Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

ŠPED - TRANS, spoločnosť s ručením obmedzeným

2023 2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2023
31.12.2023
01.01.2022
31.12.2022
01.01.2021
31.12.2021
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
256 003€ 273 775€ 296 613€ 975 423€ 284 807€ 122 277€ 114 674€ 131 656€ 178 950€ 140 955€ 140 723€
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
214 531 € 817 142 € 272 027 € 950 649 € 260 218 € 100 764 € 98 445 € 108 848 € 141 926 € 140 831 € 143 234 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
60 646€ 170 623€ 221 040€ 911 055€ 195 025€
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
153 257€ 59 733€ 50 987€ 39 330€ 65 193€ 97 585€ 98 203€ 108 648€ 140 626€ 140 831€ 140 723€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
3 178€ 200€ 200€ 1 300€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
628€ 586 786€ 264€ 1€ 42€ 2 511€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
220 318 € 278 738 € 290 341 € 760 648 € 227 867 € 121 162 € 109 394 € 106 262 € 108 930 € 124 847 € 137 183 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
71 599€ 126 200€ 212 705€ 678 981€ 136 933€
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
5 627€ 6 538€ 4 400€ 3 643€ 4 937€ 7 846€ 7 034€ 6 744€ 8 944€ 8 901€ 8 229€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
67 329€ 118 443€ 43 229€ 47 450€ 56 254€ 61 518€ 70 702€ 66 805€ 68 768€ 66 619€ 68 016€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
0 €
16
E.1.
Mzdové náklady
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
19
E.4.
Sociálne náklady
20
F.
Dane a poplatky
2 756€ 2 246€ 1 987€ 2 136€ 1 598€ 1 577€ 1 838€ 1 961€ 1 707€ 1 662€ 1 664€
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
64 073€ 24 673€ 27 382€ 27 382€ 27 385€ 28 139€ 28 155€ 28 155€ 28 155€ 46 297€ 45 580€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
64 073€ 24 673€ 27 382€ 27 382€ 27 385€ 28 139€ 28 155€ 28 155€ 28 155€ 46 297€ 45 580€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
16 692€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-217€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
8 934€ 638€ 638€ 1 273€ 760€ 5 390€ 1 665€ 2 597€ 1 356€ 1 368€ 13 694€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
-5 787 € 538 404 € -18 314 € 190 001 € 32 351 € -20 398 € -10 949 € 2 586 € 32 996 € 15 984 € 6 051 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
69 348 € -20 825 € 11 693 € 220 311 € 62 094 € 28 221 € 20 467 € 35 099 € 62 914 € 65 311 € 64 478 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
6 036 155 € 43 419 € 25 087 € 25 038 € 25 006 € 25 006 € 16 678 € 22 996 € 38 371 € 689 € 20 271 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
5 993 123 €
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
5 993 123€
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
42 100 € 43 419 € 24 586 € 25 038 € 24 589 € 24 592 € 16 271 € 22 808 € 37 024 € 124 € 20 271 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
3 194€ 17 529€ 17 529€ 24 586€ 24 586€ 10 093€ 22 768€
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42 100€ 40 225€ 7 057€ 7 509€ 3€ 6€ 6 178€ 40€ 37 024€ 124€ 20 271€
42
XII.
Kurzové zisky
932€ 501€ 0€ 417€ 414€ 407€ 188€ 1 347€ 565€
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
8 372 € 2 624 € 32 € 0 € 454 € 1 108 € 140 € 80 € 1 226 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
8 372 € 2 624 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
8 372€ 2 624€
52
O.
Kurzové straty
32€ 54€ 1 078€ 79€ 909€
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
400€ 30€ 140€ 1€ 317€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
6 027 783 € 40 795 € 25 055 € 25 038 € 25 006 € 24 552 € 15 570 € 22 996 € 38 231 € 609 € 19 045 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
6 021 996 € 579 199 € 6 741 € 215 039 € 57 357 € 4 154 € 4 621 € 25 582 € 71 227 € 16 593 € 25 096 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
6 355 € 16 633 € 371 € 32 070 € 26 780 € 993 € 1 121 € 5 627 € 18 447 € 8 181 € 8 609 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
6 355€ 16 633€ 371€ 32 070€ 26 780€ 993€ 1 121€ 5 627€ 18 447€ 8 181€ 8 609€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
6 015 641 € 562 566 € 6 370 € 182 969 € 30 577 € 3 161 € 3 500 € 19 955 € 52 780 € 8 412 € 16 487 €