Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatry mountain resorts, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty súvahy sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.11.2021
31.10.2022
01.11.2020
31.10.2021
01.11.2019
31.10.2020
AKTÍVA Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
001
 
Spolu majetok
[02+33+74]
565 515 000 € 498 616 000 € 486 423 000 €
002
A
Neobežný majetok
[03+11+21]
363 626 000 € 335 944 000 € 357 709 000 €
003
A.I.
Dlhodobý nehmotný majetok súčet
[04 až 10]
32 328 000 € 33 933 000 € 8 079 000 €
004
A.I.1
Aktivované náklady
005
A.I.2
Software
981 000€ 1 015 000€ 1 256 000€
006
A.I.3
Oceniteľné práva
4 165 000€ 5 624 000€ 2 727 000€
007
A.I.4
Goodwill
27 160 000€ 27 160 000€ 3 390 000€
008
A.I.5
Ostatný dlhodobý nehmotný majetok
009
A.I.6
Obstarávaný dlhodobý nehmotný majetok
22 000€ 134 000€ 706 000€
010
A.I.7
Poskytnuté preddavky na dlhodobý nehmotný majetok
011
A.II.
Dlhodobý hmotný majetok súčet
[12 až 20]
301 567 000 € 274 694 000 € 293 624 000 €
012
A.II.1
Pozemky
013
A.II.2
Stavby
153 465 000€ 160 981 000€ 182 005 000€
014
A.II.3
Samostatné hnuteľné veci a súbory hnuteľných vecí
64 645 000€ 69 698 000€ 68 344 000€
015
A.II.4
Pestovateľské celky trvalých porastov
016
A.II.5
Základné stádo a ťažné zvieratá
017
A.II.6
Ostatný dlhodobý hmotný majetok
59 256 000€ 36 928 000€ 33 157 000€
018
A.II.7
Obstarávaný dlhodobý hmotný majetok
24 199 000€ 7 086 000€ 10 118 000€
019
A.II.8
Poskytnuté preddavky na dlhodobý hmotný majetok
020
A.II.9
Opravná položka k nadobudnutému majetku
021
A.III.
Dlhodobý finančný majetok súčet
[22 až 32]
29 731 000 € 27 317 000 € 56 006 000 €
022
A.III.1
Podielové cenné papiere a podiely v prepojených účtovných jednotkách (061A, 062A,
063A)-/096A/
15 074 000€ 11 574 000€ 32 762 000€
023
A.III.2
Podielové cenné papiere a podiely s podielovou účasťou okrem v prepojených účtovných jednotkách
(062A)-/096A/
7 118 000€ 7 118 000€ 7 118 000€
024
A.III.3
Ostatné realizovateľné cenné papiere a podiely (063A)-/096A/
025
A.III.4
Pôžičky prepojeným účtovným jednotkám (066A)-/096A/
026
A.III.5
Pôžičky v rámci podielovej účasti okrem prepojeným účtovným jednotkám
(066A)-/096A/
027
A.III.6
Ostatné pôžičky (067A)-/096A/
028
A.III.7
Dlhové cenné papiere a ostatný dlhodobý finančný majetok (065A, 069A,
06XA)-/096A/
7 411 000€ 8 317 000€ 8 329 000€
029
A.III.8
Pôžičky a ostatný dlhodobý finančný majetok so zostatkovou dobou splatnosti najviac jeden rok (066A, 067A, 069A,
06XA)-/096A/
030
A.III.9
Účty v bankách s dobou viazanosti dlhšou ako jeden rok (22XA)
031
A.III.10
Obstarávaný dlhodobý finančný majerok (043)-/096A/
032
A.III.11
Poskytnuté preddavky na dlhodobý finančny majetok (053)-/095A/
128 000€ 308 000€ 7 797 000€
033
B
Obežný majetok
[34+41+53+66+71]
196 997 000 € 116 027 000 € 109 084 000 €
034
B.I.
Zásoby súčet
[35 až 40]
2 054 000 € 2 156 000 € 2 903 000 €
035
B.I.1
Materiál
1 107 000€ 975 000€ 1 226 000€
036
B.I.2
Nedokončená výroba a polotovary vlastnej výroby
037
B.I.3
Výrobky
038
B.I.4
Zvieratá
039
B.I.5
Tovar
947 000€ 1 181 000€ 1 677 000€
040
B.I.6
Poskytnuté preddavky na zásoby
041
B.II.
Dlhodobé pohľadávky súčet
[42+46 až 52]
042
B.II.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[43 až 45]
043
B.II.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
044
B.II.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
045
B.II.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
046
B.II.2
Čistá hodnota zákazky
047
B.II.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
048
B.II.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
049
B.II.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
050
B.II.6
Pohľadávky z derivátových operácií (373A, 376A)
051
B.II.7
Iné pohľadávky
052
B.II.8
Odložená daňová pohľadávka
053
B.III.
Krátkodobé pohľadávky súčet
[54+58 až 065]
189 575 000 € 103 641 000 € 101 657 000 €
054
B.III.1
Pohľadávky z obchodného styku súčet
[55 až 57]
2 424 000 € 3 198 000 € 2 155 000 €
055
B.III.1.a.
Pohľadávky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
056
B.III.1.b.
Pohľadávky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám (311A, 312A, 313A, 314A, 315A,
31XA)-/391A/
057
B.III.1.c.
Ostatné pohľadávky z obchodného styku (311A, 312A, 313A, 314A, 315A, 31XA)-/391A/
058
B.III.2
Čistá hodnota zákazky
059
B.III.3
Ostatné pohľadávky voči prepojeným účtovným jednotkám (351A)-/391A/
060
B.III.4
Ostatné pohľadávky v rámci podielovej účasti okrem pohľadávok voči prepojeným účtovným jednotkám
(351A)-/391A/
183 228 000€ 92 676 000€ 98 146 000€
061
B.III.5
Pohľadávky voči spoločníkom, členom a združeniu
062
B.III.6
Sociálne poistenie
063
B.III.7
Daňové pohľadávky a dotácie
064
B.III.8
Pohľadávky z derivátových operácií
065
B.III.9
Iné pohľadávky
3 923 000€ 7 767 000€ 1 356 000€
066
B.IV.
Krátkodobý finančný majetok súčet
[67 až 70]
36 000 € 36 000 € 154 000 €
067
B.IV.1
Krátkodobý finančný majetok v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
068
B.IV.2
Krátkodobý finančný majetok bez krátkodobého finančného majetku v prepojených účtovných jednotkách (251A, 253A, 256A, 257A, 25XA)-/291A,
29XA/
069
B.IV.3
Vlastné akcie a vlastné obchodné podiely (252)
070
B.IV.4
Obstarávaný krátkodobý finančný majetok (259, 314A)-/291A/
071
B.V.
Finančné účty súčet
[72+73]
5 332 000 € 10 194 000 € 4 370 000 €
072
B.V.1.
Peniaze
41 000€ 10 000€ 12 000€
073
B.V.2.
Účty v bankách
5 291 000€ 10 184 000€ 4 358 000€
074
C
Časové rozlíšenie súčet
[75 až 78]
4 892 000 € 46 645 000 € 19 630 000 €
075
C.1
Náklady budúcich období dlhodobé
076
C.2
Náklady budúcich období krátkodobé
077
C.3
Príjmy budúcich období dlhodobé
078
C.4
Príjmy budúcich období krátkodobé
PASÍVA
079
 
Spolu vlastné imanie a záväzky
[80+101+141]
565 515 000 € 498 616 000 € 486 423 000 €
080
A
Vlastné imanie
[81+85+86+87+90+93+97+100]
90 919 000 € 88 735 000 € 108 085 000 €
081
A.I
Základné imanie súčet
[82 až 84]
46 950 000 € 46 950 000 € 46 950 000 €
082
A.I.1
Základné imanie
46 950 000€ 46 950 000€ 46 950 000€
083
A.I.2.
Zmena základného imania
084
A.I.3.
Pohľadávky za upísané vlastné imanie
085
A.II
Emisné ážio
30 430 000€ 30 430 000€ 30 430 000€
086
A.III.
Ostatné kapitálové fondy
087
A.IV.
Zákonné rezervné fondy
[88+89]
088
A.IV.1.
Zákonný rezrevný fond a nedeliteľný fond
089
A.IV.2.
Rezervný fond na vlastné akcie a vlastné podiely
090
A.V.
Ostatné fondy zo zisku
[91+92]
091
A.V.1.
Štatutárne fondy
092
A.V.2
Ostatné fondy
093
A.VI.
Oceňovacie rozdiely z precenenia súčet
[94 až 96]
094
A.VI.1.
Oceňovacie rozdiely z precenenia majetku a záväzkov súčet
095
A.VI.2.
Oceňovacie rozdiely z kapitálových účastín
096
A.VI.3.
Oceňovacie rozdiely z precenenia pri zlúčení, splynutí a rozdelení
097
A.VII.
Výsledok hospodárenia minulých rokov
[98+99]
10 252 000 € 28 260 000 € 48 639 000 €
098
A.VII.1.
Nerozdelený zisk z minulých rokov
10 252 000€ 28 260 000€ 48 639 000€
099
A.VII.2
Neuhradená strata minulých rokov
100
A.VIII.
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[01-(81+85+86+87+90
+93+97+101+141)]
3 287 000 € -16 905 000 € -17 934 000 €
101
B.
Záväzky
[102+118+121+122+136+139+140]
474 596 000 € 409 881 000 € 378 338 000 €
102
B.I.
Dlhodobé záväzky súčet
[103+107 až 117]
273 761 000 € 247 126 000 € 250 317 000 €
103
B.I.1.
Dlhodobé záväzky z obchodného styku súčet
[104 až 106]
1 169 000 € 181 000 € 445 000 €
104
B.I.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
105
B.I.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
106
B.I.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
107
B.I.2.
Čistá hodnota zákazky
108
B.I.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
109
B.I.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
110
B.I.5.
Ostatné dlhodobé záväzky
111
B.I.6.
Dlhodobé prijaté preddavky
112
B.I.7.
Dlhodobé zmenky na úhradu
113
B.I.8.
Vydané dlhopisy
203 604 000€ 201 438 000€ 203 244 000€
114
B.I.9.
Záväzky zo sociálneho fondu
115
B.I.10.
Iné dlhodobé záväzky
52 785 000€ 30 370 000€ 27 763 000€
116
B.I.11.
Dlhodobé záväzky z derivátových operácií
117
B.I.12.
Odložený daňový záväzok
16 203 000€ 15 137 000€ 18 865 000€
118
B.II.
Dlhodobé rezervy
[119+120]
133 000 € 20 000 € 20 000 €
119
B.II.1.
Zákonné rezervy
120
B.II.2.
Ostatné rezervy
133 000€ 20 000€ 20 000€
121
B.III.
Dlhodobé bankové úvery
87 272 000€ 106 561 000€ 56 176 000€
122
B.IV.
Krátkodobé záväzky súčet
[123+127 až 135]
34 359 000 € 29 787 000 € 28 089 000 €
123
B.IV.1.
Záväzky z obchodného styku súčet
[124 až 126]
9 049 000 € 8 847 000 € 5 614 000 €
124
B.IV.1.a.
Záväzky z obchodného styku voči prepojeným účtovným jednotkám
125
B.IV.1.b.
Záväzky z obchodného styku v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
126
B.IV.1.c.
Ostatné záväzky z obchodného styku
127
B.IV.2.
Čistá hodnota zákazky
128
B.IV.3.
Ostatné záväzky voči prepojeným účtovným jednotkám
129
B.IV.4.
Ostatné záväzky v rámci podielovej účasti okrem záväzkov voči prepojeným účtovným jednotkám
130
B.IV.5.
Záväzky voči spoločníkom a združeniu
131
B.IV.6.
Záväzky voči zamestnancom
132
B.IV.7.
Záväzky zo sociálneho poistenia
133
B.IV.8.
Daňové záväzky a dotácie
0€
134
B.IV.9.
Záväzky z derivátových operácií
135
B.IV.10.
Iné záväzky
25 310 000€ 20 940 000€ 22 475 000€
136
B.V.
Krátkodobé rezervy
[137+138]
754 000 € 540 000 € 369 000 €
137
B.V.1.
Zákonné rezervy
138
B.V.2.
Ostatné rezervy
754 000€ 540 000€ 369 000€
139
B.VI.
Bežné bankové úvery
78 317 000€ 25 847 000€ 43 367 000€
140
B.VII.
Krátkodobé finančné výpomoci
141
C.
Časové rozlíšenie súčet
[142 až 145]
142
C.1.
Výdavky budúcich období dlhodobé
143
C.2.
Výdavky budúcich období krátkodobé
144
C.3.
Výnosy budúcich období dlhodobé
145
C.4.
Výnosy budúcich období krátkodobé