Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

KSR - Kameňolomy SR, s.r.o.

2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013
01.01.2020
31.12.2020
01.01.2019
31.12.2019
01.01.2018
31.12.2018
01.01.2017
31.12.2017
01.01.2016
31.12.2016
01.01.2015
31.12.2015
01.01.2014
31.12.2014
01.01.2013
31.12.2013
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
13 250 842 € 13 959 136 € 13 226 964 € 12 975 086 € 13 410 911 € 14 714 203 € 14 171 606 € 16 672 251 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
6 476 474 € 6 977 376 € 6 259 332 € 6 552 064 € 7 032 882 € 7 516 655 € 8 413 405 € 11 401 881 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
6 078 146 € 6 579 048 € 5 861 004 € 6 153 736 € 6 634 554 € 7 118 327 € 8 015 077 € 11 003 553 €
012
A.II.1
Pozemky
1 026 855€ 1 026 855€ 1 024 502€ 1 031 649€ 972 567€ 1 250 286€ 1 250 881€ 3 312 480€
013
A.II.2
Stavby
3 516 053€ 3 290 492€ 3 346 395€ 3 532 738€ 3 686 986€ 4 169 576€ 4 386 444€ 4 649 255€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
1 342 877€ 1 181 504€ 955 916€ 1 251 582€ 1 506 043€ 1 412 082€ 2 035 488€ 2 682 101€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
123 537€ 162 768€ 189 535€ 230 346€ 177 892€ 204 653€ 236 288€ 267 923€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
68 824€ 917 429€ 344 656€ 107 421€ 291 066€ 81 730€ 105 976€ 91 794€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
0€ 0€ 0€
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 € 398 328 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€ 398 328€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
398 328€ 398 328€ 398 328€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
4 093 985 € 5 095 100 € 5 020 796 € 4 651 397 € 5 428 450 € 6 598 613 € 4 650 772 € 3 885 149 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
3 284 670 € 3 914 623 € 4 174 515 € 3 778 219 € 3 723 396 € 3 318 084 € 3 054 464 € 2 811 120 €
035
B.I.1
Materiál
4 281€ 6 557€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
3 280 389€ 3 908 066€ 4 174 515€ 3 778 219€ 3 723 396€ 3 318 084€ 3 054 464€ 2 811 120€
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
163 597 € 111 819 € 123 034 € 60 970 € 176 567 € 745 669 € 779 621 € 301 623 €
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
163 597€ 111 819€ 123 034€ 60 970€ 176 567€ 745 669€ 779 621€ 301 623€
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
640 535 € 1 065 939 € 698 966 € 801 857 € 1 516 382 € 2 498 468 € 776 260 € 751 335 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
531 952 € 838 111 € 693 362 € 797 402 € 1 361 913 € 2 498 468 € 776 260 € 728 387 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
531 369€ 214 090€ 147 190€ 97 897€ 470 217€ 1 424 459€
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
583€ 624 021€ 546 172€ 699 505€ 891 696€ 1 074 009€ 776 260€ 728 387€
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
108 583€ 227 828€ 5 604€ 4 455€ 154 469€ 22 948€
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 183 € 2 719 € 24 281 € 10 351 € 12 105 € 36 392 € 40 427 € 21 071 €
072
B.V.1.
Peniaze
906€ 725€ 1 184€ 671€ 2 250€ 982€ 932€ 909€
073
B.V.2.
Účty v bankách
4 277€ 1 994€ 23 097€ 9 680€ 9 855€ 35 410€ 39 495€ 20 162€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
2 680 383 € 1 886 660 € 1 946 836 € 1 771 625 € 949 579 € 598 935 € 1 107 429 € 1 385 221 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
2 640 205€ 1 882 157€ 1 939 493€ 57 902€ 70 119€ 83 739€ 81 150€ 128 913€
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
35 733€ 249€ 249€ 1 708 008€ 871 182€ 508 569€ 1 019 623€ 1 179 623€
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
4 445€ 4 254€ 7 094€ 5 715€ 8 278€ 6 627€ 6 656€ 76 685€
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
13 250 842 € 13 959 136 € 13 226 964 € 12 975 086 € 13 410 911 € 14 714 203 € 14 171 606 € 16 672 251 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
9 933 749 € 10 034 470 € 9 607 822 € 9 591 923 € 8 568 531 € 8 723 965 € 7 754 792 € 9 342 280 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 € 24 697 €
082
A.I.1
Základné imanie
24 697€ 24 697€ 24 697€ 24 697€ 24 697€ 24 697€ 24 697€ 24 697€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
287 668€ 287 668€ 287 668€ 287 668€ 287 668€ 287 668€ 287 668€ 287 668€
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 € 11 058 €
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
11 058€ 11 058€ 11 058€ 11 058€ 11 058€ 11 058€ 11 058€ 11 058€
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 € 38 006 €
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
38 006€ 38 006€ 38 006€ 38 006€ 38 006€ 38 006€ 38 006€ 38 006€
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
-96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 € -96 037 €
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
-96 037€ -96 037€ -96 037€ -96 037€ -96 037€ -96 037€ -96 037€ -96 037€
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
9 769 078 € 9 342 430 € 8 326 531 € 8 303 138 € 8 458 574 € 7 489 400 € 9 076 888 € 9 452 062 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
12 074 003€ 11 647 355€ 10 631 456€ 10 608 063€ 10 763 499€ 9 794 325€ 9 794 325€ 9 794 325€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
-2 304 925€ -2 304 925€ -2 304 925€ -2 304 925€ -2 304 925€ -2 304 925€ -717 437€ -342 263€
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
-100 721 € 426 648 € 1 015 899 € 1 023 393 € -155 435 € 969 173 € -1 587 488 € -375 174 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
3 317 093 € 3 924 666 € 3 619 142 € 3 383 163 € 4 842 380 € 5 990 238 € 6 416 814 € 7 329 971 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
18 € 47 € 3 289 € 4 243 € 3 650 € 3 046 € 1 622 € 8 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
18€ 47€ 3 289€ 4 243€ 3 650€ 3 046€ 1 622€ 8€
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
542 692 € 528 203 € 525 330 € 284 723 € 254 885 € 569 853 € 847 245 € 418 736 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
329 897€ 301 997€ 298 484€ 284 723€ 254 885€ 225 047€ 195 209€ 165 371€
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
212 795€ 226 206€ 226 846€ 344 806€ 652 036€ 253 365€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
2 729 551 € 3 355 678 € 3 050 080 € 3 059 760 € 4 373 230 € 5 025 224 € 5 548 380 € 6 888 853 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
630 155 € 908 368 € 853 286 € 876 192 € 1 674 733 € 2 295 307 € 693 969 € 636 873 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
630 155€ 33 013€ 2 067€ 130 489€ 98 643€ -15 871€
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
875 355€ 851 219€ 745 703€ 1 576 090€ 2 311 178€ 693 969€ 636 873€
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
115 488€ 80 704€ 66 869€ 54 403€ 55 383€ 54 629€ 38 895€ 47 126€
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
64 120€ 52 861€ 44 580€ 35 131€ 36 173€ 36 348€ 25 006€ 31 122€
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
41 270€ 74 929€ 192 361€ 86 247€ 24 935€ 194 795€ 18 339€ 23 657€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
1 878 518€ 2 238 816€ 1 892 984€ 2 007 787€ 2 582 006€ 2 444 145€ 4 772 171€ 6 150 075€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
44 832 € 40 738 € 40 443 € 34 437 € 210 615 € 392 115 € 19 567 € 22 374 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
28 301€ 27 130€ 15 267€ 22 082€ 16 475€ 19 213€
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
44 832€ 40 738€ 12 142€ 7 307€ 195 348€ 370 033€ 3 092€ 3 161€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé