Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
2 113 501 € 2 075 119 € 1 835 253 € 1 757 523 € 2 204 211 € 2 737 451 € 3 230 247 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
503 374 € 504 715 € 494 103 € 567 515 € 664 938 € 776 331 € 985 527 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€ 0€
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
0€ 0€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
503 374 € 504 715 € 494 103 € 567 515 € 664 938 € 776 331 € 985 527 €
012
A.II.1
Pozemky
240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€ 240 060€
013
A.II.2
Stavby
176 258€ 197 258€ 218 258€ 239 258€ 260 825€ 282 863€ 304 907€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
87 056€ 61 193€ 34 370€ 85 738€ 160 550€ 248 861€ 434 969€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
371€ 1 415€ 2 459€ 3 503€ 4 547€ 5 591€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 0€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
5 833€ 0€ 0€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
0€ 0€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 0€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 0€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 603 128 € 1 563 416 € 1 332 469 € 1 178 680 € 1 532 881 € 1 954 096 € 2 231 011 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
11 390 € 9 744 € 18 232 € 8 625 € 29 786 € 9 265 € 18 464 €
035
B.I.1
Materiál
11 390€ 9 744€ 18 232€ 8 625€ 29 786€ 9 265€ 18 464€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
0€ 0€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
0€ 0€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
0€ 0€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
128 995 € 228 656 € 282 107 € 299 041 € 127 862 € 66 556 € 125 613 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
128 995 € 228 656 € 282 107 € 299 041 € 127 862 € 66 556 € 0 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
128 995€ 228 656€ 282 107€ 299 041€ 127 862€ 66 556€ 0€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 125 613€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
0€ 0€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 154 638 € 738 962 € 397 013 € 492 149 € 1 121 050 € 1 665 107 € 1 806 306 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
585 114 € 157 997 € 333 737 € 274 359 € 809 200 € 939 488 € 1 566 532 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
585 114€ 157 997€ 333 737€ 274 359€ 809 200€ 939 488€ 1 566 532€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
2 867€ 161 583€ 263 037€ 165 142€ 77 669€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 80 036€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
6 124€ 2 333€ 3 707€ 266€ 48 745€ 59 599€ 63 989€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
563 400€ 578 632€ 56 702€ 55 941€ 68€ 500 878€ 18 080€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
308 105 € 586 054 € 635 117 € 378 865 € 254 183 € 213 168 € 280 628 €
072
B.V.1.
Peniaze
5 013€ 4 219€ 5 737€ 3 169€ 5 086€ 3 647€ 8 521€
073
B.V.2.
Účty v bankách
303 092€ 581 835€ 629 380€ 375 696€ 249 097€ 209 521€ 272 107€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
6 999 € 6 988 € 8 681 € 11 328 € 6 392 € 7 024 € 13 709 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
0€ 0€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
6 999€ 6 988€ 8 681€ 11 328€ 6 392€ 6 059€ 6 909€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
965€ 6 800€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
2 113 501 € 2 075 119 € 1 835 253 € 1 757 523 € 2 204 211 € 2 737 451 € 3 230 247 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
1 885 773 € 1 746 931 € 1 596 612 € 1 448 241 € 1 410 383 € 2 249 752 € 2 179 850 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
0€ 0€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€ 24 895€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 € 1 953 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€ 1 953€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 0 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 0€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
1 713 443 € 1 563 123 € 1 414 753 € 1 361 762 € 1 361 762 € 2 146 362 € 1 846 357 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 713 443€ 1 563 123€ 1 414 753€ 1 361 762€ 1 361 762€ 2 146 362€ 1 846 357€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
138 842 € 150 320 € 148 371 € 52 991 € 15 133 € 69 902 € 300 005 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
227 728 € 328 188 € 238 641 € 309 282 € 793 828 € 487 699 € 1 011 651 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
32 097 € 41 363 € 46 687 € 50 164 € 34 545 € 41 303 € 56 096 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
2 179 € 9 463 € 9 918 € 9 631 € 4 717 € 0 € 0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 179€ 9 463€ 9 918€ 9 631€ 4 717€ 0€ 0€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
14 450€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
0€ 0€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
24 070€ 24 033€ 23 818€ 24 584€ 24 636€ 23 444€ 21 294€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
5 848€ 7 867€ 12 951€ 15 949€ 5 192€ 3 409€ 34 802€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
52 456 € 58 468 € 64 690 € 65 257 € 83 778 € 90 363 € 118 308 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
52 456€ 58 468€ 64 690€ 65 257€ 83 778€ 90 363€ 118 308€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€ 0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
122 247 € 206 440 € 112 277 € 181 254 € 406 641 € 330 669 € 791 678 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
56 877 € 51 816 € 24 840 € 22 207 € 270 782 € 153 111 € 629 410 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
56 877€ 51 816€ 24 840€ 22 207€ 270 782€ 153 111€ 629 410€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
7 122€ 54 653€ 105 585€ 51 753€ 65 190€ 0€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
16 404€ 14 552€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
26 283€ 32 573€ 23 756€ 18 939€ 26 390€ 29 568€ 28 537€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
18 783€ 22 019€ 17 466€ 14 999€ 17 939€ 21 395€ 20 399€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
11 787€ 44 176€ 44 250€ 16 764€ 21 889€ 5 130€ 5 278€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 395€ 1 203€ 1 965€ 2 760€ 17 888€ 39 871€ 93 502€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
20 928 € 21 917 € 14 987 € 10 685 € 22 869 € 25 364 € 29 231 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
20 928€ 21 917€ 14 987€ 10 685€ 22 869€ 25 364€ 29 231€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
0€ 0€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
1 922€ 245 995€ 0€ 16 338€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 € 38 746 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
0€ 38 746€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
0€ 0€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
0€ 0€