Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
14 923 119 € 15 967 276 € 12 683 042 € 12 237 460 € 11 630 566 € 12 618 577 € 12 249 806 € 12 519 283 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
9 195 586 € 8 841 242 € 8 054 340 € 8 236 452 € 8 115 118 € 8 363 274 € 7 818 488 € 7 937 457 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
9 192 586 € 8 838 242 € 8 051 340 € 8 233 452 € 8 112 118 € 8 360 274 € 7 815 488 € 7 935 957 €
012
A.II.1
Pozemky
244 505€ 244 505€ 244 505€ 198 279€ 198 279€ 198 279€ 176 531€ 150 839€
013
A.II.2
Stavby
6 197 054€ 5 474 374€ 5 507 993€ 5 377 699€ 5 427 072€ 5 461 517€ 4 983 999€ 5 033 106€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 347 870€ 1 277 075€ 1 557 136€ 1 623 357€ 1 864 100€ 2 179 190€ 2 100 060€ 2 404 533€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
0€ 118€ 1 072€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 403 157€ 1 842 288€ 741 706€ 1 034 117€ 622 667€ 521 170€ 553 826€ 347 479€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 3 000 € 1 500 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€ 3 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
3 000€ 1 500€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
5 726 889 € 7 125 852 € 4 628 028 € 4 000 148 € 3 515 408 € 4 255 249 € 4 430 659 € 4 575 440 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 755 753 € 3 111 881 € 2 601 242 € 3 036 003 € 2 984 650 € 3 468 054 € 3 094 411 € 3 205 937 €
035
B.I.1
Materiál
78 192€ 56 903€ 56 533€ 53 588€ 32 477€ 9 450€ 15 347€ 13 152€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 287€ 2 075€ 2 069€
037
B.I.3
Výrobky
1 747€ 10 193€ 10 193€ 13 854€ 12 156€ 10 536€ 5 065€
038
B.I.4
Zvieratá
2 660 142€ 3 037 731€ 2 534 516€ 2 972 222€ 2 938 319€ 3 445 161€ 3 066 453€ 3 185 651€
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
17 419€ 15 500€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
2 592 090 € 3 980 863 € 2 018 919 € 961 336 € 513 864 € 767 569 € 1 315 124 € 1 357 980 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 658 661 € 3 108 838 € 1 295 758 € 725 852 € 308 409 € 320 005 € 608 251 € 899 690 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
1 161 950€ 2 166 261€ 533 118€ 79 321€ 6 240€ 72 854€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
496 711€ 942 577€ 762 640€ 646 531€ 302 169€ 247 151€ 608 251€ 899 690€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
8 522€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
920 990€ 853 395€ 711 581€ 232 021€ 188 637€ 444 300€ 703 448€ 455 105€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
12 439€ 18 630€ 3 058€ 3 463€ 16 818€ 3 264€ 3 425€ 3 185€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
379 046 € 33 108 € 7 867 € 2 809 € 16 894 € 19 626 € 21 124 € 11 523 €
072
B.V.1.
Peniaze
9 990€ 4 016€ 7 833€ 2 570€ 16 570€ 19 301€ 20 799€ 11 198€
073
B.V.2.
