Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

International BEZ Group spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
01.05.2018
30.04.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
46 737 248 € 23 732 977 € 23 564 520 € 9 426 582 € 9 546 280 € 10 865 520 € 10 887 061 € 10 343 027 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
29 457 020 € 9 092 342 € 9 083 698 € 9 199 306 € 9 387 317 € 9 586 831 € 9 778 995 € 9 424 925 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
48 459 € 66 843 € 58 199 € 154 886 € 258 641 € 362 397 € 238 300 € 91 495 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
48 459€ 20 043€ 58 199€ 154 886€ 258 641€ 362 397€ 81 965€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
46 800€ 156 335€ 91 495€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
18 921 € 103 177 € 198 935 € 308 557 € 101 292 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
18 921€ 103 177€ 198 935€ 308 557€ 101 292€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
29 408 561 € 9 025 499 € 9 025 499 € 9 025 499 € 9 025 499 € 9 025 499 € 9 232 138 € 9 232 138 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
29 407 386€ 9 025 499€ 9 025 499€ 9 025 499€ 9 025 499€ 9 025 499€ 9 232 138€ 9 232 138€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
1 175€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
17 271 970 € 14 636 277 € 14 318 203 € 220 662 € 156 260 € 1 242 348 € 1 082 535 € 793 469 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
199 € 2 216 € 2 217 € 2 217 € 2 216 € 2 216 € 2 216 € 1 681 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
199 € 2 216 € 2 216 € 2 216 € 2 216 € 2 216 € 2 216 € 1 681 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
199€ 2 216€ 2 216€ 2 216€ 2 216€ 2 216€ 2 216€ 1 681€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1€ 1€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
15 679 684 € 14 443 986 € 14 229 673 € 143 614 € 122 618 € 1 187 716 € 1 056 583 € 228 520 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
426 347 € 265 796 € 51 177 € 143 397 € 122 555 € 349 168 € 214 908 € 211 029 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
426 347€ 265 796€ 51 177€ 143 397€ 122 555€ 349 168€ 214 908€ 211 029€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
15 252 108€ 14 178 170€ 14 178 170€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 838 031€ 838 030€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 228€ 20€ 326€ 217€ 62€ 445€ 3 645€ 14 822€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1€ 1€ 72€ 2 669€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
1 592 087 € 190 075 € 86 313 € 74 831 € 31 426 € 52 416 € 23 736 € 563 268 €
072
B.V.1.
Peniaze
1€ 552€ 654€ 913€ 1 013€ 1 093€ 1 289€ 3 316€
073
B.V.2.
Účty v bankách
1 592 086€ 189 523€ 85 659€ 73 918€ 30 413€ 51 323€ 22 447€ 559 952€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
8 258 € 4 358 € 162 619 € 6 614 € 2 703 € 36 341 € 25 531 € 124 633 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
4 358€ 10 875€ 4 067€ 2 703€ 36 341€ 25 531€ 124 633€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
8 258€ 151 744€ 2 547€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
46 737 248 € 23 732 977 € 23 564 520 € 9 426 582 € 9 546 280 € 10 865 520 € 10 887 061 € 10 343 027 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
46 197 340 € 23 280 452 € 23 005 091 € 5 375 728 € 5 525 230 € 5 699 545 € 6 073 808 € 6 445 141 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
38 051 539 € 15 674 190 € 15 674 190 € 165 972 € 165 972 € 165 972 € 165 972 € 165 972 €
082
A.I.1
Základné imanie
38 051 540€ 15 674 190€ 165 972€ 165 972€ 165 972€ 165 972€ 165 972€ 165 972€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
15 508 218€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-1€
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
6 639€ 6 639€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 € 16 597 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€ 16 597€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
7 589 665 € 7 314 304 € 7 351 222 € 5 342 660 € 5 516 974 € 5 634 600 € 6 255 933 € 6 240 850 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
7 589 665€ 7 314 304€ 7 351 222€ 5 342 821€ 5 517 135€ 5 634 761€ 6 256 094€ 6 241 011€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-161€ -161€ -161€ -161€ -161€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
539 539 € 275 361 € -36 918 € -149 501 € -174 313 € -117 624 € -371 333 € 15 083 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
539 908 € 452 525 € 559 429 € 4 050 854 € 4 021 050 € 5 165 975 € 4 813 253 € 3 897 886 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
24 265 € 23 970 € 23 714 € 160 329 € 329 216 € 493 552 € 1 691 644 € 2 893 554 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
137 797€ 308 019€ 474 416€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 675 101€ 2 880 101€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 265€ 23 970€ 23 714€ 22 532€ 21 197€ 19 136€ 16 543€ 13 453€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 763 € 9 763 € 21 287 € 21 287 € 21 287 € 21 287 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 763€ 9 763€ 21 287€ 21 287€ 21 287€ 21 287€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
100 433€ 213 633€ 97 329€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
505 423 € 410 613 € 481 841 € 3 705 205 € 3 427 562 € 4 273 855 € 1 643 107 € 944 013 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
2 408 € 52 236 € 14 501 € 67 051 € 39 651 € 147 707 € 116 959 € 247 538 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 408€ 52 236€ 14 501€ 67 051€ 39 651€ 147 707€ 116 959€ 247 538€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
3 553 640€ 3 323 418€ 3 605 684€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 205 000€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
421 669€ 316 252€ 316 252€ 8 298€ 8 298€ 446 016€ 229 766€ 614 766€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 983€ 5 988€ 22 094€ 27 213€ 39 579€ 50 285€ 39 730€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
2 096€ 4 125€ 17 648€ 15 736€ 22 691€ 30 301€ 24 902€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
81 346€ 37 046€ 25 203€ 36 474€ 13 246€ 12 178€ 10 796€ 11 826€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
115 772€ 5 251€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
10 220 € 17 942 € 44 111 € 20 680 € 29 352 € 50 448 € 46 686 € 39 032 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 220€ 5 722€ 5 367€ 16 866€ 24 538€ 46 234€ 46 686€ 39 032€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
2 000€ 12 220€ 38 744€ 3 814€ 4 814€ 4 214€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
154 877€ 113 200€ 113 200€ 113 200€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 200 000€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé