Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Sartorius Slovensko, s.r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
203 748 € 179 798 € 164 798 € 244 564 € 174 375 € 139 515 € 124 610 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
26 784 € 26 784 € 26 784 € 37 153 € 0 € 0 € 7 455 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€
007
A.I.4
Goodwill
0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
26 784 € 26 784 € 26 784 € 37 153 € 0 € 0 € 7 455 €
012
A.II.1
Pozemky
0€
013
A.II.2
Stavby
0€ 0€ 261€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
26 784€ 26 784€ 26 784€ 37 153€ 0€ 0€ 7 194€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
0€
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
0€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
0€
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
0€
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
0€
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
0€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
176 026 € 152 069 € 136 852 € 206 563 € 173 824 € 138 709 € 116 350 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
23 512 € 21 280 € 13 288 € 36 020 € 10 934 € 12 357 € 17 078 €
032
B.I.1
Materiál
0€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€
034
B.I.3
Výrobky
0€
035
B.I.4
Zvieratá
0€
036
B.I.5
Tovar
23 512€ 21 280€ 13 288€ 36 020€ 10 934€ 12 357€ 17 078€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
0€
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
0€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
33 496 € 12 389 € 28 598 € 49 882 € 116 272 € 42 147 € 40 389 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
33 216€ 12 389€ 28 598€ 47 300€ 116 272€ 42 147€ 36 952€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
0€
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
0€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
0€
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€
052
B.III.6
Sociálne poistenie
0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
280€ 2 582€ 3 437€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
0€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
119 018 € 118 400 € 94 966 € 120 661 € 46 618 € 84 205 € 58 883 €
056
B.IV.1
Peniaze
92 206€ 111 969€ 85 645€ 60 143€ 32 685€ 16 241€ 25 524€
057
B.IV.2
Účty v bankách
26 812€ 6 431€ 9 321€ 60 518€ 13 933€ 67 964€ 33 359€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
0€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
938 € 945 € 1 162 € 848 € 551 € 806 € 805 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
938€ 945€ 1 162€ 848€ 551€ 806€ 805€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
0€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
203 748 € 179 798 € 164 798 € 244 564 € 174 375 € 139 515 € 124 610 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
184 709 € 172 086 € 158 133 € 146 173 € 136 136 € 115 642 € 107 971 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
0 €
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 € 664 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
664€ 664€ 664€ 664€ 664€ 664€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
164 783 € 150 830 € 138 870 € 128 833 € 108 340 € 100 667 € 95 855 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
164 783€ 150 830€ 138 870€ 128 833€ 108 340€ 100 667€ 95 855€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
12 623 € 13 953 € 11 960 € 10 037 € 20 493 € 7 672 € 4 813 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
19 039 € 7 712 € 6 665 € 98 391 € 38 239 € 23 873 € 16 639 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
0 €
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
1 380 € 1 329 € 1 279 € 1 254 € 1 254 € 1 254 € 1 254 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 380€ 1 329€ 1 279€ 1 254€ 1 254€ 1 254€ 1 254€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
17 659 € 6 383 € 5 386 € 97 137 € 36 985 € 22 619 € 15 385 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
12 859€ 1 975€ 451€ 48 814€ 24 234€ 15 230€ 11 128€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
43 000€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
565€ 563€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
290€ 290€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
3 945€ 3 555€ 4 935€ 5 323€ 12 362€ 7 389€ 4 255€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
389€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
0 €
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €