Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

SCHOLA PRIVATA GUTAIENSIS, spol. s r.o.

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
1 004 352 € 952 575 € 886 838 € 834 216 € 766 742 € 682 225 € 620 256 € 633 627 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
517 151 € 477 617 € 473 340 € 471 567 € 491 896 € 470 062 € 498 786 € 582 868 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
517 151 € 477 617 € 473 340 € 471 567 € 491 896 € 470 062 € 498 786 € 582 868 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
448 254€ 445 779€ 459 882€ 454 689€ 467 964€ 435 212€ 431 937€ 486 969€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
68 897€ 31 838€ 13 458€ 16 878€ 23 932€ 34 850€ 66 849€ 95 899€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
0 €
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
487 201 € 474 958 € 413 498 € 362 649 € 274 846 € 212 163 € 121 470 € 50 759 €
015
B.I.
Zásoby
29€ 74€ 134€ 281€ 483€ 174€ 175€ 57€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
2 044 € 8 699 € 14 320 € 3 358 € 4 364 € 9 081 € 1 067 € 1 624 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
1 499€ 5 700€ 13 600€ 2 256€ 1 569€ 1 459€ 500€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
85€ 2 939€ 1 698€ 6 554€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
460€ 60€ 720€ 1 102€ 1 097€ 1 068€ 1 067€ 1 124€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
485 128 € 466 185 € 399 044 € 359 010 € 269 999 € 202 908 € 120 228 € 49 078 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
485 128€ 466 185€ 399 044€ 359 010€ 269 999€ 202 908€ 120 228€ 49 078€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
1 004 352 € 952 575 € 886 838 € 834 216 € 766 742 € 682 225 € 620 256 € 633 627 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
989 441 € 939 420 € 876 200 € 827 355 € 759 188 € 658 864 € 599 978 € 618 031 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
029
A.II.
Kapitálové fondy
030
A.III.
Fondy zo zisku
53 653€ 53 653€ 53 653€ 53 653€ 53 653€ 53 653€ 53 653€ 53 653€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
881 131€ 822 011€ 764 588€ 700 552€ 645 426€ 539 475€ 514 568€ 551 601€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
48 018 € 57 117 € 51 320 € 66 511 € 53 470 € 59 097 € 25 118 € 6 138 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
14 911 € 13 155 € 10 638 € 6 861 € 7 554 € 23 361 € 20 278 € 15 596 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
2 814€ 2 571€ 2 373€ 2 180€ 1 975€ 1 769€ 1 559€ 1 325€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
12 097 € 10 584 € 8 265 € 4 681 € 5 579 € 21 592 € 6 635 € 14 271 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
719€ 61€ 3 573€ 200€ 1 108€ 1 119€ 1 522€ 2 219€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
5 634€ 3 579€ 1 258€ 1 247€ 1 252€ 1 253€ 1 364€ 1 916€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
1 238€ 848€ 1 172€ 1 063€ 968€ 16 961€ 1 519€ 6 780€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
4 506€ 6 096€ 2 262€ 2 171€ 2 251€ 2 259€ 2 230€ 3 356€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
12 084€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci