Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01
I.
Tržby z predaja tovaru
2 202€ 390€ 6 869€ 50 673€ 0€ 308€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
1 315€ 6 869€ 50 673€ 1 368€ 308€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
887 € 390 € 0 € 0 € -1 368 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 600 579 € 1 586 338 € 1 188 995 € 1 180 758 € 1 444 623 € 1 962 877 € 2 660 513 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 600 579€ 1 586 338€ 1 188 995€ 1 180 758€ 1 444 623€ 1 962 877€ 2 660 513€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
0€
07
II.3
Aktivácia
0€
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
842 696 € 821 945 € 458 977 € 369 939 € 609 985 € 884 887 € 1 441 218 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
232 768€ 334 481€ 256 994€ 205 919€ 336 122€ 507 524€ 683 803€
10
B.2
Služby
609 928€ 487 464€ 201 983€ 164 020€ 273 863€ 377 363€ 757 415€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
758 770 € 764 393 € 730 408 € 810 819 € 834 638 € 1 076 622 € 1 219 295 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
485 990 € 486 319 € 364 396 € 418 135 € 533 267 € 538 327 € 615 847 €
13
C.1
Mzdové náklady
352 306€ 354 561€ 266 708€ 294 213€ 384 990€ 388 646€ 447 842€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
0€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
119 941€ 121 381€ 89 811€ 100 179€ 133 882€ 136 554€ 154 734€
16
C.4
Sociálne náklady
13 743€ 10 377€ 7 877€ 23 743€ 14 395€ 13 127€ 13 271€
17
D
Dane a poplatky
24 289€ 29 575€ 25 210€ 24 835€ 25 976€ 27 469€ 33 620€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
61 237€ 65 106€ 73 412€ 97 423€ 111 393€ 209 196€ 240 260€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
4 900€ 14 415€ 3 651€ 28 795€ 14 441€ 2 126€ 1 110€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
298€ 21 858€ 7 250€ 1 912€ 899€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
4 146€ 77 258€ 274 246€ 210 899€ 140 600€ -17 013€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
31 548€ 35 258€ 34 963€ 107 315€ 41 886€ 157 217€ 112 350€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
43 629€ 40 743€ 44 264€ 39 619€ -23 751€ 228 003€ 63 040€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
175 927 € 192 025 € 184 482 € 70 813 € 25 931 € 90 458 € 396 102 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
0€
28
J
Predané cenné papiere a podiely
0€
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
0 €
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
0€
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
0€
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
0€
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
0€
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
0€
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
0€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
0€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
0€
38
X.
Výnosové úroky
1€ 22€ 21€ 1 779€ 4 469€ 8 615€
39
N
Nákladové úroky
28€ 1 318€ 5 336€ 1 854€ 14 942€
40
XI.
Kurzové zisky
995€ 39€ 4 571€ 100€ 164€ 0€
41
O
Kurzové straty
64€ 611€ 286€ 81€ 247€ 180€ 16€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
138€ 2€ 3 219€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
624€ 654€ 733€ 2 123€ 2 425€ 2 742€ 1 795€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
307 € -1 253 € 3 712 € -3 401 € -6 065 € -305 € -4 919 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
176 234 € 190 772 € 188 194 € 67 412 € 19 866 € 90 153 € 391 183 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
37 392 € 40 452 € 39 823 € 14 421 € 4 733 € 20 251 € 91 178 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
39 411€ 45 536€ 42 821€ 3 664€ 2 950€ 51 644€ 110 855€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-2 019€ -5 084€ -2 998€ 10 757€ 1 783€ -31 393€ -19 677€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
138 842 € 150 320 € 148 371 € 52 991 € 15 133 € 69 902 € 300 005 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
176 234 € 190 772 € 188 194 € 67 412 € 19 866 € 90 153 € 391 183 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
0€
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
138 842 € 150 320 € 148 371 € 52 991 € 15 133 € 69 902 € 300 005 €