Účty v bankách
369 056€ 29 092€ 34€ 239€ 324€ 325€ 325€ 325€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
644 € 182 € 674 € 860 € 40 € 54 € 659 € 6 386 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
644€ 182€ 674€ 860€ 40€ 54€ 659€ 5 157€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
1 229€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
14 923 119 € 15 967 276 € 12 683 042 € 12 237 460 € 11 630 566 € 12 618 577 € 12 249 806 € 12 519 283 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
10 844 013 € 10 031 879 € 7 346 543 € 6 721 263 € 5 020 123 € 5 218 978 € 5 005 393 € 4 457 861 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 € 2 990 460 €
082
A.I.1
Základné imanie
2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€ 2 990 460€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
270 374€ 270 374€ 270 374€ 270 374€ 270 374€ 270 374€ 270 374€ 270 374€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
598 092 € 598 092 € 571 928 € 401 814 € 390 983 € 369 574 € 314 821 € 256 757 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
598 092€ 598 092€ 571 928€ 401 814€ 390 983€ 369 574€ 314 821€ 256 757€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
7 343 € 7 343 € 7 343 € 7 343 € 7 343 € 8 343 € 8 843 € 8 843 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
7 343€ 7 343€ 7 343€ 7 343€ 7 343€ 8 343€ 8 843€ 8 843€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
6 165 611 € 2 960 273 € 2 881 158 € 1 350 132 € 1 252 653 € 1 366 143 € 873 362 € 350 790 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
6 165 611€ 2 960 273€ 4 888 988€ 3 357 962€ 3 260 483€ 3 329 269€ 2 836 488€ 2 313 916€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 007 830€ -2 007 830€ -2 007 830€ -1 963 126€ -1 963 126€ -1 963 126€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
812 133 € 3 205 337 € 625 280 € 1 701 140 € 108 310 € 214 084 € 547 533 € 580 637 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
1 907 978 € 3 489 774 € 3 438 221 € 3 469 548 € 4 415 423 € 5 056 208 € 4 757 568 € 5 685 175 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
682 940 € 664 476 € 1 166 311 € 1 880 983 € 2 429 157 € 3 419 060 € 1 855 268 € 1 765 908 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
520 000€ 1 240 000€ 1 800 000€ 2 750 000€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
1 095 000€ 1 080 055€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
6 141€ 4 333€ 2 951€ 1 775€ 623€ 406€ 854€ 762€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
602€ 2 134€ 81 351€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
676 799€ 660 143€ 643 360€ 639 208€ 627 932€ 666 520€ 678 063€ 685 091€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
557 657€ 876 319€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
699 661 € 2 334 674 € 1 211 591 € 1 237 114 € 1 177 177 € 1 078 681 € 889 912 € 1 862 065 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
656 022 € 1 129 861 € 1 156 254 € 779 599 € 782 617 € 1 018 598 € 720 444 € 1 759 910 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
462 497€ 831 850€ 1 071 903€ 692 503€ 676 859€ 928 313€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
193 525€ 298 011€ 84 351€ 87 096€ 105 758€ 90 285€ 720 444€ 1 759 910€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
7 328€ 14 464€ 27 178€ 40 100€ 15 690€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
7 996€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
520 000€ 1 500€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
25 594€ 18 663€ 17 734€ 19 980€ 16 930€ 16 680€ 18 213€ 21 970€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 656€ 12 642€ 11 667€ 13 241€ 11 213€ 11 611€ 11 932€ 13 111€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 647€ 644 584€ 2 864€ 387 969€ 2 699€ 2 846€ 128 247€ 46 140€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 742€ 1 596€ 8 608€ 9 147€ 323 618€ 13 256€ 11 076€ 11 438€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
25 377 € 18 497 € 18 884 € 18 150 € 20 915 € 15 653 € 22 516 € 18 024 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
25 377€ 18 497€ 18 884€ 14 465€ 14 496€ 12 973€ 22 516€ 18 024€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
3 685€ 6 419€ 2 680€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
500 000€ 472 127€ 1 041 435€ 333 301€ 788 174€ 542 814€ 1 432 215€ 1 162 859€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
2 171 128 € 2 445 623 € 1 898 278 € 2 046 649 € 2 195 020 € 2 343 391 € 2 486 845 € 2 376 247 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
75€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
2 065 367€ 2 323 505€ 1 751 942€ 1 898 279€ 2 046 650€ 2 195 021€ 2 348 346€ 2 236 845€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
105 761€ 122 118€ 146 336€ 148 370€ 148 370€ 148 370€ 138 499€ 139 327€