Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vertiv Slovakia, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
105 355 518 € 95 684 025 € 119 002 920 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
27 861 173 € 26 654 218 € 25 736 854 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
409 613 € 575 694 € 622 532 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
409 613€ 537 464€ 614 882€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 38 230€ 7 650€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
27 451 560 € 26 078 524 € 25 114 322 €
012
A.II.1
Pozemky
452 108€ 452 108€ 452 108€
013
A.II.2
Stavby
15 165 891€ 16 054 326€ 16 667 399€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
6 175 531€ 5 945 308€ 6 162 009€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
4 636 502€ 2 854 638€ 1 280 161€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
231 184€ 563 580€ 356 630€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
790 343€ 208 562€ 196 015€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
77 050 134 € 68 624 730 € 92 487 616 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
41 373 105 € 30 760 175 € 25 025 785 €
035
B.I.1
Materiál
29 083 263€ 23 171 988€ 17 019 722€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
3 277 882€ 1 805 796€ 1 856 714€
037
B.I.3
Výrobky
5 226 897€ 3 823 347€ 4 845 767€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
3 785 063€ 1 959 044€ 1 303 582€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
250 154 € 717 080 € 241 525 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
250 154€ 717 080€ 241 525€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
35 420 252 € 37 141 937 € 67 190 211 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
34 318 622 € 30 870 188 € 23 993 438 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
33 189 508€ 29 239 941€ 23 554 533€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 129 113€ 1 630 247€ 438 905€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 6 271 863€ 42 827 324€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 103 629€ 0€ 364 496€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
-1 999€ -114€ 4 952€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
6 623 € 5 538 € 30 094 €
072
B.V.1.
Peniaze
0€ 0€ 0€
073
B.V.2.
Účty v bankách
6 623€ 5 538€ 30 094€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
444 201 € 405 078 € 778 450 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
105 355 518 € 95 684 025 € 119 002 920 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
33 842 276 € 31 848 943 € 58 199 577 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
15 963 410 € 15 963 410 € 15 963 410 €
082
A.I.1
Základné imanie
15 963 410€ 15 963 410€ 15 963 410€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
1 331 139€ 1 331 139€ 1 331 139€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
3 332 455 € 3 332 455 € 3 332 455 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
13 215 272 € 11 221 939 € 37 572 573 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
13 215 272€ 11 221 939€ 37 572 573€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
71 513 292 € 63 835 133 € 60 803 393 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
3 733 918 € 2 159 197 € 815 904 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
129 202€ 125 335€ 51 690€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
3 604 716€ 2 033 862€ 764 214€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
1 623 384 € 1 749 707 € 2 409 481 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
1 623 384€ 1 749 707€ 2 409 481€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
65 725 359 € 59 607 446 € 57 283 419 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
55 180 514 € 53 309 263 € 52 255 639 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
17 959 639€ 19 347 759€ 18 088 496€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
29 575 608€ 26 111 388€ 29 115 272€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
7 645 267€ 7 850 116€ 5 051 871€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
5 849 841€ 24 852€ 24 618€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
2 412 177€ 2 281 661€ 2 029 129€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
912 642€ 877 142€ 775 908€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
220 652€ 2 135 261€ 1 519 943€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 149 533€ 979 267€ 678 182€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
430 631 € 318 782 € 294 588 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
430 631€ 318 782€ 294 588€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
-50 € -50 € -50 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé