Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
13 492 070 € 13 103 580 € 16 525 049 € 12 757 132 € 11 131 808 € 10 378 451 € 9 197 143 € 6 773 589 € 6 516 336 € 8 481 864 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
850 664 € 1 045 353 € 1 048 910 € 892 001 € 490 333 € 367 615 € 423 795 € 496 716 € 448 996 € 456 604 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
11 029 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
11 029€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
839 635 € 1 045 353 € 1 048 910 € 892 001 € 490 333 € 367 615 € 423 795 € 496 716 € 448 996 € 456 604 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
216 224€ 251 158€ 91 336€ 116 958€ 142 580€ 168 202€ 193 824€ 219 446€ 245 068€ 270 690€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
605 794€ 719 870€ 821 358€ 764 948€ 343 024€ 193 942€ 223 758€ 270 244€ 195 758€ 176 600€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
17 617€ 12 928€ 3 245€ 3 987€ 4 729€ 5 471€ 6 213€ 7 026€ 8 170€ 9 314€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
61 397€ 132 971€ 6 108€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
12 624 016 € 12 044 536 € 15 457 618 € 11 821 341 € 10 630 342 € 9 999 140 € 8 758 769 € 6 261 252 € 6 054 092 € 8 010 169 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
2 368 183 € 1 692 072 € 1 826 228 € 1 799 720 € 1 930 526 € 1 476 244 € 1 639 137 € 1 721 390 € 1 094 963 € 1 203 920 €
032
B.I.1
Materiál
614€ 1 953€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
2 368 183€ 1 692 072€ 1 826 228€ 1 799 720€ 1 930 526€ 1 475 630€ 1 639 137€ 1 721 390€ 1 093 010€ 1 203 920€
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
4 242 € 11 594 € 18 186 € 19 562 € 11 010 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
4 242€ 11 594€ 18 186€ 19 562€ 11 010€
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
8 139 187 € 7 561 175 € 13 396 739 € 9 842 310 € 8 625 863 € 8 428 688 € 6 948 308 € 3 894 083 € 2 109 977 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
7 707 557€ 7 308 835€ 13 171 802€ 9 722 585€ 8 386 934€ 8 090 968€ 6 606 920€ 3 586 622€ 1 391 950€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
171 969€ 219 938€ 592€ 19 362€ 319€ 212 305€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
259 661€ 252 340€ 4 999€ 119 133€ 219 567€ 337 401€ 341 388€ 307 461€ 505 722€ 516 168€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
2 112 404 € 2 779 695 € 216 465 € 159 749 € 62 943 € 94 208 € 171 324 € 645 779 € 2 849 152 € 905 317 €
056
B.IV.1
Peniaze
10 255€ 14 352€ 40 869€ 51 710€ 27 939€ 39 707€ 38 287€ 95 689€ 100 134€ 82 269€
057
B.IV.2
Účty v bankách
2 102 149€ 2 765 343€ 175 596€ 108 039€ 35 004€ 54 501€ 133 037€ 550 090€ 2 749 018€ 823 048€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
17 390 € 13 691 € 18 521 € 43 790 € 11 133 € 11 696 € 14 579 € 15 621 € 13 248 € 15 091 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
12 641€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
8 567€ 12 553€ 37 359€ 11 133€ 5 667€ 8 300€ 9 482€ 7 780€ 9 727€
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 749€ 5 124€ 5 968€ 6 431€ 6 029€ 6 279€ 6 139€ 5 468€ 5 364€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
13 492 070 € 13 103 580 € 16 525 049 € 12 757 132 € 11 131 808 € 10 378 451 € 9 197 143 € 6 773 589 € 6 516 336 € 8 481 864 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
3 808 300 € 4 046 786 € 2 098 859 € 2 870 129 € 2 610 069 € 2 737 130 € 2 593 014 € 2 399 884 € 2 054 413 € 2 954 397 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 € 6 972 €
069
A.I.1
Základné imanie
6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€ 6 972€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 € 564 823 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€ 564 823€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 € 699 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€ 699€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 € 1 264 715 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€ 1 264 715€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
1 971 091 € 2 209 577 € 261 650 € 1 032 920 € 772 860 € 899 921 € 755 805 € 562 675 € 217 204 € 1 117 188 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
9 683 770 € 9 049 664 € 14 404 496 € 9 849 230 € 8 469 947 € 7 606 760 € 6 538 865 € 4 294 935 € 4 461 923 € 5 526 508 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
241 944 € 155 804 € 151 867 € 23 762 € 23 637 € 20 617 € 20 587 € 30 150 € 27 404 € 420 780 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
25 351€ 24 824€ 20 887€ 20 072€ 23 637€ 20 617€ 20 587€ 30 150€ 27 404€ 420 780€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
216 593€ 130 980€ 130 980€ 3 690€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
66 708 € 130 285 € 78 855 € 40 320 € 49 400 € 69 729 € 48 785 € 54 012 € 54 196 € 44 479 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
11 618€ 11 618€ 11 618€ 11 618€
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
1 129€ 1 510€ 366€ 1 497€ 3 515€ 417€ 497€ 461€ 456€ 324€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
65 579€ 128 775€ 78 489€ 38 823€ 45 885€ 69 312€ 36 670€ 41 933€ 42 122€ 32 537€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
9 375 118 € 8 763 575 € 10 389 506 € 8 841 750 € 7 737 697 € 6 859 659 € 5 524 671 € 4 210 773 € 4 380 323 € 5 061 249 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
4 863 429€ 5 171 306€ 5 290 948€ 4 528 350€ 3 831 821€ 4 166 811€ 2 991 408€ 2 583 493€ 1 940 217€ 3 143 143€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
250€ 257€ 2 235€ 17 504€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
4 186 535€ 2 858 176€ 4 870 578€ 3 937 658€ 3 209 798€ 2 537 668€ 2 004 997€ 1 442 322€ 2 346 991€ 1 568 163€
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
135 552€ 24 040€ 23 075€ 76 927€ 390 676€ 15 701€ 18 183€ 19 835€ 18 548€ 32 474€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
49 049€ 18 418€ 18 236€ 16 543€ 32 092€ 11 872€ 13 581€ 11 778€ 12 363€ 11 857€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
127 959€ 686 902€ 184 832€ 271 888€ 267 003€ 122 033€ 191 796€ 152 964€ 59 895€ 286 972€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
12 594€ 4 733€ 1 837€ 10 384€ 6 307€ 5 574€ 304 456€ 124€ 74€ 1 136€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
3 784 268 € 943 398 € 659 213 € 656 755 € 944 822 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
3 784 268€ 943 398€ 659 213€ 656 755€ 944 822€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
7 130 € 21 694 € 37 773 € 51 792 € 34 561 € 65 264 € 78 770 € 959 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé
7 130€ 21 694€ 37 773€ 51 792€ 34 561€ 65 264€ 78 770€ 959€