Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHOLA PRIVATA GUTAIENSIS, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
1 004 352 € 952 575 € 886 838 € 834 216 € 766 742 € 682 225 € 620 256 € 633 627 € 634 678 € 657 000 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
517 151 € 477 617 € 473 340 € 471 567 € 491 896 € 470 062 € 498 786 € 582 868 € 562 486 € 544 144 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
517 151 € 477 617 € 473 340 € 471 567 € 491 896 € 470 062 € 498 786 € 582 868 € 562 486 € 544 144 €
012
A.II.1
Pozemky
448 254€ 445 779€ 459 882€ 454 689€ 467 964€ 435 212€ 431 937€ 48 950€ 48 950€ 48 950€
013
A.II.2
Stavby
438 018€ 182 941€ 193 073€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 897€ 31 838€ 13 458€ 16 878€ 23 932€ 34 850€ 66 849€ 63 841€ 41 349€ 23 610€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
32 059€ 289 246€ 278 511€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
487 201 € 474 958 € 413 498 € 362 649 € 274 846 € 212 163 € 121 470 € 49 635 € 72 192 € 112 856 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
29 € 74 € 134 € 281 € 483 € 174 € 175 € 57 € 3 210 € 3 210 €
032
B.I.1
Materiál
57€ 3 210€ 3 210€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 044 € 8 699 € 14 320 € 3 358 € 4 364 € 9 081 € 1 067 € 500 € 45 169 € 414 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
1 499€ 5 700€ 13 600€ 2 256€ 1 569€ 1 459€ 500€ 11 048€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
85€ 2 939€ 1 698€ 6 554€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
34 121€ 414€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
460€ 60€ 720€ 1 102€ 1 097€ 1 068€ 1 067€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
485 128 € 466 185 € 399 044 € 359 010 € 269 999 € 202 908 € 120 228 € 49 078 € 23 813 € 109 232 €
056
B.IV.1
Peniaze
485 128€ 466 185€ 399 044€ 359 010€ 269 999€ 202 908€ 120 228€ 551€ 1 602€ 670€
057
B.IV.2
Účty v bankách
48 527€ 22 211€ 108 562€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
1 124 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
1 124€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
1 004 352 € 952 575 € 886 838 € 834 216 € 766 742 € 682 225 € 620 256 € 633 627 € 634 678 € 657 000 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
989 441 € 939 420 € 876 200 € 827 355 € 759 188 € 658 864 € 599 978 € 618 031 € 612 110 € 565 784 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 € 53 653 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
664€ 664€ 664€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
52 989€ 52 989€ 52 989€
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
881 131 € 822 011 € 764 588 € 700 552 € 645 426 € 539 475 € 514 568 € 551 600 € 505 492 € 386 176 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
554 118€ 508 010€ 388 694€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 518€ -2 518€ -2 518€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
48 018 € 57 117 € 51 320 € 66 511 € 53 470 € 59 097 € 25 118 € 6 139 € 46 326 € 119 316 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
14 911 € 13 155 € 10 638 € 6 861 € 7 554 € 23 361 € 20 278 € 15 596 € 22 568 € 91 216 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
12 084 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
12 084€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
2 814 € 2 571 € 2 373 € 2 180 € 1 975 € 1 769 € 1 559 € 1 325 € 1 112 € 849 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 325€ 1 112€ 849€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
12 097 € 10 584 € 8 265 € 4 681 € 5 579 € 21 592 € 6 635 € 14 271 € 12 174 € 30 810 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
719€ 61€ 3 573€ 200€ 1 108€ 1 119€ 1 522€ 2 219€ 6 498€ 23 787€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
4 506€ 6 096€ 2 262€ 2 171€ 2 251€ 2 259€ 2 230€
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
1 535€ 1 806€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
5 634€ 3 579€ 1 258€ 1 247€ 1 252€ 1 253€ 1 364€ 1 517€ 2 025€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
1 916€ 1 979€ 1 615€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
1 238€ 848€ 1 172€ 1 063€ 968€ 16 961€ 1 519€ 6 780€ 645€ 1 577€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
3 356€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
9 282 € 59 557 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
9 282€ 59 557€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé