Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. (skrátene: SES a.s.)

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
31.12.2013
30.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
60 493 000 € 66 950 000 € 67 665 000 € 53 704 000 € 79 692 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
25 654 000 € 13 172 000 € 16 076 000 € 22 304 000 € 27 695 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
0 € 6 000 € 29 000 € 66 000 € 106 000 €
005
A.I.2
Software
0€ 6 000€ 29 000€ 106 000€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
25 468 000 € 12 910 000 € 15 806 000 € 19 192 000 € 24 195 000 €
012
A.II.1
Pozemky
3 024 000€ 3 030 000€ 3 030 000€ 3 038 000€ 3 038 000€
013
A.II.2
Stavby
13 078 000€ 6 511 000€ 7 969 000€ 9 657 000€ 11 179 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
8 889 000€ 3 362 000€ 4 772 000€ 6 432 000€ 9 798 000€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
477 000€ 7 000€ 35 000€ 65 000€ 180 000€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022+..+029]
186 000 € 256 000 € 241 000 € 3 046 000 € 3 394 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
184 000€ 227 000€ 212 000€ 212 000€ 212 000€
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
2 000€ 29 000€ 29 000€ 2 834 000€ 3 182 000€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
34 839 000 € 53 778 000 € 51 589 000 € 31 400 000 € 48 664 000 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
4 837 000 € 4 504 000 € 5 315 000 € 5 414 000 € 5 418 000 €
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
6 740 000 € 7 647 000 € 6 155 000 € 5 533 000 € 6 567 000 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
6 740 000€ 7 390 000€ 6 155 000€ 5 533 000€ 6 567 000€
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
0€ 257 000€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
19 285 000 € 40 277 000 € 32 400 000 € 19 473 000 € 21 497 000 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
18 003 000€ 39 422 000€ 29 730 000€ 16 610 000€ 16 834 000€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
054
B.III.8
Iné pohľadávky
1 282 000€ 855 000€ 2 670 000€ 2 863 000€ 4 663 000€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
3 977 000 € 1 350 000 € 7 719 000 € 980 000 € 15 182 000 €
056
B.IV.1
Peniaze
5 000€ 4 000€ 8 000€
057
B.IV.2
Účty v bankách
3 972 000€ 1 346 000€ 15 174 000€
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
0€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
3 333 000 €
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
60 493 000 € 66 950 000 € 67 665 000 € 53 704 000 € 79 692 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
7 298 000 € 5 191 000 € 3 859 000 € 2 397 000 € -30 926 000 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
27 027 000 € 27 027 000 € 27 027 000 € 27 027 000 € 22 011 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
27 027 000€ 27 027 000€ 27 027 000€ 27 027 000€ 22 011 000€
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074+..+079]
24 355 000 € 14 298 000 € 13 594 000 € 12 720 000 € 13 879 000 €
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
24 355 000€ 14 298 000€ 13 594 000€ 12 720 000€ 13 879 000€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
876 000 € 876 000 € 876 000 € 302 000 € 2 457 000 €
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
876 000€ 876 000€ 876 000€ 302 000€ 2 457 000€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-44 960 000 € -37 010 000 € -37 638 000 € -37 652 000 € -69 273 000 €
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-44 960 000€ -37 010 000€ -37 638 000€ -37 652 000€ -69 273 000€
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
53 195 000 € 61 759 000 € 63 806 000 € 51 307 000 € 110 618 000 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
948 000 € 1 060 000 € 1 059 000 € 1 239 000 € 1 721 000 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
948 000€ 1 042 000€ 1 044 000€ 1 006 000€ 1 180 000€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
0€ 18 000€ 15 000€ 233 000€ 541 000€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
3 663 000 € 913 000 € 940 000 € 4 371 000 € 9 256 000 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
1 688 000€ 913 000€ 688 000€ 4 096 000€ 8 218 000€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
1 975 000€ 0€ 252 000€ 275 000€ 1 038 000€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
26 310 000 € 34 512 000 € 26 487 000 € 14 396 000 € 23 730 000 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
24 298 000€ 32 071 000€ 24 189 000€ 11 101 000€ 20 275 000€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 000€ 0€ 3 000€ 3 000€ 1 000€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
2 004 000€ 2 441 000€ 2 295 000€ 3 292 000€ 3 454 000€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
22 274 000 € 25 274 000 € 35 320 000 € 31 301 000 € 75 911 000 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
0€ 17 274 000€ 22 861 000€ 30 514 000€ 73 837 000€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22 274 000€ 8 000 000€ 12 459 000€ 787 000€ 2 074 000€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122+..+125]
0 €