Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VUJE, a.s.

Údaje z Obchodného registra spoločnosti VUJE, a.s.

 • Názov VUJE, a.s.
 • IČO 31450474
 • DIČ 2020392539
 • IČ DPH SK2020392539 podľa §4
 • Sídlo Okružná 5, 918 64 Trnava
 • Dátum vzniku 21. apríla 1994, Obchodný register Okresného súdu Trnava, oddiel: Sa, vložka č. 164/T
 • Základné imanie Podľa ORSR: 3 032 820 € / splatené 3 032 820 €
  Podľa účtovnej závierky: 3 032 820 €
 • Historický názov VÚJE Trnava, a.s. - inžinierska, projektová a výskumná organizácia
  (platné do 9. júla 2004 )
  Výskumný ústav jadrových elektrární Trnava a.s.
  (platné do 27. júla 2000 )

Šetrite čas a pracujte s podaniami z Obchodného registra hromadne s FinStat Premium

 1. Pridajte si do monitoringu až do 60 000 firiem
  • automaticky dostanete emailovú notifikáciu o každom novom podaní, nemusíte tak ručne kontrolovať každú firmu zvlášť
 2. Vyhľadávajte, filtrujte a exportujte podania sledovaných firiem vo Vašom konte
  • na časovej osi chronologicky zoradené udalosti obchodných partnerov s možnosťou vyhľadávania, filtrovania a exportu udalostí firiem do CSV
 3. Exportujte vždy aktuálne údaje o vašich obchodných partneroch do Excelu
  • aktuálne názvy, adresy a SK NACE spoločností, mená a adresy štatutárov spolu s finančnými údajmi získate v jednom CSV súbore

Viac informácií o FinStat PREMIUM

Predmety podnikania
Názov Vznik
analýzy vlastností kontaminovaných i aktivovaných materiálov z prostredia primárneho okruhu jadrových elektrární 24.7.2008
automatizované spracovanie dát 26.6.2001
certifikácia produktov - vybrané zariadenia pre jadrové elektrárne 24.7.2008
činnosť stavbyvedúceho - pozemné stavby 27.7.2000
činnosť stavebného dozoru - pozemné stavby 27.7.2000
činnosť stavebného dozoru: technologické zariadenia stavieb-zariadenia strojárskej výroby a strojárenské technológie, technologické zariadenia stavieb-energetické zariadenia a siete, technické vybavenie stavieb-elektroinštalácie silové, technické vybavenie stavieb-vykurovanie a zdroje tepla, pozemné stavby 1.4.1999
diagnostika výkonových transformátorov a elektrických prvkov elektrizačnej prenosovej sústavy 13.7.2012
expertízna a poradenská činnosť v oblasti analýz porúch konštrukčných materiálov jadrových a klasických energetických zariadení 24.7.2008
expertízne merania v elektrických inštaláciách a zariadeniach 17.9.2004
faktoring a forfaiting 17.9.2004
filtrácia izolačných olejov z výroby a ich úprava v transformátoroch 24.7.2008
inžinierska činnosť v oblasti energetiky s príslušnými nadväzujúcimi zariadeniami, celkami a činnosťami 1.4.1999
inžinierska činnosť v údržbe, servise a prevádzke elektrorozvodných sietí a transformovní 24.7.2008
konštruovanie vyhradených technických zariadení elektrických 18.7.2006
kovoobrábanie 6.9.2002
kúpa tovaru za účelom jeho predaja konečnému spotrebiteľovi (maloobchod), alebo za účelom jeho predaja iným prevádzkovateľom živnosti (veľkoobchod) v rozsahu voľnej živnosti 11.4.1996
kvalifikácia systémov nedeštruktívneho skúšania primárnych komponentov JE a analýza nameraných dát pri prevádzkovom mechanizovanom nedeštruktívnom skúšaní vírivými prúdmi a utrazvukom 24.7.2008
leasingová činnosť v rozsahu voľnej živnosti 17.9.2004
modernizácia, rekonštrukcia a investičná výstavba v oblasti rozvodu elektrickej energie 17.9.2004
montáž a opravy meracej a regulačnej techniky 11.4.1996
montáž, rekonštrukcia a údržba vyhradených technických zariadení tlakových 24.7.2008
normotvorná činnosť 17.9.2004
odber, skladovanie a používanie zdrojov ionizujúceho žiarenia na nedeštruktívnu kontrolu materiálov, poskytovanie služieb monitorovania ionizujúceho žiarenia na pracovisku a v jeho okolí na účely hodnotenia ožiarenia osôb, meranie povrchovej rádioaktívnej kontaminácie pri zvýšenom gama pozadí pomocou priameho párového merania celkovej beta aktivity povrchovej kontaminácie 11.7.2009
odborné činnosti vo výstavbe v kategórii Technické, technologické a energetické vybavenie stavieb 18.7.2006
odborné školenia a výcvik ostatných pracovníkov energetiky a priemyslu na simulátoroch elektrizačnej sústavy v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
oprava, údržba vyhradených elektrických zariadení a výroba rozvádzačov nízkeho napätia 6.9.2002
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení tlakových 24.7.2008
overovanie určených meradiel 20.3.2003
poradenská a konzultačná činnosť v elektrotechnike 18.7.2006
poradenská a konzultačná činnosť v energetike 18.7.2006
poradenská a konzultačná činnosť v oblasti diagnostiky energetického zariadenia 24.7.2008
poradenská činnosť pre obchod s elektrickou energiou a rozvod elektriny, služby v oblasti spoľahlivosti a kvality dodávky elektriny,vypracovanie štúdií, analýz a výpočtov pre rozvod elektriny, výpočty efektívnosti investícií v rozvode elektriny, merania a vypracovanie typových diagramov, dodávky, vypracovanie analýz a spracovanie údajov pre regulačné výkazníctvo 17.9.2004
poskytovanie poradenstva pri zavádzaní systémov manažérstva a zavádzanie systémov manažérstva 20.10.2005
poskytovanie služieb spojených s obsluhou a údržbou elektrických staníc 24.7.2008
poskytovanie software - predaj hotových programov na základe dohody s autorom 26.6.2001
prekladateľská a tlmočnícka činnosť (prekladateľské a tlmočnícke úkony písané a ústne nemôžu byť podkladom pre právny úkon, resp. konanie pred štátnymi orgánmi) 23.12.2003
prenájom hnuteľných vecí, na ktoré sa nevyžaduje zvláštne povolenie 20.3.2003
prenájom nehnuteľností vrátane poskytovania základných služieb a doplnkových činností (čistiace a upratovacie práce, prenájom strojov a zariadení) 20.3.2003
preprava rádioaktívnych žiaričov, rádioaktívnych vzoriek, rádioaktívne kontaminovaných zariadení, predmetov a materiálov potrebných pri vykonávaní činností vedúcich k ožiareniu a činností dôležitých z hľadiska radiačnej ochrany po cestných komunikáciách 11.7.2009
prevádzkovanie akreditovaného kalibračného laboratória meradiel teploty a tlaku 3.5.2017
prevádzkovanie akreditovaného laboratória kvalifikácie zariadení 13.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného laboratória-štrukturálne analýzy materiálov 13.4.1999
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória - skúšky transformátorových izolačných olejov 13.7.2012
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória elektromagnetických polí 24.7.2008
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória chemických režimov a fyzikálno-chemických analýz 24.7.2008
prevádzkovanie kalibračného laboratória prístrojových meracích transformátorov 13.7.2012
príprava pracovísk na monitorovanie, triedenie a spracovanie kontaminovaných zemín v areáli JE A-1 a riadenie prác pri príprave pracovísk 11.7.2009
projektovanie elektrických zariadení 11.4.1996
projektovanie stavieb - pozemné stavby 27.7.2000
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn a bleskozvody, elektrické slaboprúdové zariadenia a rozvody, systémy riadenia a merania 27.7.2000
projektovanie stavieb - technické vybavenie stavieb - elektrické silové zariadenia a rozvody nn, vn a bleskozvody, elektrické oznamovacie zariadenia a rozvody 27.7.2000
reprografické práce 17.7.2007
revízia vyhradených elektrických zariadení 6.9.2002
riadenie montáže optických komunikačných sietí 17.9.2004
spracovanie faktografických informácií a poskytovanie informačných služieb v oblasti zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
sprostredkovateľská činnosť (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 17.9.2004
školenie a výcvik dispečerov elektrizačnej sústavy na všetkých stupňoch riadenia v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
školenie a výcvik manipulantov elektrických staníc prenosovej sústavy a distribučných sústav v rozsahu voľnej živnosti 17.7.2007
školiteľská činnosť v oblasti bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách spúšťania vlastnej prevádzky a vyraďovania zdrojov energie a tepla (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
školiteľská činnosť v oblasti prác na zariadeniach pod elektrickým napätím 30.10.2000
technik požiarnej ochrany 6.9.2002
testovanie sorpčných materiálov vzduchotechnických systémov a systémov spracovania plynných odpadov 7.6.2013
ubytovacie služby - hotel 11.4.1996
ubytovacie služby - hotel ** 11.4.1996
údržba a opravy manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení 24.7.2008
uskutočňovanie inžinierskych stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 6.9.2002
uskutočňovanie pozemných stavieb a ich zmien, stavebných úprav a udržiavacích prác 6.9.2002
verejné stravovanie - reštaurácia 11.4.1996
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
05.1 Výchova a vzdelávanie elektrotechnikov, samostatných elektrotechnikov a elektrotechnikov na riadenie činností alebo na riadenie prevádzky
17.7.2012
výchova a vzdelávanie v oblasti ochrany práce v rozsahu:
05.2 Výchova a vzdelávanie revíznych technikov vyhradených technických zariadení elektrických
17.7.2012
výkon činnosti stavbyvedúceho:
technické vybavenie stavieb - vykurovanie a zdroje tepla
technologické vybavenie stavieb - energetické zariadenia a siete
7.7.2021
výkon, vývoj a tvorba postupov a expertízna činnosť v oblasti nedeštruktívneho skúšania (s výnimkou činností vylúčených z pôsobnosti Živnostenského zákona) 18.7.2006
vykonávanie energetických auditov 17.9.2004
vykonávanie komplexnej energitickej bilancie využívania energie, analyzovanie jestvujúceho stavu s naznačením rezerv v hospodárení s energiou a technicko-ekonomickým zhodnotením možných opatrení na dosiahnutie zefektívnenia využitia energie 1.4.1999
vykonávanie meraní elektrických veličín 17.9.2004
vykonávanie odborných prehliadok a odborných skúšok v prevádzke tlakových zariadení v rozsahu: kotly parné a kvapalinové (II. trieda), kotly parné a kvapalinové (III. trieda), kotly parné a kvapalinové (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (IV. trieda), tlakové nádoby stabilné (III. trieda), kotly s pretlakom do 0,05 MPa vrátane (V. trieda), tlakové nádoby stabilné II. trieda), tlakové nádoby stabilné (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vodná para alebo horúca voda (I. trieda), potrubné vedenia, v ktorých pracovnou látkou je vzduch (II. trieda) 1.4.1999
vyraďovanie jadrových zariadení z prevádzky v súlade so zákonom č. 541/2004 Z.z. o mierovom využívaní jadrovej energie (atómový zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov 11.7.2009
výroba a montáž zariadení pre energetické komplexy 1.4.1999
výroba prototypov špecializovaných meracích systémov 17.9.2004
výroba učebných pomôcok 11.4.1996
výroba, inštalácia, opravy elektrických strojov a prístrojov 11.4.1996
výroba, montáž, oprava a údržba, odborné prehliadky a skúšky vyhradených technických zariadení elektrických 20.10.2005
výskum a analýzy v oblasti hodnotenia spoľahlivosti dodávky elektrickej energie 17.9.2004
výskum a vývoj energetických zariadení s príslušenstvom 1.4.1999
výskum a vývoj v oblasti technológií premien energií 1.4.1999
výskum, vývoj a realizácia systémov metód monitorovania radiačnej degradácie, korózie i teplotného stárnutia bezpečnostne významných komponentov v jadrovej energetike 24.7.2008
výskumná a vývojová činnosť v oblasti jadrovej energetiky 21.4.1994
výskumná a vývojová činnosť v oblasti rozvodu elektrickej energie 17.9.2004
vývoj a výroba manipulátorov a zariadení pre skúšanie a opravy komponentov jadrových zariadení 18.7.2006
vývoj a výroba sond pre skúšanie vírivými prúdmi 18.7.2006
vývoj a využitie informačných, riadiacich a podporných systémov pre zvyšovanie bezpečnosti a spoľahlivosti prevádzky priemyselných objektov a spoľahlivosti ľudského faktora na velínoch a dispečerských centrách riadenia technologických procesov (mimo činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.4.1996
vývoj didaktických (učebných) prostriedkov na báze informačných technológií 30.10.2000
vývoj, projektovanie, konštrukcia a výroba zariadení pre manipuláciu, spracovanie a ukladanie rádioaktívnych odpadov a zemín 11.7.2009
zabezpečovanie kompletizácie technologických celkov energetických zariadení, zariadení pre chemický priemysel, zariadení na nakladanie s odpadmi, zariadení na fragmentáciu a dekontamináciu vyraďovaných technológií, zariadení na dopravu nebezpečných a škodlivých látok, technológií pre znižovanie emisií škodlivých látok, vrátane úplnej projektovej prípravy, zabezpečovanie opráv a rekonštrukcií týchto zariadení 11.7.2009
zváračské práce 13.7.2012
inžinierska činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky energetických zdrojov v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnotenského zákona) 14.7.2014
