Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
60 626 221 € 58 899 145 € 59 922 264 € 60 169 868 € 59 398 159 € 58 283 249 € 52 488 672 € 51 788 990 € 51 481 252 € 49 909 487 € 48 936 731 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
54 033 846 € 56 482 368 € 56 743 800 € 56 948 578 € 56 517 568 € 55 584 129 € 49 934 742 € 49 187 200 € 48 883 399 € 46 982 304 € 46 043 767 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
597 105 € 255 056 € 270 921 € 316 369 € 487 650 € 534 056 € 683 956 € 619 919 € 618 573 € 401 451 € 432 844 €
012
A.II.1
Pozemky
86 739€ 86 739€ 55 274€ 55 274€ 55 274€ 308 373€ 308 373€ 303 117€ 289 095€ 46 472€ 46 472€
013
A.II.2
Stavby
74 083€ 84 119€ 107 490€ 133 630€ 159 770€ 185 913€ 212 810€ 239 723€ 266 636€ 293 549€ 338 810€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
293 242€ 6 747€ 5 174€ 6 416€ 7 658€ 8 900€ 10 142€ 11 384€ 12 626€ 13 868€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€ 30 870€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
112 171€ 46 581€ 72 113€ 90 179€ 234 078€ 121 761€ 34 825€ 19 346€ 16 692€ 16 692€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
53 436 741 € 56 227 312 € 56 472 879 € 56 632 209 € 56 029 918 € 55 050 073 € 49 250 786 € 48 567 281 € 48 264 826 € 46 580 853 € 45 610 923 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
53 381 041€ 56 171 612€ 56 417 179€ 56 576 509€ 55 974 218€ 54 994 373€ 49 195 086€ 48 511 581€ 48 209 126€ 46 525 153€ 45 555 223€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€ 55 700€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
6 590 209 € 2 416 777 € 3 178 464 € 3 221 290 € 2 880 591 € 2 699 120 € 2 553 793 € 2 602 591 € 2 597 500 € 2 927 183 € 2 892 964 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
162 911 € 209 023 € 217 324 € 332 206 € 314 633 € 132 011 € 3 865 € 3 865 € 3 865 € 3 865 € 3 865 €
035
B.I.1
Materiál
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
162 911€ 209 023€ 217 324€ 332 206€ 314 633€ 132 011€ 3 865€ 3 865€ 3 865€ 3 865€ 3 865€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
4 528 146 € 670 389 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 614 396 € 1 606 960 € 1 822 857 € 1 812 346 € 1 887 875 € 1 408 485 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
3 601 796 € 667 196 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 429 € 720 801 € 833 242 € 833 242 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
3 601 796€ 667 196€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 429€ 720 801€ 833 242€ 833 242€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
926 350€ 3 193€ 893 967€ 893 967€ 893 967€ 893 967€ 886 531€ 1 102 428€ 1 091 545€ 1 054 633€ 575 243€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 340 062 € 1 312 331 € 459 345 € 474 417 € 430 898 € 438 969 € 443 349 € 329 908 € 178 857 € 330 576 € 700 770 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
65 270 € 69 251 € 69 056 € 114 052 € 63 928 € 79 057 € 72 770 € 78 090 € 79 277 € 230 941 € 601 190 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
4 001€ 4 840€ 3 955€ 103€ 123€ 156€ 176€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
61 269€ 64 411€ 65 101€ 113 949€ 63 805€ 78 901€ 72 594€ 78 090€ 79 277€ 230 941€ 601 190€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 961€ 30 377€ 11 469€ 12 807€ 55€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
1 272 831€ 1 243 080€ 359 912€ 360 365€ 366 970€ 359 912€ 359 110€ 239 011€ 99 580€ 99 580€ 99 580€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
559 090 € 225 034 € 887 399 € 800 271 € 520 664 € 513 744 € 499 619 € 445 961 € 602 432 € 704 867 € 779 844 €
072
B.V.1.
Peniaze
1 666€ 1 162€ 559€ 766€ 964€ 871€ 365€ 420€ 401€ 1 024€ 1 184€
073
B.V.2.
Účty v bankách
557 424€ 223 872€ 886 840€ 799 505€ 519 700€ 512 873€ 499 254€ 445 541€ 602 031€ 703 843€ 778 660€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 166 € 0 € 137 € -801 € 353 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
137€ 6€ 353€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
2 166€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
-807€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
60 626 221 € 58 899 145 € 59 922 264 € 60 169 868 € 59 398 159 € 58 283 249 € 52 488 672 € 51 788 990 € 51 481 252 € 49 909 487 € 48 936 731 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
59 669 713 € 56 444 643 € 56 627 642 € 56 780 603 € 55 995 343 € 54 984 920 € 51 848 312 € 51 161 307 € 50 834 073 € 49 217 903 € 48 239 559 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 11 463 € 6 640 € 6 640 € 6 639 €
082
A.I.1
Základné imanie
11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 11 463€ 6 640€ 6 640€ 6 639€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 € 60 562 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€ 60 562€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
21 856 305 € 24 646 876 € 24 892 442 € 25 051 773 € 24 449 482 € 23 469 637 € 20 336 190 € 19 652 685 € 19 350 230 € 17 666 257 € 16 696 327 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
21 856 305€ 24 646 876€ 24 892 442€ 25 051 773€ 24 449 482€ 23 469 637€ 20 336 190€ 19 652 685€ 19 350 230€ 17 666 257€ 16 696 327€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
31 725 742 € 31 163 176 € 31 656 805 € 31 473 836 € 31 443 259 € 31 440 097 € 31 436 597 € 31 416 642 € 31 363 861 € 31 476 032 € 31 459 544 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
31 725 742€ 31 163 176€ 31 656 805€ 31 473 836€ 31 443 259€ 31 440 097€ 31 436 597€ 31 416 642€ 31 363 861€ 31 476 032€ 31 459 544€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
6 015 641 € 562 566 € 6 370 € 182 969 € 30 577 € 3 161 € 3 500 € 19 955 € 52 780 € 8 412 € 16 487 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
956 508 € 2 454 502 € 3 294 622 € 3 389 265 € 3 402 816 € 3 298 329 € 640 360 € 627 683 € 647 179 € 691 584 € 697 172 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
0 € 0 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
0 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
0 € 0 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
941 214 € 2 440 598 € 3 280 718 € 3 369 381 € 3 320 008 € 3 285 689 € 627 720 € 615 043 € 634 539 € 678 944 € 684 532 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
607 548 € 606 394 € 605 510 € 684 897 € 616 214 € 613 527 € 622 475 € 604 192 € 607 468 € 662 100 € 665 120 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
2 887€ 0€ 0€ 4 089€ 6 531€ 6 379€ 6 630€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
604 661€ 606 394€ 605 510€ 680 808€ 609 683€ 607 148€ 615 845€ 604 192€ 607 468€ 662 100€ 665 120€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
1 736 172€ 2 665 844€ 2 665 844€ 2 665 844€ 2 665 844€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
3 039€ 18 032€ 9 364€ 18 640€ 37 950€ 6 318€ 5 245€ 10 851€ 27 071€ 16 844€ 19 412€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
330 627€ 80 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
15 294 € 13 904 € 13 904 € 19 884 € 82 808 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 € 12 640 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
15 294€ 13 904€ 13 904€ 19 884€ 82 808€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€ 12 640€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
0 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé