Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

VUJE, a.s.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
95 222 345 € 114 298 785 € 94 298 878 € 84 234 936 € 79 277 516 € 82 596 136 € 110 166 802 € 109 948 497 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
23 366 458 € 24 324 159 € 26 790 236 € 11 610 851 € 12 325 830 € 13 484 923 € 17 461 069 € 14 804 074 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
553 101 € 460 913 € 545 552 € 364 859 € 203 653 € 352 333 € 407 898 € 581 499 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
0€
005
A.I.2
Software
446 627€ 399 015€ 491 707€ 334 801€ 110 944€ 259 624€ 292 753€ 397 657€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
29 345€ 0€ 0€ 0€ 0€ 66 463€ 183 842€
007
A.I.4
Goodwill
0€ 0€ 0€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€ 0€ 0€ 0€
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
77 129€ 61 898€ 53 845€ 30 058€ 92 709€ 92 709€ 48 682€ 0€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
0€ 0€ 0€
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
19 867 770 € 20 004 062 € 17 605 983 € 7 216 945 € 7 404 161 € 7 438 824 € 8 924 426 € 9 358 673 €
012
A.II.1
Pozemky
1 914 467€ 1 642 381€ 865 954€ 605 497€ 605 497€ 486 190€ 729 693€ 701 774€
013
A.II.2
Stavby
9 688 607€ 9 187 951€ 7 156 677€ 4 417 595€ 4 568 158€ 4 142 219€ 4 872 858€ 5 041 002€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
7 309 084€ 7 173 338€ 3 829 462€ 1 542 960€ 1 778 081€ 2 288 542€ 2 820 267€ 2 948 511€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
0€ 0€ 0€
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
0€ 0€ 0€
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
246 375€ 260 841€ 275 404€ 273 598€ 279 987€ 291 659€ 262 736€ 277 956€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
709 237€ 1 725 751€ 4 962 156€ 222 027€ 172 438€ 230 214€ 223 872€ 383 430€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
13 800€ 516 330€ 155 268€ 0€ 15 000€ 6 000€
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
2 945 587 € 3 859 184 € 8 638 701 € 4 029 047 € 4 718 016 € 5 693 766 € 8 128 745 € 4 863 902 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
863 597€ 709 184€ 7 438 510€ 699 047€ 1 353 342€ 2 129 092€ 5 456 865€ 4 692 424€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
0€ 191€ 0€ 1 480€ 1 480€ 38 686€ 138 284€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
0€ 0€ 0€
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
0€ 1 100 000€ 0€ 0€ 0€
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
0€ 0€ 0€
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
0€ 100 000€ 0€ 3 030 000€ 2 950 000€ 2 600 000€ 0€
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
0€ 0€ 0€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
2 081 990€ 3 150 000€ 0€ 3 330 000€ 300 000€ 580 000€ 0€ 0€
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
0€ 33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
0€ 0€ 0€
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
0€ 0€ 0€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
71 463 138 € 89 570 812 € 67 117 847 € 72 236 220 € 66 586 627 € 68 521 876 € 92 187 273 € 94 781 271 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 067 561 € 10 598 432 € 2 397 964 € 2 689 308 € 2 624 754 € 5 716 601 € 10 462 279 € 11 454 198 €
035
B.I.1
Materiál
78 304€ 7 322 995€ 46 952€ 46 652€ 91 052€ 57 421€ 148 852€ 68 795€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
1 973 915€ 3 230 933€ 2 347 203€ 2 445 976€ 2 507 459€ 5 514 608€ 10 238 059€ 10 518 257€
037
B.I.3
Výrobky
0€ 0€ 0€
038
B.I.4
Zvieratá
0€ 0€ 0€
039
B.I.5
Tovar
620€ 7 116€ 1 056€ 736€ 1 093€ 1 369€ 2 354€ 2 582€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
14 722€ 37 388€ 2 753€ 195 944€ 25 150€ 143 203€ 73 014€ 864 564€
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
7 265 271 € 10 188 975 € 5 445 352 € 4 342 915 € 1 091 559 € 920 645 € 2 584 771 € 3 695 184 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
1 248 311 € 1 328 111 € 844 969 € 806 554 € 1 091 559 € 920 645 € 2 582 370 € 3 670 661 €
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
1 248 311€ 1 328 111€ 844 969€ 806 554€ 1 091 559€ 920 645€ 2 582 370€ 3 670 661€
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
0€ 0€ 0€
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 0€
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
0€ 0€ 0€
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
0€ 0€ 0€
051
B.II.7
Iné pohľadávky
1 173 730€ 4 000 000€ 0€ 0€ 0€
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
4 843 230€ 4 860 864€ 4 600 383€ 3 536 361€ 0€ 2 401€ 24 523€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
40 165 977 € 55 461 981 € 27 247 750 € 31 974 883 € 32 808 464 € 30 508 898 € 39 478 721 € 53 230 146 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
38 488 034 € 53 005 071 € 26 981 593 € 31 838 812 € 31 622 230 € 30 014 058 € 38 782 364 € 51 780 839 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
146 762€ 158 572€ 505 251€ 3 607€ 44 356€ 181 220€ 0€ 0€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
0€ 0€ 0€
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
38 341 272€ 52 846 499€ 26 476 342€ 31 835 205€ 31 577 874€ 29 832 838€ 38 782 364€ 51 780 839€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
247 702€ 0€ 0€
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
0€ 0€ 0€ 0€
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
0€ 0€ 600 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
49 561€ 0€ 0€ 0€
062
B.III.6
Sociálne poistenie
0€ 0€ 0€
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
1 644 776€ 222 855€ 253 819€ 115 058€ 981 618€ 229 140€ 679 208€ 821 903€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
065
B.III.9
Iné pohľadávky
33 167€ 2 184 494€ 12 338€ 21 013€ 204 616€ 17 998€ 17 149€ 27 404€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
0 € 0 € 0 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
0€ 0€ 0€
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
0€ 0€ 0€
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
0€ 0€ 0€
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
21 964 329 € 13 321 424 € 32 026 781 € 33 229 114 € 30 061 850 € 31 375 732 € 39 661 502 € 26 401 743 €
072
B.V.1.
Peniaze
21 593€ 17 014€ 51 382€ 63 447€ 56 690€ 73 351€ 92 676€ 56 793€
073
B.V.2.
Účty v bankách
21 942 736€ 13 304 410€ 31 975 399€ 33 165 667€ 30 005 160€ 31 302 381€ 39 568 826€ 26 344 950€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
392 749 € 403 814 € 390 795 € 387 865 € 365 059 € 589 337 € 518 460 € 363 152 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
16 161€ 21 829€ 25 262€ 60 206€ 91 992€ 205 624€ 135 924€ 32 416€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
376 588€ 369 735€ 365 533€ 327 659€ 273 067€ 383 713€ 378 199€ 330 736€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
12 250€ 0€ 4 337€ 0€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
95 222 345 € 114 298 785 € 94 298 878 € 84 234 936 € 79 277 516 € 82 596 136 € 110 166 802 € 109 948 497 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
35 137 594 € 30 028 153 € 34 213 407 € 33 523 947 € 41 490 450 € 46 924 773 € 63 374 042 € 54 330 216 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 € 3 032 820 €
082
A.I.1
Základné imanie
3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€ 3 032 820€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
0€ 0€ 0€
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
0€ 0€ 0€
085
A.II
Emisné ážio
6 065€ 6 065€ 6 065€ 6 065€ 6 065€ 6 065€ 6 065€ 6 065€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
616 272€ 616 272€ 616 272€ 616 272€ 616 272€ 616 272€ 616 272€ 616 272€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
606 564 € 606 564 € 606 564 € 606 564 € 606 564 € 606 564 € 606 564 € 606 564 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
606 564€ 606 564€ 606 564€ 606 564€ 606 564€ 606 564€ 606 564€ 606 564€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
0€ 0€ 0€
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
0 € 0 € 0 € 0 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
0€ 0€ 0€
092
A.V.2
Ostatné fondy
0€ 0€ 0€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
0 € 6 348 € 20 738 € 20 738 € 20 738 € 20 738 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
0€ 0€ 0€
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
0€ 6 348€ 20 738€ 20 738€ 20 738€ 20 738€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
0€ 0€ 0€
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
22 012 587 € 17 052 384 € 21 093 672 € 23 400 764 € 29 435 784 € 33 178 483 € 49 129 487 € 40 901 658 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
22 012 587€ 17 052 384€ 21 093 672€ 23 400 764€ 29 435 784€ 33 178 483€ 49 129 487€ 40 901 658€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
