Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
01.01.2012
31.12.2012
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
14 897 948€ 14 251 154€ 13 188 719€ 12 861 690€ 12 025 418€ 11 518 052€ 8 741 888€ 6 436 980€ 5 932 231€ 12 257 575€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
9 819 510€ 9 373 397€ 8 632 703€ 8 021 010€ 7 398 564€ 7 446 318€ 6 009 676€ 4 525 777€ 4 301 425€ 6 861 291€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
5 078 438 € 4 877 757 € 4 556 016 € 4 840 680 € 4 626 854 € 4 071 734 € 2 732 212 € 1 911 203 € 1 630 806 € 5 396 284 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
349 135 € 415 886 € 370 203 € 276 853 € 347 618 € 309 015 € 311 304 € 248 181 € 171 367 € 1 442 401 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
349 135€ 415 886€ 370 203€ 276 853€ 347 618€ 309 015€ 311 304€ 248 181€ 171 367€ 1 442 401€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
1 312 162 € 1 564 855 € 2 979 893 € 2 753 710 € 2 718 258 € 3 003 101 € 1 598 766 € 940 570 € 1 137 613 € 4 771 652 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
493 809€ 535 716€ 380 938€ 367 212€ 372 901€ 132 832€ 164 890€ 213 257€ 287 902€ 461 898€
10
B.2
Služby
818 353€ 1 029 139€ 2 598 955€ 2 386 498€ 2 345 357€ 2 870 269€ 1 433 876€ 727 313€ 849 711€ 4 309 754€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
4 115 411 € 3 728 788 € 1 946 326 € 2 363 823 € 2 256 214 € 1 377 648 € 1 444 750 € 1 218 814 € 664 560 € 2 067 033 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
1 192 712 € 1 538 424 € 776 126 € 749 164 € 1 165 143 € 590 801 € 605 204 € 578 028 € 557 714 € 620 888 €
13
C.1
Mzdové náklady
780 767€ 1 088 593€ 440 538€ 452 210€ 853 417€ 321 584€ 319 194€ 342 542€ 325 328€ 301 246€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 150 000€ 160 000€ 110 000€ 110 000€ 209 960€
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
248 753€ 285 537€ 176 376€ 137 698€ 150 448€ 111 870€ 118 531€ 114 390€ 114 151€ 102 052€
16
C.4
Sociálne náklady
13 192€ 14 294€ 9 212€ 9 256€ 11 278€ 7 347€ 7 479€ 11 096€ 8 235€ 7 630€
17
D
Dane a poplatky
7 460€ 6 733€ 8 886€ 8 763€ 8 815€ 9 980€ 9 823€ 9 623€ 8 670€ 11 125€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
272 445€ 277 758€ 252 118€ 200 715€ 125 802€ 114 229€ 116 701€ 107 928€ 96 611€ 98 928€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
31 169€ 9 750€ 17 120€ 4 000€ 10 419€ 2 917€ 292€ 4 874€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
44 985€ 3 854€ 1 909€ 21 684€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-92 314€ -558 873€ 496 497€ 31 248€ 35 171€ 49 593€ 46 867€ 34 466€ -56 115€ 74 979€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 549 377€ 1 487 461€ 299 257€ 4 749 388€ 4 733 650€ 7 145 305€ 429 622€ 252 367€ 395 674€ 283 674€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
1 697 301€ 941 749€ 276 053€ 4 718 758€ 4 635 550€ 6 545 519€ 73 378€ 47 172€ 178 266€ 142 467€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
2 573 368 € 3 016 354 € 451 114 € 1 408 563 € 1 019 383 € 1 201 566 € 1 022 399 € 696 881 € 275 380 € 1 407 194 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
1 981€ 4 882€ 4 741€ 4 509€ 13 176€ 15 284€ 8 311€
39
N
Nákladové úroky
3 515€ 30 967€ 58 083€ 10 340€ 4 755€ 15 877€ 15 600€ 3 011€ 3 040€ 2 506€
40
XI.
Kurzové zisky
3 512€ 4 194€ 8 933€ 150€ 17 412€ 666€ 877€ 2 303€ 2 869€ 3 798€
41
O
Kurzové straty
1 809€ 7 632€ 786€ 2 720€ 7 728€ 8 768€ 11 218€ 3 624€ 5 317€ 7 055€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
25 725€ 26 423€ 14 460€ 13 271€ 8 586€ 6 232€ 6 185€ 2 772€ 4 069€ 17 004€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
-27 537 € -60 828 € -64 396 € -24 200 € 1 225 € -25 470 € -27 617 € 6 072 € 5 727 € -14 456 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
2 545 831 € 2 955 526 € 386 718 € 1 384 363 € 1 020 608 € 1 176 096 € 994 782 € 702 953 € 281 107 € 1 392 738 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
574 740 € 745 949 € 125 068 € 351 443 € 247 748 € 276 175 € 238 977 € 140 278 € 63 903 € 275 550 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
567 388€ 739 357€ 123 691€ 359 996€ 258 758€ 276 175€ 238 977€ 63 903€ 275 550€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
7 352€ 6 592€ 1 377€ -8 553€ -11 010€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
1 971 091 € 2 209 577 € 261 650 € 1 032 920 € 772 860 € 899 921 € 755 805 € 562 675 € 217 204 € 1 117 188 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
2 545 831 € 2 955 526 € 386 718 € 1 384 363 € 1 020 608 € 1 176 096 € 994 782 € 702 953 € 281 107 € 1 392 738 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
1 971 091 € 2 209 577 € 261 650 € 1 032 920 € 772 860 € 899 921 € 755 805 € 562 675 € 217 204 € 1 117 188 €