Prihlásiť sa

Prihlásenie pre registrovaných

Zabudli ste heslo? Reset hesla.

Tatry mountain resorts, a.s.

2022 2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015
Všetky hodnoty výkazu ziskov a strát sú dostupné v službe FinStat PREMIUM.
01.11.2021
31.10.2022
01.11.2020
31.10.2021
01.11.2019
31.10.2020
  Zobraziť iba vyplnené riadky účtovnej závierky
01
*
Čistý obrat (časť účt. Tr. 6 podľa zákona)
02
**
Výnosy z hospodárskej činnosti spolu súčet
[03 až 09]
97 186 000 € 60 151 000 € 90 599 000 €
03
I.
Tržby z predaja tovaru
04
II.
Tržby z predaja vlastných výrobkov
05
III.
Tržby z predaja služieb
90 483 000€ 48 191 000€ 89 614 000€
06
IV.
Zmeny stavu vnútroorganizačných zásob
07
V.
Aktivácia
08
VI.
Tržby z predaja dlhodobého nehmotného majetku, dlhodobého hmotného ajetku a materiálu
5 319 000€ 11 712 000€ 727 000€
09
VII.
Ostatné vynosy z hospodárskej činnosti
1 384 000€ 248 000€ 258 000€
10
**
Náklady na hospodársku činnosť spolu
[11+12+13+14+15+20+21+24+25+26]
78 111 000 € 71 274 000 € 99 302 000 €
11
A.
Náklady vynaložené na obstaranie predaného tovaru
12
B.
Spotreba materiálu, energie a ostatných neskladovateľných dodávok
15 132 000€ 16 056 000€ 17 813 000€
13
C.
Opravné položky k zásobám
14
D.
Služby
31 337 000€ 16 123 000€ 21 984 000€
15
E.
Osobné náklady
[16 až 19]
23 918 000 € 13 190 000 € 19 731 000 €
16
E.1.
Mzdové náklady
15 681 000€ 7 144 000€ 12 608 000€
17
E.2.
Odmeny členom orgánov spoločnosti a družstva
1 531 000€ 836 000€ 1 195 000€
18
E.3.
Náklady na sociálne poistenie
6 691 000€ 5 197 000€ 5 914 000€
19
E.4.
Sociálne náklady
15 000€ 13 000€ 14 000€
20
F.
Dane a poplatky
21
G.
Odpisy a opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
17 315 000€ 18 406 000€ 18 157 000€
22
G.1.
Odpisy dlhodobého nehmotného majetku a dlhodobého hmotného majetku
17 315 000€ 18 406 000€ 18 157 000€
23
G.2.
Opravné položky k dlhodobému nehmotnému majetku a dlhodobému hmotnému majetku
24
H.
Zostatková cena predaného dlhodobého majetku a predaného materiálu
0€
25
I.
Opravné položky k pohľadávkam
-10 470 000€ 6 960 000€ 20 554 000€
26
J.
Ostatné náklady na hospodársku činnosť
879 000€ 539 000€ 1 063 000€
27
***
Výsledok hospodárenia z hospodárskej činnosti
[02-10]
19 075 000 € -11 123 000 € -8 703 000 €
28
*
Pridaná hodnota
[(03+04+05+06+07)
-(11+12+13+14)]
44 014 000 € 16 012 000 € 49 817 000 €
29
**
Výnosy z finančnej činnosti spolu
[30+31+35+39+42+43+44]
7 965 000 € 6 746 000 € 7 523 000 €
30
VIII.
Tržby z predaja cenných papierov a podielov
31
IX.
Výnosy z dlhodobého finančného majetku
[32 až 34]
32
IX.1.
Výnosy z cenných papierov a podielov od prepojených účtovných jednotiek
33
IX.2.
Výnosy z cenných papierov a podielov v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
34
IX.3.
Ostatné výnosy z cenných papierov a podielov
35
X.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku súčet
[36 až 38]
36
X.1.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku od prepojených účtovných jednotiek
37
X.2.
Výnosy z krátkodobého finančného majetku v podielovej účasti okrem výnosov prepojených účtovných jednotiek
38
X.3.
Ostatné výnosy z krátkodobého finančného majetku
39
XI.
Výnosové úroky
[40+41]
7 965 000 € 6 746 000 € 7 523 000 €
40
XI.1.
Výnosové úroky od prepojených účtvných jednotiek
41
XI.2.
Ostatné výnosové úroky
42
XII.
Kurzové zisky
43
XIII.
Výnosy z precenenia cenných papierov a výnosy z derivátových operácií
44
XIV.
Ostatné výnosy z finančnej činnosti
45
**
Náklady na finančnú čínnosť spolu
[46+47+48+49+52+53+54]
22 393 000 € 17 746 000 € 20 919 000 €
46
K.
Predané cenné papiere a podiely
47
L.
Náklady na krátkodobý finančný majetok
48
M.
Opravné položky k finančnému majetku
49
N.
Nákladové úroky
[50+51]
20 051 000 € 17 741 000 € 17 173 000 €
50
N.1.
Nákladové úroky pre prepojené účtovné jednotky
51
N.2.
Ostatné nákladové úroky
52
O.
Kurzové straty
53
P.
Náklady na precenenie cenných papierov a náklady na derivátové operácie
54
Q.
Ostatné náklady na finančnú činnosť
2 342 000€ 5 000€ 3 746 000€
55
***
Výsledok hospodárenia z finančnej činnosti
[29-45]
-14 428 000 € -11 000 000 € -13 396 000 €
56
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie pred zdanením
[27+55]
4 647 000 € -22 123 000 € -22 099 000 €
57
R.
Daň z príjmov
[58+59]
1 360 000 € -5 218 000 € -4 165 000 €
58
R.1.
Daň z príjmov splatná
1 000€ 3 000€ 39 000€
59
R.2.
Daň z príjmov odložená
1 359 000€ -5 221 000€ -4 204 000€
60
S.
Prevod podielov na výsledku hospodárenia spoločníkom
61
****
Výsledok hospodárenia za účtovné obdobie po zdanení
[56-57-60]
3 287 000 € -16 905 000 € -17 934 000 €