Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MINERFIN, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
30.12.2015
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
176 538 000€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
316 392 000 € 293 342 000 € 232 710 000 € 203 481 000 € 176 628 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
315 780 000€ 292 616 000€ 232 473 000€ 201 978 000€ 176 495 000€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
0€ 26 000€ 63 000€ 189 000€ 43 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
612 000€ 700 000€ 174 000€ 1 314 000€ 90 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
279 976 000 € 263 154 000 € 204 086 000 € 175 219 000 € 155 068 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
273 439 000€ 255 766 000€ 198 053 000€ 169 566 000€ 150 521 000€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
79 000€ 64 000€ 77 000€ 80 000€ 164 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
683 000€ 1 133 000€ 1 060 000€ 1 102 000€ 921 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
4 277 000 € 4 093 000 € 4 384 000 € 4 234 000 € 3 138 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
3 476 000€ 3 335 000€ 3 610 000€ 3 443 000€ 2 730 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
756 000€ 710 000€ 723 000€ 737 000€ 361 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
45 000€ 48 000€ 51 000€ 54 000€ 47 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
431 000€ 160 000€ 156 000€ 122 000€ 155 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
431 000€ 160 000€ 156 000€ 122 000€ 155 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 067 000€ 1 938 000€ 356 000€ 115 000€ 169 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
36 416 000 € 30 188 000 € 28 624 000 € 28 262 000 € 21 560 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
41 579 000 € 35 679 000 € 33 346 000 € 31 419 000 € 24 932 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
5 000 € 43 062 000 € 99 775 000 € 90 798 000 € 968 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
0 € 41 691 000 € 98 734 000 € 90 526 000 € 0 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
0€ 41 691 000€ 98 734 000€ 90 526 000€
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
5 000 € 217 000 € 139 000 € 272 000 € 438 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
0€ 1 154 000€ 902 000€ 0€ 530 000€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
2 284 000 € 38 000 € 108 000 € 2 829 000 € 200 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
23 000 € 0 € 70 000 € 93 000 € 177 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
2 224 000€ 0€ 2 713 000€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
37 000€ 38 000€ 38 000€ 23 000€ 23 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-2 279 000 € 43 024 000 € 99 667 000 € 87 969 000 € 768 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
34 137 000 € 73 212 000 € 128 291 000 € 116 231 000 € 22 328 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
7 393 000 € 7 014 000 € 8 407 000 € 5 420 000 € 4 936 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
7 343 000€ 6 950 000€ 8 372 000€ 5 690 000€ 4 823 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
50 000€ 64 000€ 35 000€ -270 000€ 113 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
26 744 000 € 66 198 000 € 119 884 000 € 110 811 000 € 17 392 000 €