0€ 0€ 0€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
8 863 286 € 8 714 048 € 8 858 014 € 5 855 114 € 7 772 207 € 9 463 831 € 9 962 096 € 9 146 099 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
60 042 215 € 84 213 385 € 60 053 136 € 50 707 459 € 37 771 408 € 35 638 778 € 46 738 618 € 55 546 410 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
7 521 761 € 6 900 360 € 3 681 684 € 4 113 341 € 4 508 103 € 5 732 639 € 4 283 641 € 5 399 288 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
2 237 247 € 1 493 462 € 2 104 622 € 2 007 323 € 1 818 104 € 2 420 747 € 984 084 € 1 276 273 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 4 086€ 4 086€ 4 086€ 0€ 0€
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
2 237 247€ 1 493 462€ 2 104 622€ 2 003 237€ 1 814 018€ 2 416 661€ 984 084€ 1 276 273€
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
3 370 820€ 3 727 129€ 0€ 0€ 0€
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
153 316€ 79 071€ 187 067€ 781 173€ 1 359 367€ 2 278 412€ 2 701 598€ 3 726 991€
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
0€ 0€ 0€
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
0€ 0€ 0€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
1 760 378€ 1 600 698€ 1 389 995€ 1 324 845€ 1 150 695€ 807 413€ 597 959€ 396 024€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
0€ 0€ 0€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
0€ 179 937€ 226 067€ 0€ 0€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
9 091 801 € 8 082 199 € 9 690 369 € 10 978 517 € 2 798 912 € 587 709 € 1 032 925 € 2 293 895 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
0€ 0€ 0€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
9 091 801€ 8 082 199€ 9 690 369€ 10 978 517€ 2 798 912€ 587 709€ 1 032 925€ 2 293 895€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
0€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
28 948 822 € 53 051 861 € 33 718 706 € 27 850 195 € 23 557 733 € 23 255 548 € 33 842 878 € 43 975 567 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
22 987 778 € 37 677 903 € 20 320 809 € 15 950 707 € 11 452 451 € 20 651 538 € 15 406 135 € 25 948 884 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
286 401€ 3 728€ 9 716€ 0€ 133 220€ 1 410 994€ 0€ 0€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
22 701 377€ 37 674 175€ 20 311 093€ 15 950 707€ 11 319 231€ 19 240 544€ 15 406 135€ 25 948 884€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
3 457 842€ 6 345 300€ 10 022 013€ 6 654 669€ 5 023 952€ 0€ 10 741 577€ 7 768 703€
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
0€ 0€ 0€
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
459€ 11 650€ 0€ 0€ 0€
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
10€ 3 000 000€ 13€ 13€ 13€ 13€ 13€ 968€
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
1 407 611€ 1 291 137€ 1 820 835€ 2 131 258€ 3 910 843€ 1 153 364€ 2 973 806€ 4 865 282€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
741 515€ 705 946€ 1 085 904€ 874 288€ 683 959€ 721 186€ 722 907€ 737 363€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
333 712€ 1 869 385€ 444 120€ 2 210 876€ 2 372 518€ 663 826€ 3 912 138€ 4 473 403€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
0€ 0€ 0€
135
B.IV.10.
Iné záväzky
20 354€ 2 161 731€ 13 362€ 28 384€ 113 997€ 65 621€ 86 302€ 180 964€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
14 476 421 € 16 175 065 € 12 959 211 € 7 762 411 € 6 898 192 € 6 053 396 € 7 579 174 € 3 877 660 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
364 659€ 805 418€ 668 534€ 637 029€ 509 391€ 508 496€ 545 640€ 450 720€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
14 111 762€ 15 369 647€ 12 290 677€ 7 125 382€ 6 388 801€ 5 544 900€ 7 033 534€ 3 426 940€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
3 410€ 3 900€ 3 166€ 2 995€ 8 468€ 9 486€ 0€ 0€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
0€ 0€ 0€
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
42 536 € 57 247 € 32 335 € 3 530 € 15 657 € 32 585 € 54 142 € 71 871 €
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
0€ 0€ 0€
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
2 043€ 4 120€ 2 960€ 3 530€ 2 443€ 3 153€ 9 342€ 7 199€
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
27 601€ 40 256€ 21 875€ 12 564€ 28 582€ 44 600€
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé
12 892€ 12 871€ 7 500€ 0€ 13 214€ 16 868€ 16 218€ 20 072€