Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

UNOTECH, spol. s r.o.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
-
-
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
AKTÍVA
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 316 226 € 5 604 047 € 5 720 444 € 5 463 176 € 3 771 453 € 3 099 157 € 2 410 594 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
2 838 889 € 1 202 631 € 960 258 € 895 481 € 807 479 € 874 742 € 542 366 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004+..+010]
8 181 € 581 €
005
A.I.2
Software
8 181€ 581€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012+..+020]
2 830 708 € 1 202 631 € 960 258 € 895 481 € 807 479 € 874 742 € 541 785 €
012
A.II.1
Pozemky
378 183€ 378 183€ 22 952€ 22 952€ 33 177€ 10 225€ 10 225€
013
A.II.2
Stavby
328 110€ 339 943€ 351 775€ 281 647€ 306 927€ 33 326€ 36 104€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
881 100€ 456 426€ 560 397€ 498 664€ 439 313€ 518 241€ 346 779€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
3 692€ 4 103€ 4 514€ 4 925€ 6 728€ 7 016€ 7 924€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
1 239 623€ 23 976€ 20 620€ 87 293€ 21 334€ 305 934€ 140 753€
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
7 408 848 € 4 374 203 € 4 694 204 € 4 546 327 € 2 957 053 € 2 218 876 € 1 861 578 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032+..+037]
971 740 € 900 030 € 656 063 € 740 239 € 549 761 € 488 041 € 437 779 €
032
B.I.1
Materiál
036
B.I.5
Tovar
971 740€ 900 030€ 656 063€ 740 239€ 549 761€ 488 041€ 437 779€
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039+..+045]
822 812 € 535 950 € 1 279 € 1 419 € 633 €
044
B.II.6
Iné pohľadávky
819 398€ 535 000€
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
3 414€ 950€ 1 279€ 1 419€ 633€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047+..+054]
3 428 124 € 2 260 210 € 2 640 974 € 2 165 790 € 1 844 022 € 1 444 533 € 1 269 912 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
3 188 259€ 1 949 783€ 1 863 117€ 1 580 424€ 1 335 663€ 1 443 863€ 1 220 982€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
24€ 188 996€ 19 602€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
239 865€ 310 403€ 588 861€ 585 366€ 508 359€ 670€ 29 328€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056+..+060]
2 186 172 € 678 013 € 1 395 888 € 1 638 879 € 562 637 € 286 302 € 153 887 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 659€ 12 043€ 14 165€ 10 523€ 18 934€ 5 931€ 8 741€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 184 513€ 665 970€ 1 381 723€ 1 628 356€ 543 703€ 280 371€ 145 146€
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062+..+065]
68 489 € 27 213 € 65 982 € 21 368 € 6 921 € 5 539 € 6 650 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
68 489€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
27 213€ 65 982€ 21 368€ 6 921€ 5 539€ 6 650€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 316 226 € 5 604 047 € 5 720 444 € 5 463 176 € 3 771 453 € 3 099 157 € 2 410 594 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
1 879 078 € 819 679 € 467 348 € 1 497 827 € 1 018 843 € 640 219 € 329 562 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069+..+072]
6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 € 6 639 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€ 6 639€
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
1 621 € 1 621 € 1 621 € 1 621 € 1 621 € 1 621 € 1 621 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
1 621€ 1 621€ 1 621€ 1 621€ 1 621€ 1 621€ 1 621€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
64 859 € 64 859 € 127 731 € 127 731 € 127 731 € 127 731 € 127 731 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
64 859€ 64 859€ 127 731€ 127 731€ 127 731€ 127 731€ 127 731€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-
(068+073+080+084+088+121)])
1 805 959 € 746 560 € 331 357 € 1 361 836 € 882 852 € 504 228 € 193 571 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
8 437 148 € 4 784 368 € 5 253 096 € 3 965 349 € 2 752 610 € 2 458 938 € 2 081 032 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090+..+093]
14 869 € 12 704 € 11 377 € 11 658 € 7 831 € 2 546 € 3 009 €
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
14 869€ 12 704€ 11 377€ 11 658€ 7 831€ 2 546€ 3 009€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95+..+105]
413 274 € 139 111 € 246 221 € 155 931 € 67 952 € 121 314 € 161 671 €
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
467€ 394€ 385€ 295€ 143€ 98€ 117€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
412 807€ 138 717€ 245 836€ 155 636€ 67 809€ 121 216€ 161 554€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107+..+116]
7 160 770 € 4 632 553 € 4 972 702 € 3 735 748 € 2 575 599 € 2 194 634 € 1 736 692 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
3 406 357€ 1 850 027€ 1 317 876€ 828 089€ 591 932€ 745 318€ 601 433€
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
197€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
3 322 605€ 2 657 291€ 3 569 813€ 2 687 349€ 1 804 497€ 1 300 269€ 1 106 698€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
16 999€ 13 462€ 12 818€ 11 874€ 10 541€ 6 710€ 11 374€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
11 408€ 8 409€ 8 402€ 7 616€ 6 641€ 4 414€ 5 843€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
402 124€ 102 934€ 63 603€ 195 139€ 161 688€ 129 015€ 2 359€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
1 277€ 430€ 190€ 5 681€ 300€ 8 908€ 8 788€
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
848 235 € 22 796 € 62 012 € 101 228 € 140 444 € 179 660 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
848 235€ 179 660€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
22 796€ 62 012€ 101 228€ 140 444€