Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
213 029 000 € 200 738 000 € 187 665 000 € 205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
116 315 000 € 116 721 000 € 117 103 000 € 115 898 000 € 115 886 000 € 115 578 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
1 041 000 € 1 447 000 € 1 829 000 € 624 000 € 612 000 € 304 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
3 000€ 3 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€ 4 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
286 000€ 423 000€ 541 000€ 617 000€ 608 000€ 280 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
752 000€ 1 021 000€ 1 276 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€ 8 000€ 3 000€ 0€ 20 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 € 115 274 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€ 99 746 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
14 200 000€ 14 200 000€ 14 200 000€ 14 200 000€ 15 528 000€ 15 528 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
1 328 000€ 1 328 000€ 1 328 000€ 1 328 000€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
96 714 000 € 84 017 000 € 70 562 000 € 89 247 000 € 77 621 000 € 58 289 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
4 942 000 € 3 226 000 € 1 544 000 € 11 980 000 € 2 734 000 € 6 255 000 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
100 000 € 119 000 € 165 000 € 233 000 € 171 000 € 1 500 000 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
99 000 € 97 000 € 93 000 € 97 000 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 1 500 000€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
1 000€ 22 000€ 72 000€ 136 000€ 171 000€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
68 438 000 € 65 788 000 € 46 716 000 € 56 986 000 € 36 375 000 € 41 584 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
68 438 000 € 65 788 000 € 46 716 000 € 56 986 000 € 34 500 000 € 40 084 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 1 875 000€ 1 500 000€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
23 234 000 € 14 884 000 € 22 137 000 € 20 048 000 € 38 341 000 € 8 950 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
073
B.V.2.
Účty v bankách
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
0 € 93 000 € 622 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
213 029 000 € 200 738 000 € 187 665 000 € 205 145 000 € 193 600 000 € 174 489 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
175 669 000 € 152 129 000 € 151 583 000 € 177 269 000 € 168 196 000 € 142 867 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 € 10 458 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€ 10 458 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
39 202 000€ 39 202 000€ 39 202 000€ 39 202 000€ 39 202 000€ 39 201 000€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 € 2 092 000 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€ 2 092 000€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
5 633 000 € 73 633 000 € 33 633 000 € 5 633 000 € 5 633 000 € 73 724 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
5 633 000€ 73 633 000€ 33 633 000€ 5 633 000€ 5 633 000€ 73 724 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
118 284 000 € 26 744 000 € 66 198 000 € 119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
37 360 000 € 48 609 000 € 36 082 000 € 27 876 000 € 25 404 000 € 31 622 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
532 000 € 796 000 € 1 041 000 € 0 € 100 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
532 000€ 796 000€ 1 041 000€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 100 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 2 857 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
36 828 000 € 47 813 000 € 35 041 000 € 27 876 000 € 22 547 000 € 24 856 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
31 830 000 € 45 298 000 € 32 764 000 € 25 811 000 € 19 864 000 € 17 979 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 186 000€ 805 000€ 901 000€ 1 084 000€ 1 191 000€ 666 000€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
280 000€ 237 000€ 231 000€ 246 000€ 251 000€ 83 000€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 249 000€ 1 197 000€ 852 000€ 714 000€ 1 227 000€ 996 000€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
283 000€ 276 000€ 293 000€ 21 000€ 14 000€ 5 132 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 2 857 000€ 3 809 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé