Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

DONIVO MKD s.r.o. [zrušená]

2011 2010 2009 2008
01.01.2011
31.12.2011
01.01.2010
31.12.2010
01.01.2009
31.12.2009
01.01.2008
31.12.2008
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
I.
Tržby z predaja tovaru
351€ 378 709€
02
A
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
334€ 352 154€
03
+
Obchodná marža
[01-02]
17 € 26 555 €
04
II.
Výroba
[05+06+07]
1 572 000 € 1 570 566 € 10 354 387 € 28 763 726 €
05
II.1
Tržby z predaja vlastných výrobkov a služieb
1 572 000€ 1 570 566€ 10 354 387€ 28 763 726€
06
II.2
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
II.3
Aktivácia
08
B
Výrobná spotreba
[09+10]
5 733 € -1 559 € 7 132 920 € 22 429 032 €
09
B.1
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľný dodávok
-223€ 3 373 852€ 11 135 896€
10
B.2
Služby
5 733€ -1 336€ 3 759 068€ 11 293 136€
11
+
Pridaná hodnota
[03+04-08]
1 566 267 € 1 572 125 € 3 221 484 € 6 361 249 €
12
C
Osobné náklady súčet
[13 až 16]
3 035 € 3 454 € 420 891 € 3 792 007 €
13
C.1
Mzdové náklady
2 252€ 2 047€ 313 375€ 2 902 974€
14
C.2
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
15
C.3
Náklady na sociálne poistenie
769€ 1 392€ 99 826€ 909 414€
16
C.4
Sociálne náklady
14€ 15€ 7 690€ -20 381€
17
D
Dane a poplatky
159 166€ 167 830€ 215 998€ 413 132€
18
E
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
1 429 802€ 1 515 899€ 6 362 665€ 7 485 727€
19
III.
Tržby z predaja dlhodobého majetku a materiálu
621 375€ 11 567€ 1 396 576€ 12 315 276€
20
F
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
471 060€ 17 937€ 1 184 554€ 7 959 271€
21
G
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k pohľadávkam
-42 976€ 53 203€ 411 109€ 113 963€
22
IV.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
170 940€ 278 118€ 5 908 862€ 7 121 624€
23
H
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
124 422€ 10 920 893€ 3 137 814€ 4 326 288€
24
V.
Prevod výnosov z hospodárskej činnosti
25
I
Prevod nákladov na hospodársku činnosť
26
*
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[11-12-17-18+19-20
-21+22-23+(-24)-(-25)]
214 073 € -10 817 406 € -1 206 109 € 1 707 761 €
27
VI.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
28
J
Predané cenné papiere a podiely
29
VII.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[30+31+32]
30
VII.1
Výnosy z cenných papierov a podielov v dcérskej účtovnej jednotke a v spoločnosti s podstatným vplyvom
31
VII.2
Výnosy z ostatných dlhodobých cenných papierov a podielov
32
VII.3
Výnosy z ostatného dlhodobého finančného majetku
33
VIII.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku
34
K
Náklady na krátkodobý finančný majetok
35
IX.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácii
488 821€ 4 550 687€
36
L
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
1 204 083€ 2 899 588€
37
M
Tvorba a zúčtovanie opravných položiek k finančnému majetku
38
X.
Výnosové úroky
657€ 402€ 5 880€ 10 854€
39
N
Nákladové úroky
1€ 170 151€ 418 379€ 1 022 837€
40
XI.
Kurzové zisky
572€ 3 023€ 49 527€ 2 467 005€
41
O
Kurzové straty
250€ 10 632€ 47 360€ 1 298 646€
42
XII.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
0€ 10 124€
43
P
Ostatné náklady na finančnú činnosť
300€ 2 376€ 26 341€ 88 495€
44
XIII.
Prevod finančných výnosov
45
R
Prevod finančných nákladov
46
*
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[27-28+29+33-34+35-36-37+38
-39+40-41+42-43+(-44)-(-45)]
678 € -179 734 € -1 151 935 € 1 729 104 €
47
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti pred zdanením
[26+46]
214 751 € -10 997 140 € -2 358 044 € 3 436 865 €
48
S
Daň z príjmov z bežnej činnosti
[49+50]
-285 006 € 94 219 € 189 833 € 666 434 €
49
S.1
Daň z príjmov z bežnej činnosti - splatná
843€ 502 390€
50
S.2
Daň z príjmov z bežnej činnosti - odložená
-285 849€ 94 219€ 189 833€ 164 044€
51
**
Výsledok hospodárenia z bežnej činnosti po zdanení
[47-48]
499 757 € -11 091 359 € -2 547 877 € 2 770 431 €
52
XIV.
Mimoriadne výnosy
8 047 919€
53
T
Mimoriadne náklady
54
**
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti pred zdanením
[52-53]
8 047 919 € 0 € 0 €
55
U
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti
[56+57]
56
U.1
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - splatná
57
U.2
Daň z príjmov z mimoriadnej činnosti - odložená
58
*
Výsledok hospodárenia z mimoriadnej činnosti po zdanení
[54-55]
8 047 919 € 0 € 0 €
59
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[47+54]
214 751 € -2 949 221 € -2 358 044 € 3 436 865 €
60
V
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
***
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[51+58-60]
499 757 € -3 043 440 € -2 547 877 € 2 770 431 €