Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť všetky riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
1 845 774 € 2 465 296 € 2 623 305 € 2 393 405 € 2 017 606 € 1 530 562 € 1 193 595 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
205 553 € 247 726 € 326 080 € 261 518 € 272 050 € 291 881 € 323 206 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
625 € 3 125 € 14 025 € 24 925 € 25 200 € 33 600 € 42 000 €
005
A.I.2
Software
8 400€ 16 800€ 25 200€ 33 600€ 42 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
625€ 3 125€ 5 625€ 8 125€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
195 503 € 234 900 € 301 993 € 226 531 € 236 887 € 248 376 € 270 694 €
012
A.II.1
Pozemky
31 616€ 31 616€ 31 616€ 31 616€ 200€ 200€ 200€
013
A.II.2
Stavby
163 887€ 174 216€ 184 546€ 194 876€ 236 622€ 247 737€ 269 968€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
29 068€ 85 831€ 39€ 65€ 439€ 526€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
9 425 € 9 701 € 10 062 € 10 062 € 9 963 € 9 905 € 10 512 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
9 425€ 9 701€ 10 062€ 10 062€ 9 963€ 28 269€ 28 876€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
-18 364€ -18 364€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
1 614 591 € 2 106 492 € 2 270 144 € 2 103 824 € 1 710 191 € 1 202 274 € 772 964 €
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
1 585 254 € 2 085 630 € 2 261 582 € 2 087 898 € 1 667 797 € 1 196 846 € 764 578 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
1 526 877 € 1 949 582 € 2 218 183 € 2 031 090 € 1 605 463 € 877 098 € 534 908 €
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 526 877€ 1 949 582€ 2 218 183€ 2 031 090€ 1 605 463€ 877 098€ 534 908€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
252 037€ 111 719€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
11 048€ 30 369€ 11 994€ 27 292€ 10 082€ 1 146€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
47 329€ 105 679€ 43 399€ 44 814€ 35 042€ 57 629€ 116 805€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
29 337 € 20 862 € 8 562 € 15 926 € 42 394 € 5 428 € 8 386 €
072
B.V.1.
Peniaze
6 768€ 14 405€ 6 870€ 2 237€ 13 819€ 5 404€ 4 805€
073
B.V.2.
Účty v bankách
22 569€ 6 457€ 1 692€ 13 689€ 28 575€ 24€ 3 581€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
25 630 € 111 078 € 27 081 € 28 063 € 35 365 € 36 407 € 97 425 €
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
25 630€ 111 078€ 27 081€ 28 063€ 35 365€ 36 407€ 28 179€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
69 246€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
1 845 774 € 2 465 296 € 2 623 305 € 2 393 405 € 2 017 606 € 1 530 562 € 1 193 595 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
-1 010 793 € 696 070 € 670 406 € 549 570 € 472 463 € 394 028 € 231 373 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 € 6 640 €
082
A.I.1
Základné imanie
6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€ 6 640€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 € 332 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€ 332€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 627 € -6 685 € -6 078 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
-6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 627€ -6 685€ -6 078€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
-209 666 € 670 061 € 549 224 € 472 119 € 393 741 € 230 479 € 168 798 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
-209 666€ 670 061€ 549 224€ 472 119€ 393 741€ 230 479€ 168 798€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-801 472 € 25 664 € 120 837 € 77 106 € 78 377 € 163 262 € 61 681 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
2 414 161 € 1 433 435 € 1 654 586 € 1 527 723 € 1 320 343 € 920 712 € 787 668 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
998 € 904 € 817 € 893 € 576 € 360 € 337 €
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
998€ 904€ 817€ 893€ 576€ 360€ 337€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
1 334 817 € 325 001 € 492 918 € 372 006 € 190 984 € 298 479 € 315 710 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
1 279 689 € 202 703 € 382 772 € 279 237 € 101 233 € 259 074 € 271 031 €
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
1 279 689€ 202 703€ 382 772€ 279 237€ 101 233€ 259 074€ 271 031€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
2 000€ 33 920€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
10 704€ 11 695€ 10 027€ 10 668€ 9 694€ 12 368€ 13 590€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
6 434€ 6 939€ 5 897€ 6 363€ 5 802€ 5 768€ 4 586€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
4 896€ 1 340€ 12 099€ 818€ 1 403€ 1 198€ 5 466€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
31 094€ 68 404€ 82 123€ 74 920€ 72 852€ 20 071€ 21 037€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
8 636 € 10 392 € 10 348 € 14 279 € 12 287 € 15 063 € 8 255 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
8 636€ 10 392€ 10 348€ 14 279€ 12 287€ 15 063€ 8 255€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
1 069 710€ 1 097 138€ 1 150 503€ 1 140 545€ 1 116 496€ 606 810€ 463 366€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
442 406 € 335 791 € 298 313 € 316 112 € 224 800 € 215 822 € 174 554 €
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
442 406€ 335 791€ 298 313€ 316 112€ 224 800€ 215 822€ 174 554€