Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

MERINA a.s. "v likvidácii"

2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
03
+
Obchodná marža
[01-02]
04
II.
Výroba
[05+06+07]
17 430 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
18 469€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
-1 039€
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
86 821 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
1 793€
10
B.2
Služby
85 028€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
-69 391 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
8 783 €
13
C.1
Mzdové náklady
4 982€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
2 788€
16
C.4
Sociálne náklady
1 013€
17
D
Dane a poplatky
51 871€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
-107 055€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
45 446€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
99 538€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-117 976€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
8 763€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
157 667€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
-108 010 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
39
N
Nákladové úroky
8 985€
40
XI.
Kurzové zisky
41
O
Kurzové straty
18 072€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
842€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-27 899 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
-135 909 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
79 063 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
79 063€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
-214 972 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
-135 909 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
-214 972 €