Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRACO Computers s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
824 598 € 792 296 € 1 132 235 € 937 152 € 1 020 423 € 682 052 € 856 542 € 1 007 626 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
5 136 € 14 111 € 27 390 € 41 731 € 71 109 € 87 077 € 114 066 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
5 136 € 14 111 € 27 390 € 41 731 € 71 109 € 87 077 € 114 066 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
5 136€ 14 111€ 27 390€ 151€ 29 529€ 45 497€ 70 205€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
41 580€ 41 580€ 41 580€ 43 861€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
822 581 € 784 156 € 1 116 046 € 907 749 € 977 264 € 601 170 € 758 529 € 882 381 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
249 218 € 198 674 € 174 427 € 286 875 € 706 049 € 153 886 € 313 144 € 364 600 €
032
B.I.1
Materiál
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
249 218€ 198 674€ 174 427€ 286 875€ 706 049€ 153 886€ 313 144€ 364 600€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
189 829 € 89 373 € 752 815 € 239 852 € 264 476 € 114 802 € 200 333 € 352 451 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
186 135€ 84 125€ 749 896€ 226 605€ 211 094€ 95 711€ 199 646€ 346 375€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
2 792€ 5 248€ 2 236€ 12 564€ 40 855€ 5 388€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
902€ 683€ 683€ 12 527€ 19 091€ 687€ 688€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
383 534 € 496 109 € 188 804 € 381 022 € 6 739 € 332 482 € 245 052 € 165 330 €
056
B.IV.1
Peniaze
2 504€ 3 081€ 1 275€ 1 890€ 2 209€ 3 848€ 31 840€ 8 810€
057
B.IV.2
Účty v bankách
381 030€ 493 028€ 187 529€ 379 132€ 4 530€ 328 634€ 213 212€ 156 520€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
2 017 € 3 004 € 2 078 € 2 013 € 1 428 € 9 773 € 10 936 € 11 179 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 970€ 2 190€ 1 767€ 2 013€ 1 428€ 9 773€ 10 936€ 11 179€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
47€ 814€ 311€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
824 598 € 792 296 € 1 132 235 € 937 152 € 1 020 423 € 682 052 € 856 542 € 1 007 626 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
409 137 € 351 816 € 379 493 € 360 779 € 314 016 € 221 527 € 137 444 € 110 851 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 € 60 000 €
069
A.I.1
Základné imanie
60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€ 60 000€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 € 6 000 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€ 6 000€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
285 874 € 248 017 € 294 779 € 248 017 € 155 527 € 44 850 € 35 191 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
285 874€ 248 017€ 294 779€ 248 017€ 155 527€ 44 850€ 35 191€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
57 263 € 37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
415 361 € 439 540 € 752 042 € 587 938 € 721 877 € 476 888 € 752 232 € 947 172 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
5 934 € 2 185 € 1 820 € 1 887 € 3 636 € 6 049 € 4 510 € 5 954 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
5 954€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
5 934€ 2 185€ 1 820€ 1 887€ 3 636€ 6 049€ 4 510€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 687 € 3 663 € 4 810 € 5 351 € 4 914 € 4 295 € 3 620 € 2 802 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
2 687€ 3 663€ 4 810€ 5 351€ 4 914€ 4 295€ 3 620€ 2 802€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
406 600 € 433 422 € 745 356 € 580 673 € 686 373 € 466 499 € 633 721 € 828 375 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
356 732€ 354 064€ 611 842€ 347 978€ 495 952€ 317 367€ 425 079€ 640 761€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 168€ 62 024€ 103 991€ 211 713€ 182 153€ 81 728€ 131 793€ 140 757€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
3 782€ 3 341€ 4 034€ 3 313€ 3 569€ 7 287€ 8 302€ 7 749€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
4 791€ 3 430€ 4 034€ 3 161€ 4 048€ 6 359€ 7 041€ 6 521€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
37 155€ 10 056€ 21 111€ 14 324€ 651€ 53 416€ 60 780€ 32 587€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
972€ 507€ 344€ 184€ 342€ 726€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
140€ 270€ 56€ 27€ 342€ 45€ 110 381€ 110 041€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
26 612 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
26 612€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
100 € 940 € 700 € -11 565 € -15 470 € -16 363 € -33 134 € -50 397 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
700€ 700€ -11 565€ -15 470€ -16 363€ -33 134€ -50 397€
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
100€ 240€