Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Vertiv Slovakia, a. s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
243 223 057 € 220 159 402 € 180 671 360 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
25 026 301€ 21 665 484€ 18 122 613€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
189 093 049€ 142 278 315€ 142 278 315€
05
III.
Tržby z predaja služieb
16 992 222€ 45 449 158€ 13 026 675€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
8 959 759€ 9 485 187€ 5 723 626€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
3 151 726€ 1 281 258€ 1 520 131€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
228 758 605 € 209 136 896 € 171 603 610 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 743 552€ 17 990 853€ 15 316 867€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
145 533 752€ 131 759 808€ 108 553 459€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
17 499 244€ 17 521 225€ 11 783 237€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
32 869 344 € 29 564 166 € 27 656 427 €
16
E.1.
Mzdové náklady
23 348 408€ 21 463 244€ 19 713 006€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
8 327 758€ 7 604 756€ 6 894 546€
19
E.4.
Sociálne náklady
1 193 178€ 496 166€ 1 048 874€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
3 800 329€ 3 380 619€ 3 048 610€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
3 800 329€ 3 380 619€ 3 048 610€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
7 647 617€ 8 315 718€ 4 917 554€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
11 000€ -1 957€ 5 005€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
653 768€ 606 464€ 322 451€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
14 464 452 € 11 022 506 € 9 067 750 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
47 335 024 € 42 121 071 € 37 774 040 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
2 105 201 € 1 907 634 € 2 213 365 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
118 074 € 867 192 € 1 115 050 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
118 074€ 867 192€ 1 115 050€
42
XII.
Kurzové zisky
1 987 126€ 1 040 443€ 1 098 314€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
3 851 948 € 2 276 164 € 763 574 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
463 975 € 249 670 € 206 038 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
463 975€ 249 670€ 206 038€
52
O.
Kurzové straty
3 369 284€ 2 012 599€ 540 017€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
18 689€ 13 895€ 17 519€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-1 746 748 € -368 529 € 1 449 791 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
12 717 704 € 10 653 976 € 10 517 541 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
2 575 928 € 2 000 507 € 2 518 988 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
2 144 563€ 2 476 062€ 2 059 422€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
431 365€ -475 555€ 459 566€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
10 141 776 € 8 653 469 € 7 998 553 €