Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DONIVO MKD s.r.o. [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[002+030+061]
10 195 907 € 11 360 767 € 24 889 742 € 29 806 148 €
002
A
Neobežný majetok
[003+011+021]
3 936 711 € 5 868 376 € 8 577 115 € 15 661 157 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[004 až 010]
0 € 0 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
0€ 0€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
007
A.I.4
Goodwill
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[012 až 020]
3 936 711 € 5 868 376 € 8 577 115 € 15 661 157 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
3 936 711€ 5 868 376€ 8 577 115€ 15 535 086€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
0€ 126 071€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[022 až 029]
0 € 0 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v dcerskej účovnej jednotke
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely v spoločnosti s podstatným vplyvom
024
A.III.3
Ostatné dlhodobé cenné papiere a podiely
025
A.III.4
Pôžičky v účtovnej jednotke v konsolidovanom celku
026
A.III.5
Ostatný dlhodobý finančný majetok
027
A.III.6
Pôžičky s dobou splatnosti najviac jeden rok
028
A.III.7
Obstarávaný dlhodobý finančný majetok
029
A.III.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančný majetok
030
B
Obežný majetok
[031+038+046+055]
6 254 279 € 5 486 759 € 16 215 321 € 14 022 373 €
031
B.I.
Zásoby súčet
[032 až 037]
0 € 198 400 €
032
B.I.1
Materiál
0€ 198 400€
033
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
034
B.I.3
Výrobky
035
B.I.4
Zvieratá
036
B.I.5
Tovar
037
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
038
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[039 až 045]
3 632 581 € 3 632 580 € 0 € 0 €
039
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku
040
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
041
B.II.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
3 632 581€
042
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
043
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
044
B.II.6
Iné pohľadávky
045
B.II.7
Odložená daňová pohľadávka
046
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[047 až 054]
2 495 466 €
047
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku
37 116€
048
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
049
B.III.3
Pohľadávky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
2 426 771€ 841 158€
050
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci konsolidovaného celku
051
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
052
B.III.6
Sociálne poistenie
3 136€ 3 127€ 0€
053
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
13 488€ 9 667€ 333 565€ 66 222€
054
B.III.8
Iné pohľadávky
18 091€ 110 025€ 1 311 129€ 872 303€
055
B.IV.
Finančné účty súčet
[056 až 060]
126 232 € 776 856 € 31 842 € 1 762 730 €
056
B.IV.1
Peniaze
1 147€ 1 210€ 3 725€ 22 638€
057
B.IV.2
Účty v bankách
125 085€ 775 646€ 28 117€ 1 740 092€
058
B.IV.3
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok
059
B.IV.4
Krátkodobý finančný majetok
060
B.IV.5
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok
061
C
Časové rozlíšenie súčet
[062 až 065]
4 917 € 5 632 € 97 306 € 122 618 €
062
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
97 306€ 117 639€
063
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
064
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
4 917€
065
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
5 632€ 0€ 4 979€
PASÍVA
066
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[067+088+121]
10 195 907 € 11 360 767 € 24 889 742 € 29 806 148 €
067
A
Vlastné imanie
[068+073+080+084+087]
-600 745 € -1 100 501 € 2 935 366 € 4 878 808 €
