Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2022 2021 2020 2019 2018
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+14]
28 120 € -212 556 € 61 594 € -120 188 € 114 028 €
002
A
Neobežný majetok
[03+04+09]
8 656 € 10 057 € 7 656 € 15 993 € 53 043 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok (012, 013, 014, 015, 019, 01X, 041, 051) - /072, 073, 074, 075, 079, 07X, 091, 093,
095A/
004
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[05 až 08]
8 656 € 10 057 € 7 656 € 15 993 € 53 043 €
005
A.II.1.
Pozemky a stavby
6 483€ 6 798€ 7 113€ 7 428€ 36 496€
006
A.II.2.
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
2 173€ 3 259€ 543€ 8 565€ 16 547€
007
A.II.3.
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
008
A.II.8.
Opravná položka k nadobudnutému majetku
009
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[10 až 13]
010
A.III.1.
Podielové cenné papiere
011
A.III.2.
Ostatný dlhodobý finančný majetok
012
A.III.3.
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
013
A.III.4.
Ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok
014
B.
Obežný majetok
[15+16+17+21]
19 464 € -222 613 € 53 938 € -136 181 € 60 985 €
015
B.I.
Zásoby
10 565€ 10 742€ 14 437€ 15 328€
016
B.II.
Dlhodobé pohľadávky
-406€ 20 000€
017
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[18+19+20]
1 409 € -261 842 € 7 451 € -196 699 € 10 489 €
018
B.III.1.
Pohľadávky z obchodného styku
4 869€ 45 408€ 5 682€
019
B.III.2.
Sociálne poistenie, daňové pohľadávky a dotácie
1 409€ -263 706€ 600€ -243 992€ 2 601€
020
B.III.3
Ostatné pohľadávky
1 864€ 1 982€ 1 885€ 2 206€
021
B.IV.
Finančný majetok
[22 + 23]
18 055 € 28 664 € 35 745 € 46 487 € 15 168 €
022
B.IV.1.
Peniaze a účty v bankách
18 055€ 28 664€ 35 745€ 46 487€ 15 168€
023
B.IV.2.
Ostatné finančné účty
PASÍVA
024
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[25+34]
28 120 € -212 556 € 61 594 € -120 188 € 114 028 €
025
A.
Vlastné imanie
[26+29+30+31+32+33]
-73 722 € -36 271 € -24 798 € -6 476 € 9 837 €
026
A.I.
Základné imanie súčet
[27+28]
7 286 € 7 286 € 7 286 € 7 286 € 7 286 €
027
A.I.1.
Základné imanie a zmeny základného imania
7 320€ 7 320€ 7 320€ 7 320€ 7 320€
028
A.I.2.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
-34€ -34€ -34€ -34€ -34€
029
A.II.
Kapitálové fondy
66€ 66€ 66€ 5 888€ 5 888€
030
A.III.
Fondy zo zisku
5 822€ 5 822€ 5 822€
031
A.IV.
Oceňovacie rozdiely
032
A.V.
Nerozdelený zisk alebo neuhradená strata minulých rokov
-49 444€ -37 973€ -19 652€ -3 336€ -21 226€
033
A.VI.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(026+029+030
+031+032+034)]
-37 452 € -11 472 € -18 320 € -16 314 € 17 889 €
034
B.
Záväzky
[35+36+37+38+43+44+45]
101 842 € -176 285 € 86 392 € -113 712 € 104 191 €
035
B.I.
Dlhodobé záväzky okrem rezerv a úverov
4 858€ 10 012€ 9 703€
036
B.II.
Dlhodobé rezervy
037
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
038
B.IV.
Krátkodobé záväzky okrem rezerv, úverov a výpomoci súčet
[39 až 42]
101 842 € -179 761 € 78 500 € -126 324 € 91 927 €
039
B.IV.1.
Krátkodobé záväzky z obchodného styku súčet
211€ 623€ 115€ 251€ -69€
040
B.IV.2.
Záväzky voči zamestnancom a zo sociálneho poistenia
3 407€ 5 503€ 5 329€ 5 474€ 5 753€
041
B.IV.3.
Daňové záväzky a dotácie
5 077€ -258 869€ 360€
042
B.IV.4.
Ostatné krátkodobé záväzky
93 147€ 72 982€ 72 696€ -132 049€ 86 243€
043
B.V.
Krátkodobé rezervy
3 476€ 3 034€ 2 600€ 2 561€
044
B.VI.
Bežné bankové úvery
045
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci