Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

TRACO Computers s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
20 481 971€ 8 306 210€ 6 886 470€ 18 313 935€ 25 086 437€ 27 354 177€ 6 760 132€ 3 545 063€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
20 082 710€ 8 083 738€ 6 759 651€ 17 853 458€ 24 236 801€ 26 563 766€ 6 359 531€ 3 103 391€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
399 261 € 222 472 € 126 819 € 460 477 € 849 636 € 790 411 € 400 601 € 441 672 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
92 292 € 140 849 € 177 913 € 171 812 € 158 466 € 187 136 € 112 237 € 80 796 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
92 292€ 140 849€ 177 913€ 171 812€ 158 466€ 187 136€ 112 237€ 80 796€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
299 181 € 208 151 € 133 185 € 526 344 € 739 873 € 664 334 € 221 371 € 253 405 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
12 209€ 13 712€ 15 090€ 14 169€ 20 965€ 19 655€ 19 619€ 44 011€
10
B.2
Služby
286 972€ 194 439€ 118 095€ 512 175€ 718 908€ 644 679€ 201 752€ 209 394€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
192 372 € 155 170 € 171 547 € 105 945 € 268 229 € 313 213 € 291 467 € 269 063 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
124 004 € 111 198 € 107 889 € 113 010 € 158 456 € 182 547 € 210 414 € 208 534 €
13
C.1
Mzdové náklady
89 304€ 78 968€ 76 613€ 80 378€ 112 485€ 129 055€ 148 776€ 147 312€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
31 135€ 27 762€ 27 019€ 28 356€ 40 203€ 46 434€ 53 066€ 52 706€
16
C.4
Sociálne náklady
3 565€ 4 468€ 4 257€ 4 276€ 5 768€ 7 058€ 8 572€ 8 516€
17
D
Dane a poplatky
1 020€ 1 457€ 1 007€ 1 193€ 1 667€ 1 556€ 1 091€ 1 655€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
5 135€ 8 975€ 13 279€ 14 341€ 14 502€ 20 137€ 26 987€ 31 033€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
1 892€ 833€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
100€ 484€ 42 102€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
15 568€ 24 875€ 4 948€ 90 164€ 179 682€ 319 287€ 7 876€ 12 261€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
5 436€ 11 937€ 21 725€ 264€ 138 829€ 170 856€ 341€ 16€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
72 345 € 46 478 € 32 495 € 68 709 € 134 457 € 215 302 € 60 510 € 40 919 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
5 875€ 1 610€ 2 124€ 1 830€ 14€ 29€ 74€ 178€
39
N
Nákladové úroky
563€ 273€ 663€ 1 339€ 1 788€ 1 423€ 3 437€ 3 719€
40
XI.
Kurzové zisky
4€ 723€
41
O
Kurzové straty
3€ 3€ 6€ 92€ 76€ 49€ 6€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
8€ 2€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
4 644€ 4 838€ 4 810€ 9 767€ 13 881€ 14 351€ 22 584€ 23 438€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
676 € -3 498 € -3 352 € -9 282 € -15 747 € -15 098 € -25 996 € -26 985 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
73 021 € 42 980 € 29 143 € 59 427 € 118 710 € 200 204 € 34 514 € 13 934 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
15 758 € 5 181 € 10 429 € 12 665 € 26 221 € 44 677 € 7 920 € 4 274 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
15 758€ 5 181€ 10 429€ 12 665€ 26 221€ 44 677€ 7 920€ 4 274€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
57 263 € 37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
73 021 € 42 980 € 29 143 € 59 427 € 118 710 € 200 204 € 34 514 € 13 934 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
57 263 € 37 799 € 18 714 € 46 762 € 92 489 € 155 527 € 26 594 € 9 660 €