Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

International BEZ Group spol. s r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2020
31.12.2020
01.05.2019
31.12.2019
01.05.2018
30.04.2019
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 689€ 2 114€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
2 689 € 2 114 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
205 432 € 188 926 € 551 206 € 763 292 € 1 061 532 € 1 592 089 € 1 734 305 € 1 417 215 € 1 107 584 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
205 432€ 188 926€ 551 206€ 763 292€ 1 061 532€ 1 592 089€ 1 734 305€ 1 417 215€ 1 107 584€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
85 099 € 83 920 € 268 752 € 277 938 € 314 102 € 475 675 € 1 768 951 € 546 312 € 484 639 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
4 595€ 5 488€ 14 435€ 24 489€ 28 374€ 45 917€ 65 786€ 60 528€ 60 028€
10
B.2
Služby
80 504€ 78 432€ 254 317€ 253 449€ 285 728€ 429 758€ 1 703 165€ 485 784€ 424 611€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
120 333 € 105 006 € 282 454 € 485 354 € 747 430 € 1 116 414 € -34 646 € 873 592 € 625 059 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
65 957 € 58 008 € 194 735 € 376 010 € 650 360 € 827 850 € 1 027 428 € 819 905 € 590 783 €
13
C.1
Mzdové náklady
52 073€ 49 936€ 147 370€ 287 119€ 473 920€ 614 840€ 758 487€ 609 149€ 441 607€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
13 589€ 17 576€ 46 470€ 96 291€ 155 004€ 201 057€ 251 908€ 199 065€ 138 918€
16
C.4
Sociálne náklady
295€ -9 504€ 895€ -7 400€ 21 436€ 11 953€ 17 033€ 11 691€ 10 258€
17
D
Dane a poplatky
1 204€ 1 533€ 2 449€ 3 583€ 4 555€ 6 248€ 4 899€ 2 909€ 2 610€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
18 384€ 38 156€ 88 828€ 188 012€ 196 774€ 152 717€ 106 900€ 37 944€ 46 072€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
35 790€ 651€ 38 784€ 11 330€ 17 605€ 93 393€ 99 468€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
2 738€ 62 312€ 66 365€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
434€ 4 928€ 5 805€ 2 911€ 14 729€ 2 062€ 20 203€ 1 777€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
4 769€ 5 139€ 40 590€ 17 692€ 18 268€ 21 243€ 19 510€ 12 754€ 18 553€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
66 243 € 2 821 € -436 € -82 808 € -104 749 € 154 166 € -1 158 218 € 20 283 € -31 182 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
1€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
200 000€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
838 030 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
838 030€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
8 258€ 2€ 3€ 17€ 104€ 79€ 175€
39
N
Nákladové úroky
170 223€ 63 400€ 65 566€ 66 416€ 44 142€ 14 056€ 2 127€
40
XI.
Kurzové zisky
69 490€ 1€ 2€ 1 209€ 202€ 129€
41
O
Kurzové straty
101 302€ 29€ 56€ 417€ 1 500€ 1 366€ 244€ 770€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
654 216€ 327 240€ 175 044€ 5€ 15 091€ 1 402€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
23 264€ 293€ 20 119€ 360€ 706€ 2 223€ 2 841€ 2 285€ 1 459€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
607 398 € 326 947 € -15 327 € -63 813 € -66 684 € -268 907 € 789 785 € -1 213 € -2 650 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
673 641 € 329 768 € -15 763 € -146 621 € -171 433 € -114 741 € -368 433 € 19 070 € -33 832 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
134 102 € 54 407 € 21 155 € 2 880 € 2 880 € 2 883 € 2 900 € 3 987 € 33 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
134 102€ 54 407€ 21 155€ 2 880€ 2 880€ 2 883€ 2 900€ 3 987€ 33€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
539 539 € 275 361 € -36 918 € -149 501 € -174 313 € -117 624 € -371 333 € 15 083 € -33 865 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
673 641 € 329 768 € -15 763 € -146 621 € -171 433 € -114 741 € -368 433 € 19 070 € -33 832 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
539 539 € 275 361 € -36 918 € -149 501 € -174 313 € -117 624 € -371 333 € 15 083 € -33 865 €