68 036€ 9 289€ 3 573€ 11 329€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
20 749€ 33 070€ 68 917€ 35 517€ 40 999€ 27 763€ 16 309€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
554€ 23 100€ 18 133€ 49 420€ 34 475€ 6 417€ 23 521€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
540 041 € 407 646 € 532 997 € 934 550 € 529 260 € 400 278 € 749 322 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
217 498 € 192 153 € 94 442 € 51 773 € 48 916 € -92 968 € -38 913 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
623 947 € 623 947 € 623 947 € 623 947 € 623 947 € 623 947 € 623 947 €
082
A.I.1
Základné imanie
623 947€ 623 947€ 623 947€ 623 947€ 623 947€ 623 947€ 623 947€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€
085
A.II
Emisné ážio
0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
375 254€ 375 254€ 375 254€ 275 254€ 275 254€ 30 254€ 30 254€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
62 395 € 62 395 € 62 395 € 62 395 € 62 395 € 62 395 € 62 395 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
62 395€ 62 395€ 62 395€ 62 395€ 62 395€ 62 395€ 62 395€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-869 443 € -967 153 € -909 823 € -912 680 € -809 564 € -755 509 € -554 332 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
101 539€ 3 828€ 3 828€ 971€ 971€ 971€ 971€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-970 982€ -970 981€ -913 651€ -913 651€ -810 535€ -756 480€ -555 303€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
25 345 € 97 710 € -57 331 € 2 857 € -103 116 € -54 055 € -201 177 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
298 804 € 142 610 € 244 926 € 692 589 € 391 564 € 443 217 € 741 542 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 683 € 3 766 € 4 259 € 4 649 € 5 271 € 5 921 € 7 830 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
3 683€ 3 766€ 4 259€ 4 649€ 5 271€ 5 921€ 7 830€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
0€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
218 662 € 45 574 € 185 606 € 634 980 € 371 162 € 388 892 € 691 372 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
182 741 € 16 050 € 144 052 € 484 740 € 343 599 € 127 056 € 436 454 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
11 684€ 31 810€ 39 508€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
182 741€ 16 050€ 132 368€ 452 930€ 304 091€ 127 056€ 436 454€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
100 000€ 245 000€ 245 000€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
0€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
6 152€ 5 661€ 5 272€ 7 556€ 6 527€ 6 674€ 4 918€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 485€ 4 145€ 4 883€ 4 637€ 4 717€ 3 439€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
24 974€ 19 113€ 35 972€ 37 210€ 11 066€ 5 445€ 1 001€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
310€ 605€ 310€ 591€ 5 333€ 560€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
76 459 € 93 270 € 55 061 € 52 960 € 15 131 € 48 404 € 42 332 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
7 105€ 5 047€ 9 050€ 10 331€ 48 404€ 42 332€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
76 459€ 86 165€ 50 014€ 43 910€ 4 800€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
8€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
23 739 € 72 883 € 193 629 € 190 188 € 88 780 € 50 029 € 46 693 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
13 719€ 57 519€ 106 791€ 34 677€ 4 066€ 6 631€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
23 739€ 59 164€ 136 110€ 83 397€ 54 103€ 45 963€ 40 062€