výskum a vývoj, poradenská a expertná činnosť v oblasti hodnotenia bezpečnosti, spoľahlivosti a efektívnosti prevádzky v etapách projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky, prevádzky a vyraďovania energetických zdrojov, zariadení pre chemický priemysel, zariadení pre nakladanie s odpadom a zariadení na prepravu škodlivých a nebezpečných látok v oblasti hodnotenia šírenia škodlivých a nebezpečných látok v životnom prostredí v dôsledku normálnej prevádzky a havárií a ich vplyvu na životné prostredie, zdravie a majetok obyvateľstva a organizácií, vrátane monitorovania, havarijného plánovania a krízového manažmentu (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 14.7.2014
činnosť podnikateľských, organizačných a ekonomických poradcov 15.5.2015
vedenie účtovníctva 15.5.2015
podnikanie v oblasti nakladania s iným ako nebezpečným odpadom 7.6.2016
prevádzkovanie akreditovaného skúšobného laboratória dozimetrie žiarenia - vykonávanie gamaspektrometrických skúšok obsahu gama rádionuklidov 9.7.2020
práce vo výškach 20.6.2017
Projektovanie, montáž, opravy, revízie a údržba telekomunikačných zariadení 19.10.2017
Inštalovanie telekomunikačných zariadení 19.10.2017
Výroba meracích, kontrolných, testovacích, navigačných, optických, fotografických prístrojov a zariadení a zdravotníckych pomôcok 19.10.2017
vypracovanie bezpečnostnej a prevádzkovej dokumentácie pre jadrové zariadenia v etapách výberu lokality, projektovania, prípravy výstavby, výstavby, uvádzania do prevádzky a vyraďovania (okrem činností vylúčených z pôsobnosti živnostenského zákona) 11.6.2018
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení plynových 11.6.2018
opravy, odborné prehliadky a odborné skúšky vyhradených technických zariadení zdvíhacích 11.6.2018
podnikanie v oblasti nakladania s nebezpečným odpadom 1.10.2018
služby pri údržbe systémov softvéru 20.5.2019
organizovanie kurzov, školení a seminárov 20.5.2019
vykonávanie skúšok ionizujúceho žiarenia 20.5.2019
odborná príprava zamestnancov držiteľa povolení na uvádzanie jadrového zariadenia do prevádzky, prevádzku jadrového zariadenia, etapu vyraďovania, nakladanie s rádioaktívnymi odpadmi alebo vyhoretým jadrovým palivom a nakladanie s jadrovými materiálmi v jadrovom zariadení 20.5.2019
výskum a vývoj v oblasti prírodných a technických vied 9.7.2020
Prenájom meracích a skúšobných prístrojov a zariadení 7.7.2021
Výskum a vývoj v oblasti elektromobility 7.7.2021
Výskum a vývoj v oblasti vodíkových technológii 7.7.2021
Vývoj, výroba, overovanie a aplikácia chemických výrobkov, technológií a zariadení určených na dekontamináciu strojov, zariadení a stavebných objektov v energetike a v priemysle v rozsahu voľnej živnosti 7.7.2021
Vývoj a výroba chemických dekontaminačných prostriedkov za účelom ich predaja a poskytnutia dekontaminačných a čistiacich prác v priemysle ( s výnimkou používania vysoko rizikových chemických látok) 7.7.2021
Riadenie, posudzovanie a certifikácia procesov pre kvalifikáciu systémov nedeštruktívneho skúšania 7.7.2021
Iné právne skutočnosti
1. Obchodná spoločnosť bola založená zakladateľskou zmluvou zo dňa 11.10.1993 a rozhodnutím ustanovujúceho valného zhromaždenia konaného dňa 6.11.1993, ktorého priebeh bol osvedčený v notárskej zápisnici N 205/93, Nz 90/93 napísanej notárkou JUDr. Evou Karellovou vo Vrbovom v zmysle ust. § 164 a nasl. Zák.č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka.
Stary spis: Sa 524
2. Zmena stanov na valnom zhromaždení dňa 21.04.1995. Stary spis: Sa 524
3. Valné zhromaždenie konané dňa 16.05.1997 (N 46/97, Nz 27/97) schválilo zmenu stanov.
4. Zmena stanov spoločnosti schválená na zasadnutí VZ dňa 15.05.1998, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 34/98, Nz 20/98.
5. Valné zhromaždenie konané dňa 14.05.1999, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 31/99, Nz 21/99 schválilo zmenu stanov.
6. Valné zhromaždenie konané dňa 19.05.2000, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 37/2000, NZ 24/2000 schválilo zmenu stanov.
7. Valné zhromaždenie konané dňa 18.05.2001, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 43/01, Nz 34/01 schválilo zvýšenie základného imania, zmenu stanov a zvolilo nového člena predstavenstva.
8. Valné zhromaždenie konané dňa 7.6.2002, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou N 79/02, NZ 68/02, schválilo zmenu stanov a zvolilo nového člena dozornej rady.
9. Nové úplné znenie stanov schválené na zasadnutí valného zhromaždenia dňa 06.06.2003, ktorého priebeh bol osvedčený notárskou zápisnicou č. N 138/03, Nz 45112/03.