068
A.I
Základné imanie súčet
[069 až 072]
33 194 € 33 194 € 33 194 € 33 194 €
069
A.I.1
Základné imanie
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 194€
070
A.I.2
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely
071
A.I.3
Zmena základného imania
072
A.I.4
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
073
A.II
Kapitálové fondy súčet
[074 až 079]
33 194 € 33 194 € 33 194 € -603 466 €
074
A.II.1
Emisné ážio
075
A.II.2
Ostatné kapitálové fondy
33 194€ 33 194€ 33 194€ 33 193€
076
A.II.3
Zákonný rezervný fond (Nedeliteľný fond) z kapitálových vkladov
077
A.II.4
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov
0€ -636 659€
078
A.II.5
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
079
A.II.6
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
080
A.III
Fondy zo zisku súčet
[081+082+083]
3 319 € 3 319 € 3 319 € 3 319 €
081
A.III.1
Zákonný rezervný fond
3 319€ 3 319€ 3 319€ 3 319€
082
A.III.1
Nedeliteľný fond
083
A.III.1
Štatutárne fondy a ostatné fondy
084
A.IV
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[085+086]
-1 170 209 € 1 873 232 € 5 413 536 € 2 675 330 €
085
A.IV.1
Nerozdelený zisk z minulých rokov
4 021 399€ 4 021 399€ 5 413 536€ 2 675 330€
086
A.IV.2
Neuhradená strata minulých rokov
-5 191 608€ -2 148 167€
087
A.V
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[001-(068+073+080
+084+088+121)]
499 757 € -3 043 440 € -2 547 877 € 2 770 431 €
088
B
Záväzky
[089+094+106+117+118]
10 796 652 € 12 461 268 € 21 954 376 € 24 927 340 €
089
B.I
Rezervy súčet
[090 až 093]
150 995 € 150 987 € 15 057 € 205 902 €
090
B.I.1
Rezervy zákonné dlhodobé
091
B.I.2
Rezervy zákonné krátkodobé
392€
092
B.I.3
Ostatné dlhodobé rezervy
148 711€ 148 711€
093
B.I.4
Ostatné krátkodobé rezervy
2 284€ 1 884€ 15 057€ 205 902€
094
B.II
Dlhodobé záväzky súčet
[95 až 105]
5 607 898 € 4 625 672 € 761 537 € 3 533 061 €
095
B.II.1
Dlhodobé záväzky z obchodného styku
096
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
097
B.II.3
Dlhodobé nevyfakturované dodávky
098
B.II.4
Dlhodobé záväzky voči dcérskej účtovnéj jednotke a materskej účtovnej jednotke
4 374 918€ 911 623€
099
B.II.5
Ostatné dlhodobé záväzky v rámci konsolidovaného celku
100
B.II.6
Dlhodobé prijaté preddavky
101
B.II.7
Dlhodobé zmenky na úhradu
102
B.II.8
Vydané dlhopisy
103
B.II.9
Záväzky zo sociálneho fondu
29€ 15€ 0€ 18 887€
104
B.II.10
Ostatné dlhodobé záväzky
873 255€ 929 193€ 0€ 3 091 814€
105
B.II.11
Odložený daňový záväzok
359 696€ 645 545€ 761 537€ 422 360€
106
B.III
Krátkodobé záväzky súčet
[107 až 116]
781 134 € 2 769 243 € 10 042 798 € 5 393 547 €
107
B.III.1
Záväzky z obchodného styku
7 403€ 4 787 701€ 1 997 179€
108
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
109
B.III.3
Nevyfakturované dodávky
2 075€ 1 031€ 176 326€
110
B.III.4
Záväzky voči dcérskej účtovnej jednotke a materskej účtovnej jednotke
709 987€
111
B.III.5
Ostatné záväzky v rámci konsolidovaného celku
112
B.III.6
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
113
B.III.7
Záväzky voči zamestnancom
4 793€ 7 037€ 47 627€ 451 968€
114
B.III.8
Záväzky zo sociálneho poistenia
88€ 0€ 86 370€
115
B.III.9
Daňové záväzky a dotácie
8 301€ 65 777€ 4 928€ 454 093€
116
B.III.10
Ostatné záväzky
55 890€ 2 684 860€ 5 201 511€ 2 227 611€
117
B.IV
Krátkodobé finančné výpomoci
118
B.V
Bankové úvery
[119+120]
4 256 625 € 7 054 662 € 11 134 984 € 15 794 830 €
119
B.V.1
Bankové úvery dlhodobé
3 755 846€ 4 256 625€ 10 763 688€ 10 718 218€
120
B.V.1
Bežné bankové úvery
500 779€ 2 798 037€ 371 296€ 5 076 612€
121
C
Časové rozlíšenie súčet
[122 až 125]
0 € 0 €
122
C.1
Výdavky budúcich období dlhodobé
123
C.1
Výdavky budúcich období krátkodobé
124
C.1
Výnosy budúcich období dlhodobé
125
C.1
Výnosy budúcich období krátkodobé